آثار / مناقشه ارمنستان و آذربایجان بر سر قره باغ کوهستانی / سخنرانی ها، مراجعات و بیانیه ها

بیانیه یی از طرف رئیس جمهوری آذربایجان: شهر باکو، ١۲ می سال ١٩٩٥


جمهوری آذربایجان علیرغم عواقب سخت جنگ تحمیلی، اشغال بیش از بیست درصد از خاک کشور و بیرون رانده شدن و آواره گشتن افزون بر یک میلیون آذربایجانی از لانه و کاشانه خود، همواره از حل و فصل مسالمت آمیز و از راه سیاسی مناقشه ارمنستان-آذربایجان جانبداری کرده است.

اصولی همچون مصونیت مرزها، مفاد مندرج در منشور سازمان ملل در خصوص تمامیت ارضی دولتها و اصول سازمان امنیت و همکاری اروپا، کنوانسیونهای بین المللی در باره قربانیان جنگ، به نظر ما میتواند بعنوان پشتوانه محکمی برای پایان دادن به مناقشه و رفع نتایج هلاکتبار آن عمل کند.

جمهوری آذربایجان ضمن پیروی از یک چنین موضع اصولی و نیز اعلام حمایت خود از پیامهای بوریس یلتسین رئیس جمهوری روسیه، مجمع بین المجالسی جامعه کشورهای مشترک المنافع، ریاست کنونی سازمان امنیت و همکاری اروپا، ریاست کمیته صلیب سرخ جهانی و سایر سازمانهای بین المللی معتبر و در روزی مصادف با سالگرد امضای توافق نامه آتش بس در جبهه ارمنستان-آذربایجان، بصورت یکجانیه تمامی اسرای نظامی موجود در اراضی آذربایجان، و همچنین اتباع جمهوری ارمنستان را که بنا بر دلایلی در آذربایجان نگهداری میشوند و نیز سایر اشخاص ارمنی تبار را آزاد میکند.

بدینوسیله ما همچنین مراتب تأسف خود را اعلام میداریم که کمیته صلیب سرخ جهانی هنوز هم از تأیید چگونگی هویت صدها نفر از اسرای جنگی و گروگانهای آذربایجانی که در خاک ارمنستان و درسرزمینهای اشغالی آذربایجان به سر میبرند، عاجز مانده است.

ما همچنین اعلام امیدواری میکنیم که طرف ارمنستانی نیز شرایط مقتضی برای پیشبرد این کارها و آزادسازی کلیه شهروندان آذربایجانی دربند را فراهم خواهد آورد.

جمهوری آذربایجان ضمن تأیید مجدد جانبداری خود از حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه ارمنستان-آذربایجان، امیدوار است تا اقدام بشردوستانه حاضر که از سوی این کشور اتخاذ میشود موجبات تسریع در دستیابی به صلح را فراهم خواهد آورد.