Azerbajdzjanska republikens president Gejdar Alievs framträdande på ceremonin ägnad åt underteckningen av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Azerbajdzjanska republiken och Europeiska Unionen - Luxemburg, 22 april 1996


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Mina damer och herrar!

Avtalet om partnerskap och samarbete som skall undertecknas idag mellan Azerbajdzjanska republiken och Europeiska Unionen är en historisk händelse som är oerhört viktig för den unga och oberoende azerbajdzjanska staten.

Avtalet skall öppna nya gränser och möjligheter vilket skall vidga det allsidiga samarbetet och förstärka integrationsprinciper och mänskliga rättigheters skydd samt nå framgång och fruktbart samarbete inom hela Europa.

Azerbajdzjan har stora förhoppningar om processer i framtiden och integrationen mellan europeiska länder och kommer att ta en aktiv del i dessa processer som en likaberättigad medlem.

Efter att ha vunnit sitt statliga oberoende tar Azerbajdzjan beslutsamma steg mot det demokratiska, rättsliga och sociala statsbyggandet. Under en kort tid har man nått stora framgångar inom detta område. I republiken finns det drygt 30 politiska partier, det råder politisk pluralism, yttrande-, tryck- och samvetsfrihet. Genom en folkomröstning har man stiftat den första demokratiska grundlagen av oberoende Azerbajdzjan, man har även genomfört de första demokratiska valen till republikens parlament som grundades på flerpartisystem.

Vi genomför omfattande ekonomiska reformer som baseras på fritt entreprenörskap och marknadsekonomi. Man har godkänt "Det statliga programmet av egendomens privatisering" som genomförs nu. Man skapar alla möjliga villkor för att engagera den privata sektorn och dra in utländska investeringar.

Överenskommelser som har undertecknats med de ledande länderna i världen spelar en viktig roll för Azerbajdzjans integration i världsekonomisystemet. Ett påtagligt exempel på detta är oljekontrakt om den gemensamma energiresursanvändningen inom azerbajdzjanska sektorn i Kaspiska havet som har slutits med utländska bolag.

För att utföra ekonomiska reformer samarbetar vi tätt med internationella finansinsitut och internationella organisationer. Vi ägnar stor uppmärksamhet åt samarbetet med Europeiska Unionen.

Europeiska Unionens erfarenhet och framgångsrik demokratiutveckling, grundandet av effektiv ekonomi och folkets välfärd i länderna som ingår i Unionen är ett underbart exempel för unga oberoende stater.

Europeiska Unionen har nått stora framgångar inom området av fredskydd, fredförstärkandet och säkerhet i hela världen. Europeiska Unionens principiella ställningar till en stor rad av akuta internationella problem har mer än en gång hjälpt till att rättvist lösa konflikt både i Europa och utanför dess gränser. Vi hoppas på att Europeiska Unionen kommer att ta en aktiv del i problemlösningar i södra Kaukasus, vilket skall utöva stort inflytande på ett snart skapande av fred och stabilitet i vår region.

På grund av agressionen riktad mot Azerbajdzjan blev 20 procent av vårt territorium ockuperade, tusentals byar, städer, kultursevärdheter, kommunala fastigheter och övriga byggnader har blivit förstörda. Drygt en miljon azerbajdzjanska medborgare från de ockuperade territorierna lämnade sina hem och har fått flyktingsstatus.

Trots stora förluster, den materiella och psykologiska skadan tillfogad till folket förblir vi anhängare av den fredliga lösningen på konflikten med Armenien genom att förhandla inom ramarma för OSCE-gruppen i Minsk. För att nå fred behöver man erkänna staternas suveränitet och deras territoriella helhet samt gränsernas okränkbarhet. Man måste följa internationella rättsliga normer.

På detta officiella sammanträde vill jag ännu en gång förklara att vi kommer än vidare följa dessa principer för att nå fred mellan Armenien och Azerbajdzjan.

För att möjliggöra detta skall alla armeniska stridskrafter lämna Azerbajdzjans ockuperade territorier och flyktingar skall komma tillbaka till sina hem.

Azerbajdzjanska republiken är beredd att ge Nagorny Karabak den högsta statusen som kan finnas i moderna världspolitiken om det blir en del av Azerbajdzjanska staten. Fred mellan de två staterna kommer att skapa stabilitet och ekonomisk blomstring i regionen.

Jag tar tillfället i akt och tackar hjärtligt Europeiska Unionen för humanitär hjälp som Azerbajdzjan har fått. Den humanitära hjälpen har nått fram till hundratals tusen människor som drabbats under den militära agressionen och har förbättrat deras livsituation. Jag hoppas på att Europeiska Unionen kommer än vidare att aktivt hjälpa att lösa problem i vår unga stat.

Vi öppnar en ny sida av förhållanden mellan Azerbajdzjan och Europeiska Unionen och jag vill än en gång förklara att vi kommer att göra allt möjligt i namnet av fred och stabilitet, i namnet av Europas alla människors välfärd.

Tack för uppmärksamhet.

"Bakus arbetare"- tidningen 4 maj 1996