‎"Leyli və ‎Məcnun" operası‎


Şərqdə ilk opera. Müəllifi Üzeyir Hacıbəyov olan bu opera 1908-ci il yanvar ayının 12-də Bakıda tamaşaya qoyulub. "Leyli və Məcnun" ilə musiqi tarixində operanın yeni növü - muğam operası meydana gəldi.