Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev´in, Birleşmiş Milletler´in 50. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle BM Genel Kurulu´nda düzenlenen özel oturumda konuşması - New-York, 22 Ekim 1995


Sayın Başkan!

Sayın Devlet ve Hükümet başkanları!

Sayın Genel Sekreter!

Bayanlar ve Baylar!

Tüm dünyada barışın, güvenliğin ve istikrarın güçlendirilmesine çok büyük katkılar yapan Birleşmiş Milletler'in kuruluşununu 50. yıldönümü dolayısıyla ben Sizleri Azerbaycan Halkı adına yürekten kutluyorum.

Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan bu yana geçen yarım yüzyılda büyük olumlu değişiklikler yaşanmıştır. Bu da dünyanın esaslı bir biçimde yenilendiğini ve BM Tüzüğü'nün prensiplerinin pratik olarak uygulandığını kanıtlıyor.

En temel sonuç şudur ki, "soğuk savaş" yıllarında şiddetli çatışmalara rağmen, yeni dünya savaşının çıkmasına izin verilmemiştir. Sömürgeçilik, ayrımcılık, ırk ayrımı eskilerde kalmıştır. Halklar kendi kaderlerini belirleme hakkına sahipler, ulusal özgürlük ve bağımsızlıklarına kavuşmuşlar.

Bir zamanlar Sovyetler Birliği'nde bulunan cumhuriyetlerin şimdi bağımsızlıklarını ve egemenliklerini kazanmaları tarihi bir olaydır.

Ortak evrensel değerler dünyada daha geniş alanlara yayılıyor ve uygulanıyor. Özgürlük, demokrasi ve insan hakları ilkeleri bunların arasında özel yer tutuyor. Sosyo-politik anlamda ve devlet kuruculuğunda, ekonomide, yaşamın tüm alanlarında demokratik değişiklikler yapma gereği pek çok ülkeler için en önemli faktör olmuştur.

BM'nin tüm üyeleri, özellikle ekonomik yönden gelişmiş ve demokratik geleneklere sahip büyük devletler bu sonuçların elde edilmesi için kendi katkılarını yapmışlar. Fakat burada özel rol BM'ye aittir. O, 50 yıllık süre içinde insanlık tarihinin en nüfuzlu ve en yetkili uluslararası örgütüne dönüşmüştür.

Umuyorum ki, bu örgütün faaliyetinde ortaya çıkan finansal sorunlar onun gelecek başarılı çalışmaları için çözülecektir.

Tüm bunlar bizi sevindiriyor ve bize kıvanç duygusu veriyor. Ama dünya hâlâ tam güvenli, mükemmel ve ideal bir durumda değildir. Öyle sorunlar vardır ki, bunların kökten çözülmesi gerekiyor. Devletler arasındaki ilişkilerde uluslararası hukuk normlarının ihlali, uluslararası terör, kitle imha silahlarının yaygınlaşması, açlık ve yoksulluğun ortadan kaldırılması, çevresel felaketlerin önlenmesi işte bu tür sorunlardandır. Dünyanın birçok ülkelerinde kanlı savaşlara, milyonlarca kişilerin sayısız acılarına neden olan saldırgan milliyetçilik ve ayrılıkçılık durumları barış için büyük bir tehlikedir.

Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a yönelik saldırganlığı yedi yılı aşkın bir süredir devam etmektedir. Bu saldırganlık ülkemizin Dağlık Karabağ bölgesinin işgali amacını gütmektedir. Ermeni silahlı kuvvetleri Azerbaycan topraklarının %20'den fazlasını işgal etmiş, söz konusu topraklardan zorla göç ettirilmiş bir milyondan fazla vatandaşımız mülteci durumuna düşmüş, şu anda çadır kamplarında zor, dayanılmaz koşullarda yaşıyor. BM Güvenlik Konseyi, Ermenistan silanlı kuvvetlerinin işgal altında tuttukları Azerbaycan topraklarından kayıtsız şartsız çekilmesini öngören dört karar kabul etmiştir. Ancak söz konusu kararlar saldırgan tarafından yerine getirilmemektedir. Bu yüzden de AGİT Minsk Grubu çerçevesinde anlaşmazlığın barışçıl yolla çözümü yönünde gerçekleştirilen süreç istenen sonuçları vermemektedir.

Sayın Devlet ve Hükümet Başkanları, ben bugün Sizlere, Birleşmiş Milletler'e, AGİT'e hitap ederek, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığının barışçıl yoldan çözümüne, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün, onun uluslararası platformda tanınmış sınırlarının güvenliğinin sağlanmasına etkin katkılarda bulunmanızı rica ediyorum.

Azerbaycan halkının iradesini ifade ederek beyan ediyorum ki, biz yeryüzünün herhangi bir bölgesinde ve herhangi bir biçimde yapılan saldırganlığı kınıyoruz. Biz barış istiyoruz. Biz tüm dünyada barış istiyoruz, bizim bölgede barış istiyoruz, tüm komşu devletlerde barış ve iyi komşuluk ilişkileri istiyoruz. Bu ümitlerle, bu inançla ben şu onurlu kürsüyü terk ediyorum.

Dikkatiniz için teşekkür ederim.

Kısa inceleme yazısı

Azerbaycan - BM

Genel tarihi bilgiler

Azerbaycan - BM

Bilgi notu

Azerbaycan - BM