Projev Prezidenta Ázerbajdžánské republiky Gejdara Alijeva na mezinárodní bakuské konferenci "Strategie podnikatelství a ekonomická přestavba". 13. září roku 1994


Vážené paní a pánové, účastníci mezinárodní bakuské konference "Strategie podnikatelství a ekonomická přestavba"!

Srdečně gratuluji vám ktomuto důležitému údaji - zahájení mezinárodní bakuské konference a přeju vám úspěchů ve vaší moc důležité pro Ázerbajdžánskou republiku práci. Konference, která má mezinárodní povahu, samozřejmě, že zachycuje velký význam. Ale pro nezávislý Ázerbajdžán, který stál na cestu svobodného rozvoje, má tato konference zvlášť důležitý význam.

Je známo, že Ázerbajdžán od doby, kdy nalézl nezávislost, buduje svůj život, stát, hospodářství pocházejíc zosobních národních zájmů a na základě zásad demokracie. A toto vyvolává vážné přebudování celého ekonomického systému. Ázerbajdžán vtéto souvislosti vyhlásil strategii přebudování na základě zásad svobodné tržní ekonomiky a jde touto cestou. Samozřejmě, že tato cesta pro republiku, která žila během 70 let vpodmínkách jiného sociálně ekonomického systému, je mimořádně složitá. Ale spolu stím to je jediná cesta pro to, aby se překonaly potíže vekonomice, aby stát vyšel zesociálně ekonomické krize a aby se zajistil rozvoj ekonomiky ve shodě smezinárodními standarty pro zapojení Ázerbajdžánu ke světovému ekonomickému systému.

Vtomto poměru se vrepublice hodně vykonává, dál podtrhnul prezident. Snažíme se projednávat různé cesty upevnění a rozvoje svobodné tržní ekonomiky. Samozřejmě, že se potkáváme spotížemi a moc potřebujeme aktívnější využití světové zkušenosti. Vsouvislosti stím mezinárodní bakuská konference "Strategie podnikatelství a ekonomická přestavba" nabývá pro nás zvlášť velkého významu. Pocházejíc ztoho, rozhodl jsem být spolu svámi při zahájení konference a obrátit se na vás sesvými myšlenkami, samozřejmě, že doufajíc na podstatný vklad, který vnese konference a vaše společná práce do přebudování ázerbajdžánské ekonomiky.

Účast vpráci konference představitelů zahraničních států, kteří mají velkou zkušenost práce vpodmínkách svobodné tržní ekonomiky, bezpodmínečně je podstatným a, můžeme říci, že i rozhodujícím činitelem pro to, abychom určili cesty své budoucí činnosti a efektivně využívali zkušenost světové ekonomiky, vyspělých států, které právě na cestách tržní ekonomiky a svobodného podnikatelství dosáhly velkých úspěchů. A proto srdečně vítám naše zahraniční hosty, kteří přijeli do Baku a zúčastňují se práce této mezinárodní konference, děkuji jim za jejich dobrý vztah kproblémům ekonomiky Ázerbajdžánu a doufám, že naše společná úsilí budou mít konkrétní praktické výsledky.

Když jsem mluvil o tom, že jdeme cestou upevnění tržní ekonomiky a volného podnikatelství, řekl jsem o potížích našeho přechodného období. Skutečně tyto potíže jsou a mají objektivní a do určitého stupně zákonitou povahu. Ale spolu s tím přítomným vtéto hale je známo a já bych chtěl říct ještě jednou, že během doby, kdy začala přestavba ekonomiky vÁzerbajdžánu, a zvláštˇ během přibližně posledních dvou roků je vykonáno vrepublice hodně. Behěm této doby jsou vytvořeny tisíce malých podniků, hodně podniků společných sezahraničními firmami, byly vytvořeny určité podmínky pro rozvoj podnikatelství, což mělo konkrétní praktické výsledky. Byl vytvořen státní fond pomoci volnému podnikatelství a byla učiněna jiná opatření. A nejdůležitějším je to, že byly vytvořeny praktické podmínky pro rozvoj podnikatelství a upevnění zásad tržní ekonomiky. Pro to, aby se zajistil pohyb touto cestou, byly vytvořeny také určité právní základy, byl přijat zákon "O podnikatelství". Národní shromáždění Ázerbajdžánské republiky určilo základní směry podnikatelství, byla učiněna i řada jiných opatření pro to, aby se vytvořil i právní základ, i příslušné podmínky pro aktivování podnikatelství, iniciativy a rozvoje naší ekonomiky cestou tržní ekonomiky.

Spolu stím ze strany státu jsou určena příslušná opatření. Zejména spočítám důležitým to, že jsme vytvořili podmínky pro liberalizaci ekonomiky celkem a mezi jiným i pro liberalizaci vnějšího obchodu. 5. dubna tohoto roku bylo vydáno nařízení, které stanoví komplex opatření pro liberalizaci naší ekonomiky, pro liberalizaci vnějšího obchodu a vytváří podmínky pro to, aby všechny právní osoby mohly samostatně uskutečňovat vývoz svého zboží, včetně i strategického.

Pro to, abychom šli touto cestou i dál, jsou nutné, samozřejmě, i jiné kroky. Zejména učiňujeme opatření pro rekonstrukci podnikatelské infrastruktury tržní ekonomiky, dáváme důležitý význam zdokonalování bakuského systému pro to, aby tento systém, jako důležitější prostředek pro realizaci směru k tržní ekonomice, mohl odpovídat mezinárodnímu bakuskému systému a mohl zajistit podmínky pro volné podnikatelství. Voblasti daňového systému se snažíme vytvářet maksimálně příznivé podmínky pro volne podnikatelství.

Hejdar Alijev podtrhnul, že všechno to jsou jenom první kroky a zmínil, že se hodně ještě musí udělat. Mezi jiným také řekl, že musíme neohroženě a rozhodně jít cestou privatizace státního majetku, cestou změny formy vlastnictví vnaší republice, pocházejíc ztoho, že toto bude přispívat rozvoji výroby a tedy i rozvoji ekonomiky.

Ázerbajdžán disponuje velkým ekonomickým potenciálem, produktivními sílami, pracovními zdroji a přírodními bohatsvími. Pro to, aby to všechno bylo efektivně využito pro prospěch národa, pro rozvoj ekonomiky Ázerbajdžánu a pro upevnění jeho ekonomické moci, musíme uskutečňovat tato opatření. A proto privatizace státního majetku je nejdůležitějším úkolem, stejně jako i vykonání vsouvislosti stím řady ekonomických reform a my jsme o tom víckrát mluvili. Jsou nutná konkrétní praktická opetření. Musím přiznat, že není jich dost a toto možná je jedním zdůvodů složitého stavu ekonomiky. Musíme jít cestou uskutečňování agrární reformy, musíme vytvořit podmínky pro podnikatelství voblasti zemědělství a musíme mít na mysli, že i tady jsou velké zásoby i pro rozvoj ekonomiky a celkem i pro realizaci zásad tržní ekonomiky ve všech oblastech ekonomiky Ázerbajdžánu.

Hlava ázerbajdžánského státu dál řekl, že podnikatelství, vnejlepším chápání tohoto slova, pomocí využití zkušenosti rozvitých vekonomickém poměru západních států, je pro nás nejdůležitějším činitelem a stát bude dělat všechno pro to, abychom mohli jít touto cestou. Vsouvislosti stím chtěl bych se dotknout i zákonu, který dává právní možnosti pro zahraniční investice a který stanoví jejich obranu. Tento zákon, myslím, tvoří příznivé podmínky proto, aby se u nás podnikatelství rozvíjelo nejen vúzkých ramcích Ázerbajdžánu, ale aby se upevnění zásad tržní ekonomiky uskutečňovalo spolu sezahraničními firmami pomocí aktivního využití zahraničních investic. Jsou vÁzerbajdžánu podmínky pro to, aby zahraniční investice mohly najít tady své uplatnění. Už jsem se dotknul možností a ekonomického potenciálu Ázerbajdžánu. To je zjedné strany. Jiným činitelem vtomto poměru je státní politika. Jak jsem už řekl, ona stanoví vytvoření maksimálně příznivých podmínek pro zahraniční investice, pro společné podnikatelství a pro využití zahraniční zkušenosti.

Je pochopitelné, že, když jdeme na privatizaci státního majetku a na změnu form vlastnictví vÁzerbajdžánu, musíme se také stárat o státní sektor a musíme určit opatření pro jeho přebudování ve shodě spotřebami tržní ekonomiky a ve shodě se světovou zkušeností.

Všechny tyto úkoly stojí před námi a chci ujistit účastníky konference, že jsme odhodlání jít cestou aktivního uskutečnění ekonomických reform ve všech oblastech: vprůmyslu, zemědělském sektoru, vobchodě, ve spotřebném průmyslu a vcelé infrastruktuře. Budeme aktivně postupovat dopředu pro to, aby se ekonomika Ázerbajdžánu pomocí těchto reform a možností obnovila. Počítáme stím, že právě touto cestou velký ekonomický a intelektuální potenciál Ázerbajdžánu, jeho bohaté přírodní zdroje a výrobní síly mohou se dát do pohybu a zvýšit úroveň ekonomiky státu, mohou zajistit vychod ze stavu krize a vytvořit podmínky pro lepší život obyvatelstva naší republiky. Tyto podmínky jsou a já jsem si osobně jist, že, když půjdeme touto cestou, dosáhneme úspěchů a jsme vtomto poměru nepoddajní.

Provedení skutečné konference, myslím, pomůže nám uskutečnit úkoly, které máme. Tady jsou přítomní velcí ekonomici, specialisti, kteří dost dobře znají cesty vytvoření ekonomického systému na základě tržní ekonomiky. A mé přání je to, aby tato konference, zvlášť naše zahraniční hosti nám mohli efektivně a užitečně pomoct právě pro určení konkrétních cest, které jsou přizpůsobenypodmínkám Ázerbajdžánu, jeho ekonomiky, jež se rozvíjela mnoho desítiletí vpodmínkách totalitárního socialistického systému. A proto doufám, že projevy našich zahraničních hostů, jejich užitečné rady a doporučení našim podnikatelům, všem státním orgánům Ázerbajdžánu zabývajícím se ekonomikou, budou pro nás velkou pomocí a velkou podporou.

Jako hlava státu mám tvrdé postavení vtěchto otázkách a plánuju setkání spodnikateli Ázerbajdžánu a stěmi lidmi, kteří už nasbírali určitou zkušenost podnikatelství. Očekávám od těchto setkání pracovního dialogu a informaci o tom, co je vykonáno, čeho je dosáhnuto voblasti podnikatelství a co konkrétně je nutno udělat. Naše státní složení, která se zabývají ekonomikou, a my celkem potřebujeme takovou informaci zprvní ruky a samozřejmě, že budeme používat každou užitečnou myšlenku a návrh. To znamená, že každý podnikatel Ázerbajdžánu musí být částí ekonomiky republiky a musí vynaložit úsilí pro ekonomický rozvoj státu. Právě takoví podnikatelé můžou úspěšně uskutečňovat svou činnost, můžou se svobodně zabývat těmi otázkami, kterými se zabývají; oni mají možnost využívat bez jakýchkoli omezení svůj ekonomický a intelektuální potenciál a spolu stím mají možnost pomáhat rozvoji podnikatelství, tržní ekonomiky a překonání krize.

Takový vztah mám ke každému občanu Ázerbajdžánu, který se zabývá podnikatelstvím. Vyjadřuji jim svou úctu a dobrý vztah jejich činnosti. Ale dnes vpráci této konference se účastní podnikatelé Ázerbajdžánu, kteří už dosáhli určitých úspěchů. Myslím, že oni mohou hodně načerpat zpráce této konference, zvlášť zté zkušenosti, která tady bude předložena našimi zahraničními hosty, a mohou provést příslušnou výměnu názorů pro to, aby zajistili úspěch i své práce, i podnikatelství vcelém nezávislém Ázerbajdžánském státu.

Zase děkuji zahraničním hostům konference za jejich pomoc při organizaci fóra a za účast vpráci konferenci; prezident vyjadřil náději, že jejich pracovní styky sÁzerbajdžánem nebudou omezeny prací skutečné konference, ale budou pokračovat. Chci popřát každému podnikateli Ázerbajdžánu, který uskutečňuje svou činnost ve prospěch národa, úspěchů a rozkvětu, řekl Hejdar Alijev. Také chci vyjádřit jistotu, že mezinárodní bakuská konference "Strategie podnikatelství a ekonomická přestavba" zahraje svou úlohu vbudoucím rozvoji ekonomiky Ázerbajdžánu. Přeju úspěchů ve vaší práci. Děkuji za pozornost.