Ang mapa ng pulitikal na administratibong Republika ng Azerbaijan