Projev Prezidenta Ázerbajdžánské republiky Gejdara Alijeva na slavnostném výročním večeru věnovaném 500-letí velikého básníka a myslitele Ázerbajdžánu Muhammeda Fizuli - 8. listopadu roku 1996


  

 

Vážené paní a pánové!

Drazí hosté a přátelé!

Srdečně vám blahopřeju k 500-letému výročí velikého ázerbajdžánského básníka Muhammeda Fizuli, ke svátku našeho národa!

Výjadřuji svou vděčnost delegacím, státníkům, společenským pracovníkům, pracovníkům vědy a kultury, všem hostům, kteří přijeli zmnoha států světa do naší republiky pro účast ve výročních slavnostech, 500-letém výročí Muhammeda Fizuli, za úctu a pozornost projevenou tvorbě Fizuli a Ázerbajdžánské republice.

Už jsou tři roky, jak 500-leté výročí Muhammeda Fizuli upoutalo každý kout Ázerbajdžánu a obchází svět. Během těchto tří roky ve spojitosti s500-letým výročím Muhammeda Fizuli vÁzerbajdžánské republice, vkaždém jejím městě a vesnici se konaly velké slavnostní ceremonie a vyjadřovala se úcta tvorbě tohoto velikého básníka.

Výročí Muhammeda Fizuli se slavnostně konalo nejen vÁzerbajdžánu, ale i vmnoha státech světa. Slavnostní ceremonie 500-letého výročí Muhammeda Fizuli se konaly vTurecku - Ankaře, Rusku - Moskvě, Iráku - Bagdádu, Kerbela, Kerkuku, Iránu - Teheránu, vGruzie, Kazachstánu, Uzbekistánu, Dagestánu - Derbentu, Machačkale, Paříži, vhlavním sídle UNESCO. Tvorba Muhammeda Fizuli, jeho velké dědictví se široce propagovalo a ohlášelo se do celého světa.

Řešení přijaté UNESCO Organizací spojených národu o oslavování 500-letého výročí Muhammeda Fizuli ve světovém měřítku je výsokým hodnocením tvorby básníka, je úctou projevenou našemu národu a naší kultuře. Generální ředitel UNESCO Organizací spojených národu vážený pan Fedriko Major ve spojitosti s500-letým výročím Muhammeda Fizuli přijel do Ázerbajdžánu, je dnes spolu snámi a spolu snámi oslavuje toto výročí.

Ve spojitosti s500-letým výročím Muhammeda Fizuli během posledních tří roky se vÁzerbajdžánu konala velká opatření. Na III. sjezdu spisovatelů turkického světa tvorba Muhammeda Fizuli a jeho 500-leté výročí byly středem pozornosti. Na VIII. schůzi Mezinárodní organizace TURKSOJ států mluvících turkickými jazyky turkická tvorba a dědictví Muhammeda Fizuli také byly ve středu pozornosti. VBaku bylo provedeno Mezinárodní simposium. Tvorba Muhammeda Fizuli během těchto dnů se povznésla ještě výše nejen vočích ázerbajdžánské veřejnosti, ale i vcelém světě.

Muhammed Fizuli je velikým básníkem, vědcem a filosofem nejen ázerbajdžánského národa, ale také patří všem národům mluvícím turkickými jazyky, všem turkům a také islámskému světu.

Tvorba Muhammeda Fizuli, jeho spisy a dědictví učinily velký přínos do světové kultury a obohatili ji. Muhammed Fizuli během 40 let své tvorby vytvořil velká díla žijící 500 let. Dosáhl nejvyššího vrcholu ázerbajdžánského a východního veršu, jeho básně, poezie, poémy, gazeli, gasidy, rubai už během 500 let podporují mravní duch lidí.

Ve tvorbě Muhammeda Fizuli byly široce analýzovány a našli svůj odraz vjeho dílech mnozí oblasti vědy a filosofie. Všechna jeho díla jsou příklady básně, poezie a literatury a schovávají vysoká filosofská idea a vědecké myšlenky. Muhammed Fizuli udělal širokou analýzu předchozího období, sebral ve své tvorbě nejlepší příklady všeho, co bylo do něho vytvořeno na Východě, ve starobylém Řecku, vantiční řimské literatuře a také ve starobylé indické literatuře a povznesl svou poezii, vědu a filosofii, které jsou syntézí Východu a Západu, na nejvysší vrchol.

Muhammed Fizuli svou tvorbou postavil sobě neotřesitelnou památku. Už je 500 let tato památka žije vsrdcích národů, vsrdci každého občana Ázerbajdžánské republiky. Je to duchovní památka. Překonala všechny bouřky, větry, zemětřesení, všechny války, boje, žije, vzestupuje a ovládá nové vrcholy. Dnes v tento celonárodní svátek jsme byly před sochou Muhammeda Fizuli postavenou na náměstí Fizuli vhlavním městě Ázerbajdžánu - Baku a položili tam věnec. Ale duchovní památka, kterou postavil sám Fizuli, žije vduši každého z nás. Bude žít věčně také vduších budoucích generací.

Fizuli analýzoval historickou cestu, kterou prošli národy, a odrazil ve svých dílech vysoké filosofské a celolidské myšlenky a hodnoty. Analýzoval společensko politické procesy, lidskou společnost a život lidí svého období a nechal společnosti nesmrtelné myšlenky a doporučení. Všechna jeho díla velebila lidskou společnost, vzájemné vztahy lidí, kládné vlastnosti člověka a odporovala všechno negatívní ve společnosti a vlidech.

Vdílech Fizuli se oslavovala láska, vzájemné vztahy lidí a věrnost. Přivolával lidí kvěrnosti Vlasti, rodičům, zemi, lásce, citům - všechno to stejně jako před 500 lety jsou nejdůležitějšími a vysokými mravními vlastností lidí.

Muhammed Fizuli povídal o svém období, určoval svá díla daleké budoucnosti. A proto tvorby básníka žijí 500 let a budou žít ještě staletí, tisíciletí.

Muhammed Fizuli psal vládnoucími tehdy arabským a perským jazyky. Ale nejdůležitějším pro nás je to, že velká část jeho díl byla vytvořena turkickým, dnešním ázerbajdžánským jazykem. Je to ten samý činitel, který odlišuje Muhammeda Fizuli od předcházející a následující řady básníků, vědců našeho národa. My i dnes svobodně čteme a rozumíme poému Fizuli "Lejli i Medžnun", jeho diván napsaný turkickým jazykem. Tedy, jednou znejvětších zásluh Muhammeda Fizuli je to, že vysoce hodnotil turkický jazyk, svou mateřtinu nehledě na složitost procesů, které se tehdy díly.

Muhammed Fizuli žil vmoc těžkém období - vdobě velkých válek. Byl svědkem těchto válek a viděl svýma očima jak velký úder zasazují války, nepřátelství a různé konflikty lidstvu a společnosti. A proto jedním zmotivů jeho díl je protest proti násilí, tyranií a válek. Fizuli vyzýval lidí kdohodě, míru, přátelství a velebil tyto lidské a společenské vlastnosti ve svých dílech.

Fizuli stejně jako jeho vnuci dnes byl mírumilovným a příznivým člověkem a tyto jeho vlastnosti našli svůj odraz vjeho dílech.

Muhammed Fizuli svými díly velice ovlivnil budoucí generací. Během mnoha staletí básníci, spisovatelé, vědci a filosofé mnoha generací cítili vliv jeho tvorby. Mnozí se snažili mu podobat. A to je také jednou ze zásluh tvorby Fizuli před světem, před našimi národy.

Idea předkládaná vdílech Fizuli byla popudem ke tvoření nových velikých díl našeho národa, jiných národů mluvících turkyckými jazyky a národů islámského světa. Dnes spocitem velké hrdosti chci říct, že veliký ázerbajdžánský básník Nizami Gendževi po prvé na základě známé východní legendy vytvořil svou nesmrtelnou poému "Lejli a Medžnun". To bylo ve XII. století. VXV. století Muhammed Fizuli na základě též poémy vytvořil svou poému "Lejli a Medžnun". Ve světě je hodně díl věnovaných Lejli a Medžnunovi. Ve středověku bylo napsáno stovky takových díl. Ale my myslíme, že poéma Fizuli "Lejli a Medžnun" zvedla na nejvyšší bod filosofský význam této legendy.

Na začátku XX. století veliký ázerbajdžánský skladatel Uzeir Hadžibejov po prvé na muslimském Východě složil operu "Lejli a Medžnun" na základě poémy Muhammeda Fizuli. A to je moc příznačným, že ve XII. století Nizam Gendževi vytvořil první poému na této téma, vXVI. století Muhammed Fizuli zvedl poému "Lejli a Medžnun" na vysokou úroveň a na začátku XX. století Uzeir Hadžibejov složil na základě této poémy první operu vÁzerbajdžánu "Lejli a Medžnun". Už je 90 roků jak opera "Lejli a Medžnun" se nebere zprogramu vÁzerbajdžánu. Během těchto roků opera obešla celý svět, ukázala tvorbu Fizuli a Uzeira Hadžibejova a zvedla báseň a hudbu ázerbajdžánského národa na nejvyšší bod.

Vnašem století ázerbajdžánští spisovatelé, básníci, skladatelé, malíři a sochaři využili idea díl Muhammeda Fizuli a vytvořili překrásná díla věnovaná jeho dílům. Symfonie Gara Garajeva "Lejli a Medžnun", kantáta Džahangira Džahangirova "Fizuli" a jiná díla jsou tomu příkladem.

Tedy Muhammed Fizuli svou tvorbou a svými díly došel do nás, taky teď žijícími a podněcujícími, dávajícími duševní potravu díly dává pro tvorbu budoucích generací básníků, spisovatelů, skladatelů malířů a sochařů hezká téma, idea, nadšení a pomáhá jim zvednout svou tvorbu na nejvyšší vrcholy. A toto je smyslem tvůrčího dědictví ponechaného Muhammedem Fizuli budoucím generacím.

Od té doby minulo 500 let. Ale Muhammed Fizuli žil během těchto století. Není náhodou, že většina jeho díl došla do dneška. Ale Muhammed Fizuli není do dnes dost prozkoumán, prostudován a analýzován zvědeckého hlediska, není propagován.

Po prvé během těchto 500 let jubileum Fizuli, jeho památka se oslavuje na tak vysoké úrovni a ve velkém měřítku. A tak se projevuje úcta moderního Ázerbajdžánu, skutečné generace, Ázrebajdžánské republiky a ázerbajdžánského národa ke své kultuře, historie a ke svým velikým osobám. Ale je to jen začátkem průzkumu a propagování tvorby Fizuli. Myslím, že jeho dědictví je tak velké, že pro poznání myšlenek a rad vjeho dílech, pro jeho prostudování je nutno ještě hodně udělat. Doufám, že opatření kvůli 500-letí Fizuli otevírají velké cesty pro průzkum a propagování jeho tvorby zhlediska vědeckého také vbudoucnosti.

Chci vyjádřit náději, že budoucí generace nezapomenou výroční ceremonie 500-letí Fizuli a zvednou tuto iniciativu na ještě vyšší meze.

Náš národ vždy cítil úctu a vděčnost ke tvorbě a kdílům Muhammeda Fizuli. Ale vminulosti jsme si neuvědomovali plně jako dnes tvorbu a díly Muhammeda Fizuli. A to je kvůli dosažení ázerbajdžánským národem svého národního osvobození a státní nezávislosti. Teď ve svém nezávislém státu, nezávislé republice můžeme svobodně a pravdivě ohodnotit svou historii, své národně duchovní hodnoty a tradice, můžeme je propagovat a ničeho se nebát.

Oslavujeme výročí Muhammeda Fizuli vmoc těžkou dobu života našeho národa a republiky. Jak je vám známo, před osmi lety ze strany Arménie byl učiněn vojenský útok proti Ázerbajdžánské republice, důsledkem čeho část ázerbajdžánského území, 20 procent byla obsazena arménskými ozbrojenými sílami. Zobsazených zemí byli násilně vyhnáni víc než milión našich krajanů, kteří teď žijí vtěžkých podmínkách, ve stanech. Byla narušena územní celistvost Ázerbajdžánu, byl zasazen obrovský úder národní státnosti a územní celistvosti státu.

Spolu stím vpředvečer dobytí Ázerbajdžánem své státní nezávislosti a po dobytí státní nezávislosti republika přežívá období velkých společensko-politických, sociálně ekonomických otřesení. Vtuhle dobu vživotě Ázerbajdžánu se konaly události moc nebezpečné pro státnost a národní kulturu Ázerbajdžánu. To všechno zkomplikovalo společensko-politický a kulturní život republiky a vytvořilo velké složitosti. Ale spolu stím po dobytí státní nezávislosti vrepublice byl vybudován demokratický, právní a světský stát. Vnaší republice se rozvíjí demokratické procesy a uskutečňují se ekonomické reformy. Budujeme nový stát, formujeme novou demokratickou společnost, vytváříme nové formy hospodářství. To všechno je složitými procesy.

Vtakovém období tvorba Fizuli nás inspiruje a dává nám síly. Ona vždy vychovávala vnašem národě pocit národní důstojnosti, projevovala jako jeden znejvětších činitelů pomáhajících nám vboji za svou národní svobodu, pomáhala vprocesu státního budování, vprocesu upevnění v republice demokratického, právního státu. Jsme pyšni na to, že náš národ má tak starobylou, bohatou kulturu, že přes své veliké osoby zachovával a obohacoval národnostně duchovní hodnoty Ázerbajdžánu a přeměnil je včást všelidských hodnot. Jsme pyšni na to, že máme tak velikého básníka, velikého vědce a filosofa jako Muhammed Fizuli.

Není pohybnosti vtom, že výroční slavnosti spojené s500-letím Muhammeda Fizuli ještě víc obohacují duchovní život našeho národa, vychovávají vněm pocit vlastenectví, věrnosti zemi, mobilizuje nás všechny na obnovení územní celistvosti Ázerbajdžánské republiky, na osvobození obsazených zemí, inspirují na to, aby Ázerbajdžán dosáhl ještě větších vrcholů. My dnes a také zítra budeme používat ve svém životě vytvořené Muhammedem Fizuli duchovní hodnoty a povedeme náš národ všťastnou budoucnost.

Jsem si jist, že tyto výroční opatření a tento velký svátek ještě víc sjednotí náš národ. Muhammed Fizuli přivolával lidí kpřátelství a lásce. Chválil lásku, chválil světlou mravnost, vysoké city a přivolával lidí kjednotě, přátelství, solidaritě a lásce. Dnes tyto myšlenky Fizuli jsou pro nás nejdůležitějšími ze všeho. Pro to, abychom vyvedli stát ztohoto těžkého období, abychom obnovili územní celistvost státu, abychom osvobodili obsazené země, abychom rozvili ve státu demokratické procesy a vedli ho dopředu, musíme upevnit svou jednotu a solidaritu.

Spocitem spokojenosti můžu říct, že poslední roky byly roky upevnění moci Ázerbajdžánského státu. Byly roky stabilizace společensko-politického stavu uvnitř Ázerbajdžánu. Poslední roky byly roky těsnějšího sbližování lidí jednoho sdruhým a většího rozvoje těchto vztahů. Hodnotíme tohle jako svá dosažení. Ale spolu stím spočítáme je za první kroky kbudoucnosti naší republiky a doufám, že tvorba Fizuli, jeho rady a jeho dědictví pomohou nám úspěšně projít touto cestou.

Sláva poezie, sláva Fizuli, sláva jeho tvorbě! Ať žije věda, kultura a ať žije poezie!

Ať žije nezávislá Ázerbajdžánská republika!