Úvodní a záverečný projev Prezidenta Ázerbajdžánské republiky Gejdara Alijeva na mezinárodní konferenci v Baku věnované obnovení Historické hedvabné cesty. 8. září 1998


scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb

Vážené hlavy států a vlád, vedoucí delegace!

Paní a pánové!

Srdečně vítám vás účastníky Mezinárodní konference po obnovení historické Veliké hedvabné cesty.

Pro Ázerbajdžánskou republiku je velkou čestí být spolu skomisí Evropské Únie organizátorem takhle reprezentativního fóra.

Naše konference je výsledkem efektívních úsilí Evropské Únie po pomoci novým nezávislým státům, začátek kterému je položen programem TACIS založeným vroce 1991. Vramcích národních a mezistátních programů TACISa se realizuje hodně důležitých projektů, které pomáhají uskutečňování demokratických, tržních reform vnových nezávislých státech.

Jedním ztakových projektů je program "Transkavkazské dopravní chodby Evropa-Kavkaz-Asie" (TRASEKA) přijatý vkvětnu roku 1993. Podle návrhu komise Evropské Únie se vBruseli konala schůze představitelů Arménie, Ázerbajdžánu, Gruzie, Kazachstánu, Kirgizie, Tadžikistánu, Turkménie a Uzbekistánu, na které byly projednány otázky spojené srozvojem dopravní infrastruktury regiónu.

Bruselská deklarace byla prvním mezinárodním dokladem, který určil význam, konkrétní směry, formy a mechanismy spolupráce po rozvoji dopravní chodby Evropa-Kavkaz-Asie.

Od té doby se konalo pět zasedání dělnických skupin TRASEKA - vAlmaty, ve Vídni, vBenátkách, v Aténech a v Tbilisi, na kterých byly přijaty a už částečně realizovány mnohé projekty po modernizaci existujících dopravních struktur a po budování nových objektů. Plnoprávnými účastníky programu TRASEKA se stály Ukrajina a Mongolsko.

Úspěšné uskutečnění programu TRASEKA, velká práce vykonána komisí Evropské Únie a státy-účastníky, konkrétní pozitívní výsledky naší spolupráce daly podnět pro propracování větších projektů, kličovým mezi kterými je obnovení historické Veliké hedvabné cesty.

Vsouvislosti stím komise Evropské Únie a státy-účastníky programu TRASEKA rozhodly provést Bakuskou mezinárodní konferenci, kterou dnes zahajujeme.

Konference se zúčastňují delegace 32 států a 13 mezinárodních organizací.

Jsem si jist, že projednávání otázek po obnovení historické Hedvabné cesty, závěry a výsledky naší konference budou mít důležitý význam pro rozvoj národních a regionálních dopravních složení, mezinárodní ekonomické spolupráce, upevnění míru, stability a pokroku na evroasijském prostoru.

Dovolte poděkovat dělnické skupině TRASEKA za velkou práci po přípravě naší konference, po propracování a koordinaci dokladů podaných kpodepsání.

Děkuji komisi Evropské Únie za pomoc při organizaci konference, za velkou finanční a technickou podporu nových nezávislých států vuskutečnění demokratických a tržních reform a vrozvoji mezinárodní spolupráce.

Vyjadřuji vděčnost všem účastníkům konference, kteří přijali naše pozvání a přijeli do města Baku, a přeju úspěšnou práci na pohostinné ázerbajdžánské zemi.

Oznamuji o zahájení Mezinárodní konference po obnovení historické Veliké hedvabné cesty.

Závěrečný projev

Vážené hlavy států, vedoucí delegací a účastníci konference!

Bakuská mezinárodní konference po obnovení Veliké historické hedvabné cesty ukončila svou práci.

Blahopřeju vám kúspěšnému závěru práce konference a kpodepsání hlavních dokladů - hlavní dohody, Bakuské deklarace a všeobecné komuniké.

Myslím, nebudu se mýlit, když řeknu, že se Bakuská mezinárodní konference po obnovení historické Veliké hedvabné cesty stála údajem svelkým historickým významem.

Na konferenci vystoupily všechny delegace - konaly se 45 projevů. Bylo řečeno vnich mnoho důležitých myšlenek, návrhů, které samozřejmě, že budou napomáhat naší budoucí společné práci.

Příprava konference a úspěšný její závěr se umožnily vdůsledku našich společných úsilí. Ale při tom zvažuji nutným podtrhnout jménem všech účastníků konference velkou práci Evropské komise. Před pěti lety vkvětnu roku 1993 ziniciativy komise Evropské Únie vBruseli se sešli představitelé osmi států Kavkazu a Centrální Asie a položili začátek spolupráci po rozvoji dopravy, komunikací všech druhů, které spojují Evropu, Kavkaz a Asii.

Minulo pět roků. Dnes jsme svědci toho, že tento základ byl moc cenným, spolehlivým a toto se přeměnilo ve velkou mezinárodní organizaci. A na této konferenci jsme stáli svědci toho, sjakým zájmem všichni účastníci konference mluvili o významnosti, důležitosti a o velké budoucnosti této práce, kterou jsme vykonali.

Komise Evropské Únie vykonala během těchto pěti let velkou práci. Vykonala velkou práci i po přípravě této konference. A doufáme, že teď po té jak byly podepsány důležité doklady, všichni budeme používat budoucí podporu a pomoc ze strany Evropské Únie, komise Evropské Únie.

Zvláštní význam přikládá práci konference to, že se jí účastňují hlavy států a prezidenti zemí. Chci vyjádřit vděčnost hlavám států, prezidentům za jejich zaujmutou účast i vpřípravě konference, za jejich moc cenné a důležité projevy a za tu velkou práci, kterou jsme společně vykonali.

Dnes během dne všichni účastníci konference spojili svá úsilí a vtéto sále vládla atmosféra vzájemné úcty, přátelství a spolupráce. Tohle říká o tom, že všichni jsme jednomyslni vnutnosti obnovení a rozvoje Veliké historické hedvabné cesty.

Charakteristickou svérázností naší konference je to, podle mého názoru, že, během poslední doby po prvé na této konferenci získává zvláštní charakter těsná spolupáce, vztah mezi Evropou a Asií na základě transkavkazské dálnice Evropa-Kavkaz-Asie. A účast tady představitelů evroasijského prostoru říká o moc vážných změnách, které hodnotí těsnou integraci Evropy a Asie.

Pro nás, pro Ázerbajdžán tato konference má zvláštní význam. Chci poděkovat komisi Evropské Únie, prezidentům, hlavám států, všem státům, které se zúčastnily práce konference, za to, že Ázerbajdžánu byla prokázána takhle velká čest a taková důležitá mezinárodní konference se konala vÁzerbajdžánu vBaku.

Chci vás ujistit, že vysoce oceňujeme tuto vaší důvěru a uděláme vše pro to, abychom skutečně byli moc efektívním mostem mezi Evropou a Asií a abychom splnili svou povinnost po uskutečnění programu obnovení Veliké historické hedvabné cesty.

Děkuji vám všem za přijaté rozhodnutí o ustavení sekretariátu naší organizace po obnovení Veliké historické hedvabné cesty smístem pobytu vÁzerbajdžánu vBaku. Myslím, že celkovými úsilími budeme realizovat podepsané dnes doklady a sekretariát, který bezpodmínečně bude našim jediným orgánem, bude důstojně plnit své povinnosti.

Dnes po prvé vÁzerbajdžánu, možná, během celé historie, a když budeme přesněji, po získání státní nezávislosti, se konala taková mezinárodní konference a tady vBaku se sešli představitelé 32 států a 13 mezinárodních organizací. Pokládáme tohle za velkou úctu knezávislému suverennímu Ázerbajdžánu, knašemu státu a učiníme všechna opatření pro to, abychom zasloužili tuto důvěru a úctu.

Dnešní konference ještě víc sblížila nás všechny, ještě víc nás vyzývá ke spolupráci, vzájemnému porozumění, přátelství a věřím, že tato konference zahraje svou roli, abychom mohli aktivněji spolupracovat a zajišťovat mír, blahobyt a klid vkaždém státu a na celém evroasijském prostoru.

Teď vás zvu, vážené hlavy států, se vyfotit na památku.

Oznamuji ukončenou Bakuskou mezinárodní konferenci po obnovení Veliké historické hedvabné cesty.