До Генералния секретар на Организацията на обединените нации, Негово превъзходителство Кофи Анан – Баку, 5 юли 1999 година


Уважаеми господин Генерален секретар, 

Използвам случая да изразя дълбоката си признателност към Вас за проявеното усърдие в реализирането на високата идея по осигуряването на основните човешки права и свободи, фиксирани в Световната декларация за правата на човека, а също за това, че оценихте постоянната преданост на нашата страна към целите на Световната декларация за правата на човека.

Същевременно считам за необходимо да отбележа, че Република Азербайджан заедно с цялото прогресивно човечество активно участва в мероприятията за претворяване в живота на принципите на Световната декларация.

Република Азербайджан, която получи държавна независимост, заяви, че е вярна на демократичните принципи, зачитането и спазването на основните човешки права и свободи.

Република Азербайджан, която претворява в живота целите и задачите на Световната декларация, се присъедини към международните конвенции, включително към многостранните договори, свързани със защитата на човешките права – «Международния пакт за икономическите, социалните и културните права», «Международния пакт за гражданските и политическите права», «Международната конвенция за премахването на всички форми на расова дискриминация», «Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание», «Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация на жените» и «Конвенцията за правата на децата».

С цел да се осигури правото на живот, фиксирано в международните споразумения в областта на човешките права и Конституцията на Република Азербайджан, за първи път на Изток в Република Азербайджан на 10 февруари 1998 година бе приет закон за премахване на смъртното наказание. А на 11 декември 1998 година страната ни се присъедини към втория факултативен протокол от «Международния пакт за гражданските и политическите права», насочен към премахването на смъртното наказание.

С цел осигуряване и защита на основните човешки права и свободи в Република Азербайджан бяха приети съответните закони, укази и разпоредби на Президента, включително Законите на Република Азербайджан «За свободата на информацията», «За свободата на независимите събрания», Указите на Президента на Република Азербайджан «За мерките по осигуряване на човешките и гражданските права и свободи», «За допълнителните мерки за осигуряването на свободата на словото, мисълта и информацията в Република Азербайджан», Разпоредбите на Президента на Република Азербайджан «За честването на 50-та годишнина на Световната декларация на Организацията на обединените нации за правата на човека» , «За приемането на държавна програма за защита на човешките права» и други нормативно-правни актове.

Понастоящем с подкрепата на някои международни организации се подготвят редица проектозакони в областта на защитата на човешките права.

Нашата страна високо цени и непрекъснато развива сътрудничеството си в областта на защитата на човешките права с авторитетните международни организации, включително с Управлението на Върховния комисар на ООН по правата на човека.

Бих искал особено да подчертая значението на подписания на 18 август 1998 година между правителството на Република Азербайджан и Центъра на ООН по правата на човека проектен документ за засилване на потенциала и създаване на инфраструктура за развитието и защитата на човешките права.

През последните години в областта на защитата на човешките права бяха издадени различни учебници и учебни помагала на азербайджански език за средните и висшите учебни заведения.

Наред с всички членове от Световната декларация за правата на човека Република Азербайджан напълно подкрепя клаузите, отразени в член 30, и полага усилия за претворяването им в живота.

Освен посоченото дотук, бих искал още веднъж да обърна вниманието на международната общност и на Организацията на обединените нации към това, че в резултат на агресията на Армения срещу нашата страна от постоянното им местоживеене в Армения и окупираните азербайджански територии бяха изгонени повече от един милион наши сънародници, към етническото прочистване и дискриминацията и оттам – към масовото нарушаване на човешките права и свободи.

Като отбелязвам всичко това и се ръководя от целта да бъдат възстановени нарушените права и свободи на азербайджанците, прокудени от родните им домове, аз Ви призовавам да не жалите сили, за да се постигне освобождаване на окупираните азербайджански територии и за скорошно завръщане на бежанците и принудителните изселници в родните им домове, а също така да подкрепите законните интереси на азербайджанския народ. 

С дълбоко уважение,

Гейдар Алиев,

Президент на Република Азербайджан

Исторически Справки

ВЪНШНА ПОЛИТИКА