Inauguračný prejav prezidenta Azerbajdžanskej republiky Gejdara Alirza oglu Alieva - Baku, palác "Republika", 10. októbra 1993


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Milí krajania!                                 

Vážení dámy a páni!

Vysoko hodnotím svoje zvolenie za Prezidenta nezávislej Azerbajdžanskej republiky a v spojitosti s tým vyslovujem azerbajdžanskému národu, všetkým občanom republiky rešpekt, úctu a hlbokú vďačnosť. 

Azerbajdžanský národ prežíva zložité, tragické obdobie svojich dejín. Uvedomujem si stupeň zodpovednosti, ktorú nesiem v tomto zložitom období, a chcem ubezpečiť, že celou svojou činnosťou, celým svojim životom sa budem snažiť nesklamať dôveru, nádeje národa.

Ujímam sa vysokej a zodpovednej funkcie a opieram sa v prvom rade o rozum, múdrosť, silu azerbajdžanského národa. Zobrať na seba túto zodpovednosť ma prinútili očakávania, ktoré spája so mnou môj národ. Ubezpečujem, že vynaložím všetky úsilia na to, aby som nesklamal jeho nádeje.

Koniec XX. storočia poznamenali politické procesy, ktoré radikálne zmenili svet. Azerbajdžanský národ neostal mimo týchto procesov a naplnil, nakoniec, svoj stáročný sen - získal nezávislosť. Dosiahnutie Azerbajdžanskou republikou štátnej nezávislosti sa stalo logickým výsledkom sociálno-politických procesov vo svete a bývalom ZSSR. Nezávislosť našej republiky je historickou udalosťou, národným vlastníctvom azerbajdžanského národa, a v žiadnom prípade sa nedá hovoriť o výnimočných zásluhách akéhokoľvek hnutia. Získanie nezávislosti súčasne zadáva republike, jej občanom veľké a zložité úlohy. Upevnenie štátnej nezávislosti, vytvorenie a rozvoj štátnych štruktúr a atribútov, zabezpečenie územnej celistvosti a plnej suverenity Azerbajdžanu, ukončenie vojny, zvýšenie blahobytu jej občanov, vytvorenie potrebných podmienok pre ich život a činnosť – riešenie týchto úloh sa stane hlavnou úlohou mojej práce vo funkcii Prezidenta a budem sa snažiť ich splniť.

Azerbajdžan má staroveké dejiny, bohatú kultúru a obrovské prírodné zdroje. Štátna nezávislosť vytvára všetky podmienky pre efektívne využívanie tohto vlastníctva pre budúci rozvoj Azerbajdžanu. To je naša hlavná úloha. Azerbajdžanská republika získala nezávislosť v mimoriadne ťažkých podmienkach. Najťažšie pre nás je vojna, v podmienkach ktorej Azerbajdžan žije viac ako päť rokov, agresia arménskych ozbrojených síl voči našim územiam, nešťastia, ktoré postihli azerbajdžanský národ v dôsledku tejto agresie. Preto hlavnou našou úlohou je ukončiť vojnu a vytvoriť pokojné podmienky pre život občanov. Takáto ťažká situácia nastala v Azerbajdžane v dôsledku vážnych chýb, ktoré urobilo vedenie republiky a bývalého Sovietskeho zväzu od začiatku karabachského konfliktu. Žiaľ, v uplynulom období neboli prijaté potrebné opatrenia pre zmenu tejto situácie. Ekonomická, sociálna, sociálno-politická a duchovná kríza, ktorá nastala v republike, v poslednom čase sa ešte viac prehĺbila a dá sa povedať, že v roku 1993 dosiahla svoj kritický bod. V mesiaci jún tohto roku bola úplne narušená vnútorná stabilita v republike, konfrontácia medzi jednotlivými politickými silami, činnosť niektorých zločineckých skupín, separatistických síl, orientácia na rozdelenie republiky, a ďalšie príčiny ešte viac zhoršili napätie.

V dôsledku veľkých chýb urobených štátnym vedením Azerbajdžanu v mesiaci jún republika sa ocitla na pokraji občianskej vojny a vznikla reálna hrozba separácie niektorých regiónov. Na šťastie tomu bolo zabránené, niekoľko zločineckých skupín bolo zlikvidovaných, a nastali podmienky pre zabezpečenie sociálno-politickej stability vnútri republiky. Posledné štyri mesiace boli pre Azerbajdžan veľmi ťažké. V tomto období republika a jej občania prešli ťažkými skúškami, a znovu bolo dokázané, že múdrosť národa, národná solidarita, občianska jednota môžu prekonať hocijaké problémy, vytvoriť podmienky pre vyvedenie republiky z ťažkej situácie.

Avšak aj keď v republike bola dosiahnutá relatívna stabilita, všetci sme stále vo veľkom ohrození. V dôsledku trvajúcej viac ako päť rokov agresie arménskych ozbrojených síl bola okupovaná časť azerbajdžanských území, cca. 20 percent územia republiky je v rukách arménskych okupantov. Celkom je okupovaná bývalý Náhorno-Karabachský región, drahé a  posvätné pre každého Azerbajdžanca mesto Šuša už rok a pol je v rukách agresora. Okrem toho arménske ozbrojené sily obsadili Lačinský, Kiaľbadžarský, Agdamský, Fizulinský, Džebraiľský, Gubadlinský rajóny Azerbajdžanu, v dôsledku čoho boli zničené stovky obcí, zrútené obydlia, žijúci na tomto území cca. jeden milión našich občanov sa stali utečencami a sú teraz vo veľmi ťažkých podmienkach. Všetko to zosilňuje napätie v sociálno-politickej a duchovnej oblasti života. A teraz našou najhlavnejšou úlohou je ukončiť vojny, vrátiť všetky okupované územia, zabezpečiť územnú celistvosť a bezpečnosť hraníc suverénneho Azerbajdžanu, vrátiť utečencov do svojich domovov.

Ubezpečujem Vás, že ako Prezident, považujem toto za svoju hlavnú úlohu, mobilizujem všetky sily azerbajdžanského národa, použijem všetky možnosti a vynaložím všetky svoje úsilia na dosiahnutie tohto cieľa.

Ukončiť viac ako päťročnú vojnu, vrátiť okupované územia, rozhodne, nie je jednoduché. V našej spoločnosti existujú rôzne názory o tom, ako to dosiahnuť. Máme mierumilovný postoj a v prvom rade dávame prednosť riešeniu tohto problému mierovou cestou, cestou rokovaní. Preto treba účinne využívať diplomatické prostriedky, viesť mierové rokovania, zabezpečujúc pri tom dodržiavanie záujmov Azerbajdžanu, a v dôsledku týchto rokovaní dosiahnuť vytýčený cieľ. Za účinného používania možností Organizácie Spojených národov, OBSE, Bezpečnostnej rady OSN, veľkých štátov, ktoré sa zúčastňujú urovnania tohto konfliktu, a všetkých medzinárodných organizácií, aj naďalej budeme vynakladať všetky úsilia na to, aby Azerbajdžan prestal viesť vojnu a vrátil si okupované územia.

Avšak spolu s tým Azerbajdžanská republika ako nezávislý štát musí mať bojaschopnú armádu. Žiaľ v období po získaní Azerbajdžanom svojej nezávislosti v tomto smere bolo spravené veľmi málo. V prípade potreby, ak podniknuté nami kroky pre mierové urovnanie nedajú výsledky, vytvorenie silnej armády pre ochranu územnej celistvosti, obrana republiky je jednou z našich hlavných úloh.

Treba poznamenať, že počas päťročnej vojny azerbajdžanský národ prešiel veľkými skúškami, poznal aj radosť z víťazstva aj trpkosť neúspechov. Táto vojna je pre nás veľkou tragédiou. Zároveň táto vojna ešte raz ukázala celému svetu silu, moc, hrdinstvo, múdrosť azerbajdžanského národa. V tejto vojne náš národ utrpel obrovské straty. Pri obrane našej krajiny hrdinsky zomreli, stali sa šechidmi synovia tohto národa. Prosím Vás dnes, počas tejto slávnostnej ceremónie, uctiť minútou ticha pamiatku šechidov, ktorí položili svoje životy za azerbajdžanské územia, suverenitu Azerbajdžanu. Allach onlara rechmet eliasin, gebirleri nurla dolsun.

Aj dnes prehlasujem, že krv našich šechidov nezostane nepomstená. Ich pamiatka vždy bude žiť v našich srdciach a budú príkladom hrdinstva pre našu mládež a budúce generácie, azerbajdžanský národ sa povzbudí, zjednotí svoje sily, vytvorí modernú armádu a odteraz bude ako oko v hlave chrániť svoj nezávislý štát, svoju zem.

Jednou z hlavných úloh, ktoré má nezávislá Azerbajdžanská republika, je organizácia štátneho budovania. Naša cesta je jasná, a neraz sme to vyhlasovali, je to cesta demokracie. V nezávislom Azerbajdžane musí byť vybudovaný právny demokratický štát, fungujúci na demokratických zásadách. Azerbajdžanský štát používa svoje historické, národné tradície, opiera sa o svetové skúsenosti, demokraciu, všeľudské hodnoty a tak musí ísť cestou budovania demokratického štátu. Takou je naša cesta, a dnes sľubujem, že budem jej verný.

Táto cesta je v súlade s našou historickej minulosti a súčasne je nevyhnutnou podmienkou pripojenia Azerbajdžanu ako nezávislého štátu k svetovej civilizácii. Pre toto v Azerbajdžane boli vytvorené a budú sa vytvárať všetky možnosti. Sloboda osobnosti, sloboda slova, sloboda náboženstva, sloboda jazyka, sloboda svedomia v Azerbajdžane sú podmienkami, ktoré umožňujú vybudovať demokratickú civilizovanú spoločnosť a my zabezpečíme upevnenie týchto hodnôt. V Azerbajdžane sa vytvára multistranický systém, vznikli a budú vznikať viaceré strany. Azerbajdžanský štát bude zabezpečovať všetky možnosti pre ich vytvorenie a rozvoj, a bezpochyby multistranická spoločnosť, v ktorej sa upevnia demokratické zásady, prispeje rozvoju Azerbajdžanu ako nezávislého štátu.

V multistranickej spoločnosti veľkú úlohu hrá aj opozícia. Aj naďalej budeme rešpektovať opozíciu a chcem vyjadriť nádej, že existujúce v azerbajdžanskej spoločnosti  strany a sily, ktoré sú v opozícii, budú vystupovať z pozície konštruktívnej spolupráce, čo vytvorí široké možnosti pre rozvoj v republike naozajstnej demokracie. Jedným slovom, považujeme existovanie v Azerbajdžane opozičných síl za normálne a prehlasujeme, že sme pripravení na konštruktívnu spoluprácu s nimi.

Avšak opozičné skupiny, jednotlivé politické organizácie musia prestať používať protizákonné, zvrátené, antidemokratické metódy, ktoré používali v posledných rokoch. Politické strany, hnutia môžu voľne fungovať v Azerbajdžane, ale ani jedna politická strana ani hnutie, sociálno-politická organizácia nemôže mať ozbrojené skupiny. Dnes rozhodne prehlasujem o tomto pred občanmi Azerbajdžanu. Žiaľ, negatívny príklad v tejto oblasti Národného frontu, ktorý vo svojom čase zohral pozitívnu úlohu v sociálno-politickom živote republiky, prispel vytvoreniu a fungovaniu jednotlivých nezákonných ozbrojených skupín. Myslím si, že všetky strany, hnutia, sociálno-politické organizácie vzdajú sa svojich ozbrojených skupín. Len štát môže mať ozbrojené sily. Všetci spolu musíme usilovať o odstránenie nezákonných ozbrojených skupín. To je základná podmienka vytvorenia spoločensko-politickej stability vnútri republiky.

Jednou z hlavných úloh civilizovanej demokratickej spoločnosti je ochrana ľudských práv. Ubezpečujem Vás, že počas práce v tejto vysokej funkcii vždy budem pozorne sledovať túto oblasť, vytvárať záruky ochrany ľudských práv. Jedným slovom v našej spoločnosti budú vytvorené všetky podmienky pre úplnú slobodu osobnosti. Z tohto hľadiska na terajšej etape jedno z dôležitých miest má otázka slobody svedomia. Náš národ sa vrátil ku svojej viere. Islam zaujal vo svete svoje historické miesto. Mala obrovský vplyv na duchovnosť národa, jeho vedeckú myseľ, silu a moc. Naše národné tradicie, kultúra prevažne vďaka islamu sa odovzdávali z generácie na generáciu a súčasná generácia ju dostala ako národné vlastníctvo. V Azerbajdžane sú vytvorené a budú sa vytvárať všetky podmienky pre slobodu vierovyznania, a myslím si, že náboženstvo v tomto ťažkom pre republiku období zohrá veľkú úlohu pri dosahovaní občianskej solidarity, občianskej jednoty.

Azerbajdžan je multinárodná republika. To je charakteristická osobitnosť našej republiky, má bohaté dejiny a sme hrdí na tieto dejiny, sociálno-politickým postavením republiky. V našej republike všetci občania nezávisle na národnosti a náboženskej príslušnosti majú rovnaké práva, tu aj naďalej sa budú vytvárať všetky podmienky pre rovnoprávnu účasť občanov v sociálno-politickom živote Azerbajdžanskej republiky. Dnes som dostal gratulácie k nástupu do funkcie Prezidenta od hlavy moslimov Kaukazu, zástupcov kresťanského a židovského vierovyznania. Vyjadrujem svoju vďačnosť a chcem ubezpečiť, že v Azerbajdžane bude urobené všetko potrebné na zabezpečenie rovnoprávnosti všetkých národností a náboženstiev.          

Jednou z hlavných úloh na ceste upevnenia nezávislosti republiky je gramotná, kompetentná zahraničná politika, ktorá dovoľuje brániť záujmy Azerbajdžanu na medzinárodnej aréne. Žiaľ, po dobytí nezávislosti v zahranično-politickej oblasti bolo urobené veľmi malo. Budeme musieť riešiť vážne úlohy. Cieľom našej zahraničnej politiky musí byť predovšetkým zabezpečenie nezávislosti Azerbajdžanu. Úloha spočíva v budovaní a rozvoji rovnoprávnych, vzájomne výhodných vzťahov so všetkými štátmi, účinnom využití ich na upevnenie medzinárodných pozícií Azerbajdžanskej republiky a taktiež na rozvoj jej hospodárstva, vedy a kultúry. Máme mierumilovnú zahraničnú politiku, nemáme za cieľ porušenie suverenity, územnej celistvosti nejakého štátu. Avšak súčasne sa budeme snažiť za používania možností zahraničnej politiky za každú cenu zabezpečiť suverenitu, nezávislosť a územnú celistvosť republiky. Myslím si, že vykonaná potom práca vytvorí podmienky na širšie uznanie Azerbajdžanu, a republika záujme dôstojné miesto vo svetovom spoločenstve.

V spojitosti s mojím zvolením za Prezidenta som dostal blahoprajné listy od hláv viacerých štátov. V prvom rade to považujem za uznanie nezávislosti Azerbajdžanskej republiky, jej miesta vo svetovom spoločenstve. Vyjadrujem vďačnosť hlavám štátov za gratulovania, zástupcom cudzích krajín, ktorí su v sále, a chcem ubezpečiť, že Azerbajdžanská republika ako nezávislý štát v budúcnosti sa bude snažiť vytvoriť plodné vzťahy s týmito aj ďalšími štátmi, využívať ich možnosti pre výstup zo zložitej situácie, do ktorej sa dostala. Veľmi pekne Vám ďakujem a želám hlavám Vašich štátov a Vaším národom šťastie a úspechy vo všetkom.

Pre ukončenie ťažkej krízovej situácie v Azerbajdžane treba veľa urobiť v sociálno-ekonomickej oblasti. Dosiahnutie nezávislosti je pre nás historickou udalosťou, ale stav nášho hospodárstva vytvára pre nás veľké problémy. Žiaľ, kríza, ktorá je v posledných rokoch v republike, mala negatívny vplyv na všetky odvetvia hospodárstva. 

Dá sa povedať, že hospodárstvo je úplne zničené, čo vyvolalo výrazný pokles blahobytu občanov. Taktiež by som chcel poznamenať, že republika má obrovský sociálno-hospodársky a vedecko-technický potenciál. Geopolitická poloha Azerbajdžanu, jeho prírodné bohatstvá vytvárané v priebehu viacerých rokov základné fondy dovoľujú vyjsť z tejto ťažkej krízy. Z tohto hľadiska vo svojej budúcej činnosti musíme z jednej strany účinne využívať už vytvorený potenciál a z druhej strany uskutočňovať hospodárske reformy, postupujúc v smere trhového hospodárstva. 

To je zložitá a ťažká cesta. Prechod od vytváraného v priebehu desaťročí sociálno-ekonomického systému k voľnému trhu je spojený s veľkými ťažkosťami, a chyby urobené za posledné roky v tejto oblasti ešte viac zhoršujú situáciu. Avšak musíme ísť touto cestou, lebo inú nemáme. Túto prácu máme organizovať v súlade s hospodárstvom republiky, jej tradíciami. Na tejto ceste musíme využívať existujúci ekonomický potenciál. Nemáme právo pripustiť jeho zničenie v budúcnosti a musíme sa snažiť, aby tento potenciál ako vlastníctvo azerbajdžanského národa bol využitý v prospech občanov republiky, na zlepšenie životnej úrovne všetkých vrstiev obyvateľstva.

Naším dlhom je uskutočňovať demokratické reformy v tejto oblasti, robiť premyslené kroky, a ubezpečujem Vás, že pôjdeme touto cestou. V tejto spojitosti chcem zdôrazniť vstup Azerbajdžanskej republiky do Spoločenstva nezávislých štátov. V republike sa o tomto dlho debatovalo a nakoniec Azerbajdžan vstúpil do SNŠ. Sme presvedčení, že tento krok vytvorí priaznivé možnosti pre rozvoj hospodárstva republiky a musíme ich naplno využiť.                                      

Taktiež chcem podčiarknuť, že niektoré kruhy sa snažia predstaviť vstup Azerbajdžanu do SNŠ ako nebezpečný jav. Toto je chybný názor. V zložení SNŠ Azerbajdžan bude stále brániť svoju nezávislosť a účasť v Spoločenstve nijako nepoškodí nezávislosť republiky. Ako nezávislý štát Azerbajdžan bude ísť cestou demokracie, dodržiavať medzinárodné demokratické normy. V Azerbajdžane nikdy viac sa neobnoví komunistická ideológia, komunistický režim. Myslím si, že väčšina občanov republiky má taký istý názor. Odteraz Azerbajdžanská republika už nikdy nevstúpi ani nebude závislý od iného štátu a vždy bude brániť svoju nezávislosť.

Naša vnútorná a zahraničná politika sa bude budovať na svetových demokratických zásadách. Utvrdíme demokratické zásady v Azerbajdžane a vybudujeme zahraničnú politiku, ktorá bude slúžiť na upevnenie nezávislosti Azerbajdžanu. Ako Prezident otvorene prehlasujem pred svojim národom a chcem uistiť, že vždy budem verný týmto zásadám.

Drahí, vážení spoluobčania!

Dnes je pre mňa historický, významný deň. Chcem ešte raz vyjadriť svoju hlbokú vďačnosť, úctu, lásku voči občanom Azerbajdžanu, všetkému azerbajdžanskému národu za vysokú dôveru a ubezpečujem Vás, že do konca svojho života budem oddane slúžiť svojmu národu, budem sa venovať budúcemu rozvoju Azerbajdžanskej republiky.

Držiac ruku na Ústave Azerbajdžanskej republiky sľubujem venovať svoje vedomosti, skúsenosti, sily prosperite azerbajdžanského národa, Azerbajdžanskej republiky.

Sľubujem, že budem vykonávať povinnosti Prezidenta v mene vyšších cieľov, vysokých myšlienok, vynaložím všetky úsilia na zabezpečenie úplnej nezávislosti, suverenity, územnej celistvosti Azerbajdžanskej republiky.

Sľubujem, že sa stanem garantom Ústavy a zákonov Azerbajdžanskej republiky, ochrany práv a slobôd všetkých občanov Azerbajdžanu nezávisle na národnosti, vierovyznaní a politickom presvedčení, garantom slobody, demokratických premien v Azerbajdžanskej republike, jej rozvoja ako demokratického právneho štátu.

Sľubujem náležite slúžiť Azerbajdžanskej republike, azerbajdžanskému národu, usilovať sa o to, aby náš nezávislý štát zaujal dôstojné miesto medzi civilizovanými štátmi sveta, vo svetovom spoločenstve.

Držiac ruku na Svätý Korán sľubujem, že budem verný národným, duchovným tradíciám azerbajdžanského národa a zabezpečím záruky toho, aby sa tieto tradície upevnili, žili a rozvíjali sa v našom nezávislom štáte.