Səfiəddin ‎Urməvi (1217-‎‎1294)‎


XIII əsrin böyük musiqişünas alimi.