Tal av Heydar Aliev, Presidenten av Republiken Azerbajdzjan, under den officiella mottagningen på Gulistan palatset med anledning av den femte årsdagen av "Århundradets kontrakt" - den 20 september 1999


 Kära damer och herrar!

Kära gäster och vänner!


Jag välkomnar er återigen på det majestätiska Gulistan palatset och önskar er all glädje och gott mod på denna festliga dag.


Vid ceremonin med anledning av den femte årsdagen av "Århundradets kontrakt " har vi diskuterat mycket om den politiska, ekonomiska, sociala och moraliska betydelsen av detta kontrakt. Emellertid är vi nöjda inte bara med avtalsundertecknande, utan även med dess framgångsrika genomförande inom fem år och med de positiva resultat som har blivit en stor framgång i vårt gemensamma arbete.

I mitt tal idag har jag redan konstaterat att Azerbajdzjans oljeindustri har en 150-årig historia. Jag vill också lägga märke till att före självständighetsförklaringen har dessa rikedomar aldrig tillhört Azerbajdzjans folk. Under den andra hälften av artonhundratalet var Azerbajdzjan, Baku med sina oljefyndigheter av stort intresse för oljebolag och affärsmän i hela världen. I början av nittonhundratalet har några utländska företag framgångsrikt arbetat inom oljeindustri. Azerbajdzjans entreprenörer och affärsmän har också anslutit sig till denna verksamhet och i samarbete med utländska oljebolag har dem utfört oljeutvinning och dess export till världsmarknaden. Allt detta har naturligtvis lett till att Azerbajdzjan, Baku har fått stora oljetillgångar som bidragit till landets utveckling. Idag kan vi erinra oss om stora Azerbajdzjans företagare och filantroper - bröderna Nobel och Haji Zeynalabdin Tagijev som har använt Azerbajdzjans naturresurser och fått stora vinster och samtidigt har dem utvecklat vår stad Baku.

I slutet av 1900-talet och i början av 2000-talet har staden Baku intensivt utvecklats. I enlighet med de krav som gällde under denna period grundades industriföretag, byggdes hus, kontorsbyggnader och köpcentrer. Baku har genomgått stora förändringar och förvandlats till en mycket vacker stad i europeisk stil. De flesta byggnader byggda på denna tid är verkligen fina arkitekturmonument.


Idag kan vi uttrycka stor tacksamhet till utländska företag och våra affärsmän som har arbetat med Azerbajdzjans oljeutvinning.

Ni vet att år 1918 försökte den första Demokratiska republiken Azerbajdzjan som en självständig stat att använda sin naturrikedom för folkets skull, men republiken existerade inte under en lång tid och därför lyckades inte med detta. År 1920 blev Azerbajdzjan en del av Sovjetunionen. Idag kan vi påstå att under 70 år sedan 1920 har oljeindustri i Azerbajdzjan utvecklats på ett intensivt sätt eftersom olja var mycket viktig för sovjetstaten, den sovjetiska regeringen. För att utveckla Sovjetunionens industri och ekonomi krävdes det mycket olja. Tänk på att 80 procent av den olja som producerades under dessa år i Sovjetunionen, och förmodligen även 90 procent, utvanns i Baku, då kan ni föreställa er hur mycket av Azerbajdzjans olja har använts av sovjetmakten och sovjetstaten.

Azerbajdzjans folk, oljearbetare och forskare i vårt land har bidragit till utvecklingen av oljeindustri och uppnått stora framgångar. Jag vill lägga märke till att den azerbajdzjanska oljan har spelat en ovärderlig roll för segern över fascismen i andra världskriget. Azerbajdzjan har också aktivt deltagit i utvecklingen av oljeindustri i andra regioner av Sovjetunionen. Med stolthet kan vi säga att azerbajdzjanska oljearbetare och forskare deltog i utforskande av oljefälten i Ryssland som är berömda som "den andra Baku", "den tredje Baku", "den fjärde Baku" och många av dem bor fortfarande i dessa regioner i Sibirien och Tiumen och fortsätter att engagera sig i oljeproduktionen.


Azerbajdzjan var världens ledare i finnande av oljefyndigheter i Kaspiska havet och i utnyttjandet av dessa oljefyndigheter för industri.

Sedan början av industriella oljeutvinningen i Azerbajdzjan och fram tills idag har upp till 1 miljard 500 miljoner ton olja utvunnits från jordens innandöme och havsdjup.  Ca. 450-500 miljoner ton har utvunnits i Kaspiska havet. Men azerbajdzjanska folket ägde inte dessa stora naturtillgångar, eftersom Azerbajdzjan inte var en självständig stat och till följd av detta har den olja som producerades i landet använts av hela Sovjetunionen.


Jag har arbetat i Azerbajdzjan under många år och sedan 1969 har jag varit Azerbajdzjans ledare. Jag vet och minns vad har hänt då i mitt land. Den sovjetiska regeringen krävde att vi ökade olja- och gasproduktion. Och vi gjorde det. Alla inkomster från olja- och gasproduktion strömmade in till Sovjetunionens budget. Trots dessa vinster från Azerbajdzjans oljeindustri har vårt land inte fått den stora delen av vinsterna. Genom att påminna er om vårt lands historia skulle jag vilja säga att efter självständighetsförklaringen har Azerbajdzjan blivit herre över sitt eget öde och ägare till sin naturrikedom. Azerbajdzjan har fått möjligheten att använda sina gas och oljereserver som är den största tillgången för vårt land.

Vi är tacksamma för vår historia. Men vi är också glada att i slutet av nittonhundratalet har Azerbajdzjan fått sin nationella frihet, nationella självständighet och vi är fria att bestämma själva hur och på vilket sätt våra naturresurser ska användas.

"Århundradets kontrakt" är en historisk händelse som har skett efter Azerbajdzjan blev ett suveränt land. Först i vår historia, efter vi har fått självständighet, har vi möjligheten att vara oberoende, vi kan förhandla med andra länder och oljebolag på egen hand.  Och vårt mest anmärkningsvärda och största arbete i detta område som har ett viktigt historiskt värde är förberedelsen och undertecknandet av “Århundradets kontrakt". Vid denna högtidsceremoni har det redan talats om att detta kontrakt har förberetts under mycket svåra förhållanden som skapades av interna och externa krafter. Vårt folk har dock visat stor vilja och beslutsamhet och tack vare detta har vi lyckats med undertecknandet av "Århundradets kontrakt".


"Århundradets kontrakt” har undertecknats på vårt majestätiska Gulistan palats. Denna dag blev en minnesvärd, lycklig och högtidlig fest för Azerbajdzjans folk. Vi är också väl medvetna om att vi har tagit på oss ett stort ansvar och det finns fortfarande många utmaningar. Idag vill jag säga att jag känner mig stolt över att vi har ställts inför många svårigheter och problem, men vi har övervunnit alla dessa svårigheter och hinder med heder. Vårt folk har stått emot stora påtryckningar och lycktas på en kort tid med uppfyllelsen av "Århundradets kontrakt”. Våra framgångar är givetvis resultatet av vårt samarbete med stora oljebolagen.


Idag kan vi påstå att det internationella driftsbolag som grundades efter kontraktsundertecknandet samt Azerbajdzjans statliga oljebolag har gjort ett bra jobb under ledning och med fortsatt stöd från den azerbajdzjanska staten och regeringen som har lett till framgångsrika resultat.


Vid firandet av den femte årsdagen av "Århundradets kontrakt" kan vi erinra oss om de väldiga prövningar som vi har genomgått. Vi har skapat förtroende hos våra partner, utländska länder och stater som äger stora oljebolagen. Azerbajdzjan är en fri och oberoende stat som har visat för världen att Azerbajdzjans folk, oljearbetare och forskare i vårt land kan uppnå ännu större framgångar. Vi alla och jag personligen känner en enorm stolthet över våra prestationer.

På den femte årsdagen av "Århundradets kontrakt" kan vi visa vår tacksamhet till alla länder, organisationer och företag som har gett oss stöd och bidragit till undertecknandet av detta viktiga kontrakt. Idag uttrycker vi vår tacksamhet till Azerbajdzjans internationella driftsbolag, Azerbajdzjans statliga oljebolag samt till alla forskare, ingenjörer, tekniker och arbetare som deltar i genomförandet av kontraktet och till alla människor som har arbetat och fortfarande arbetar inom detta område.

Jag har sagt idag att vi har ställts inför ett stort antal hinder och svårigheter vid undertecknandet och genomförandet av kontraktet. Men vi tillsammans med de företag som har undertecknat kontraktet och med de stater som äger dessa företag gick framåt med kraft och beslutsamhet. Därför uttrycker jag min tacksamhet och uppskattning för de regeringar och stater som är ägare till dessa företag.


Under kontraktsförberedelse och i synnerhet under dess genomförande, bl.a. i beslutet som rör bygget av Baku-Supsa råoljeledning vill jag uppmärksamma det stora stöd som vi har fått från den amerikanska regeringen och personligen från presidenten Bill Clinton.


Idag firar vi de underbara resultaten som vi har nått med detta kontakt. Vi har undertecknat 18 avtal efter "Århundradets kontrakt" och med detta har vi bevisat till världen att Azerbajdzjan kan nå och kommer att nå stora framgångar i framtiden baserade på marknadsekonomiska principer med hjälp av utländska investeringar.

 

Idag har herr Woodward, ledare för Azerbajdzjans internationella driftsbolag, sagt i sitt tal att Azerbajdzjans regering har säkerställt den sociala och politiska stabiliteten i landet under sex år som bidragit till genomförandet av kontraktet. Han har också uppskattat vårt arbete på en hög nivå. Skapandet av lämpliga villkor för användningen av utländska investeringar i Azerbajdzjan är också särskilt betonat i de gratulationsbrev som vi har fått från statschefer och regeringar, företag, enskilda organisationer och många utländska oljebolag. Vi har säkerställt den sociala och politiska stabiliteten i Azerbajdzjan, bekämpat de destruktiva styrkor som ville dela upp vår befolkning och skapat nödvändiga förutsättningar för ett stabilt liv för alla medborgar i vår republik. Tack vare detta har utländska företag börjat sin verksamhet i Azerbajdzjan. Annars skulle dem inte ha kommit till vårt land och även om dem har börjat jobba här skulle dem ha slutat sin verksamhet efter kort tid.

Vi har bevisat till världen att Azerbajdzjan är en pålitlig partner. Vi har bevisat att Azerbajdzjan har alla nödvändiga förutsättningar för flödet och användningen av utländska investeringar på ett effektivt sätt. Vi har bevisat att alla affärsmän, företag och människor som kommer till Azerbajdzjan kan känna sig trygga och har möjligheten att bo och arbeta här. Jag hoppas att de avtal som vi har undertecknat efter "Århundradets kontrakt" kommer att ge även bättre resultat.  Och upptäckta gasreserver i Shah Deniz-fältet och de mycket goda resultat som vi har uppnått har redan bekräftat detta. Ni vet att bara en vecka före undertecknandet av avtalet har interna krafter försökt förhindra genomförandet av avtalet som gäller Shah Deniz-fältet. Men vi har lyckts underteckna avtalet ändå och bevisat för alla människor som inte litade på oss eller avsiktligt stod emot oss att vi agerar för nationella intressen av azerbajdzjanska folket och därför har vi uppnått sådana viktiga framgångar.

Det finns många olje och gasfält i Azerbajdzjanska delen av Kaspiska havet. Jag tvivlar inte på att nya kontrakt ska undertecknas inom de närmaste åren. Vi har redan fått många förslag i detta sammanhang.


Härmed vill jag påstå och övertyga alla människor att vi ska fortsätta att skapa fler möjligheter och även bättre förutsättningar för undertecknandet och genomförandet av nya avtal, som ska tjäna Azerbajdzjans nationella intressen. Just nu är det bara början av ett stort verk. Det arbete, som vi genomför idag och grunden för "Århundradets kontrakt" ger oss goda möjligheter för utveckling och välmående liv av azerbajdzjanska folket samt stärkar Azerbajdzjans suveränitet som en självständig stat i det tjugoförsta århundradet. Jag tror att det 21:a århundradet kommer att bli den lyckligaste perioden för suveräna Azerbajdzjan.


Jag vill gärna uttrycka min tacksamhet till alla som har samarbetat med oss under de senaste fem år.


Jag skulle också vilja uttrycka min tacksamhet och uppskattning för alla statliga delegationer som har kommit till Azerbajdzjan för att fira denna festliga dag med oss.  Jag önskar er stora framgång och all lycka i framtiden.


Till äran av "Århundradets kontrakt"!


Till äran av framtida framgångar av "Århundradets kontrakt"!


Till äran av även mer fruktbart samarbete i framtiden!


Till äran av azerbajdzjanska oljearbetare!


Till äran av de utländska experter som arbetar i vårt land sida vid sida med azerbajdzjanska oljearbetare! Jag höjer mitt glas för kära gäster!

Stort tack.