Provolání K Ázerbajdžánskému Národu Prezidenta Ázerbajdžánské Republiky Gejdara Alirza Oglu Alijeva - 1. října roku 2003


Drazí krajani, vážení občané Ázerbajdžánu!

V tyto dny se dovršujou celkem 34 roky od doby mého řízení Ázerbajdžánskou republikou a 10 let od doby řízení jako Prezidenta nezávislého Ázerbajdžánského státu. Během těchto roků myšlenka celého mého života jako Ázerbajdžánce, jako občana Ázerbajdžánské republiky a také jako jejího vedoucího, jako prezidenta záležela jen v tom, aby sloužit Vám, ázerbajdžánskému národu, který nejvíc miluju, sloužit naší státnosti, ekonomickému, politickému a mravnímu rozvoji naší země. Všechnu svou sílu a vůli jsem čerpal jen u mého moudrého a vděčného národa. V nejtěžších chvílích, v nejsložitějších situacích jsem se opíral jenom o svůj národ. To mi dávalo vytrvalost, vůli, zaručovalo všechny mé úspěchy.

Ázerbajdžánský národ zaujal své zasloužilé místo v řadě nejpokrokovějších národů světa. Dnes už je znám všem jeho bohatý mravní vnitřek, zasloužený přínos do pokladnice světové kultury, ja známa jeho schopnost zasvěcování k hodnostem světové civilizace. Teď nikoho nepřekvapuje, že Ázerbajdžánci díky své námaze, svému nadání postupně více intenzívněji ve všech oblastech integrujou do rodiny národů světa.

Dnes náš nezávislý stát se rozvíjí a používá nejpokrokovější zkušenosti a hodnoty států světa. Ázerbajdžán se řídí zásadami demokratické společnosti, právního státu, zásadami přednosti práv člověka a občana, politického pluralismu a uskutečňuje činnost bok po boku spolu s nejpokrokovějšími, mocnými státy Evropy a světa. Naše země zaujala zasluhující místo v mezinárodním společenství. Dnes základní strategické a hlobalní otázky míru, regiónu a okolního vnějšího světa se nerozhodují bez přihlédnutí k naším názorům, k naším zájmům. Znají nás, přijímají nás, počítají se s námi v hlavních otázkách.

Ekonomický život Ázerbajdžánu se přeorganizovává, obnovuje se a rozvíjí se s vysokým dinamismem. Každý rok roste objem vnitřních a vnějších investicí do hospodářství státu, modernizuje se zemědělský sektor, potravinářský a lehký průmysl, zvyšuje se díl naftového sektoru v ekonomice, zachovává se stabilita manatu, zvyšují se měnové zdroje, otevírají se nové a nové pracovní příležitosti s vysokou mzdou. To všechno je výsledkem uskutečňující se od roku 1994 nové naftové strategie a strategie ekonomického rozvoje. Jsem si jist, že budeme-li pokračovat jen tak dál, během očekávaných několika let v Ázerbajdžánu nezůstane ani jeden nezaměstnaný a nemajetný člověk. Rychlými tempo se bude zvyšovat mzda, plat důchodcům a celkové příjmy lidí. Ázerbajdžánský stát, naši pracovití lidé se budou moct zúčastnit nejperspektivnějších a užitečných projektů, budou moct vkládat investice nejen v našem státu, ale i v zahraničí.

Náš stát postupně zvyšuje svou obranyschopnost a vojenskou moc. Naše národní armáda získává nejnovější zkušenosti a osvojuje si nejnovější technologie, mládež s radostí jde do armády.

To všechno se nedalo snadně. Během uplynulé doby my spolu s vámi zabránili nanejvýš nebezpečné reakci, provokaci a jiným antiázerbajdžánským akcím jak uvnitř státu, stejně i z vnějšku, a překonali velké potíže. Je vám to všechno moc dobře známo.

Kvůli nerozhodnosti ázerbajdžánské vlády nebyl včas odvrácen dobrodružný nacionalistický separatismus, který byl rozpoután Armény v Nahorním Karabachu od roku 1988. Arménská armáda, která využila propuknuté v naší republice v rocích 1990 až 1993 politické krize a krize ve vládě, neřešitelnosti a zmatku, obsadila ázerbajdžánské země a přeměnila více než milión našich krajanů v uprchlíky a přesídlence. Občané státu se uvnitř republiky naváděli na ozbrojená střetnutí, vynakládali se velká úsilí na zničení a likvidaci našeho státu a naší státnosti. My jsme se tomu všemu zabránili. Ale stále se nám nepodařilo vyřešit problém porušení územní celistvosti Ázerbajdžánu v době zmatku a anarchie a problém vrácení uprchlíků a přesídlenců k rodným krbům. Jsem si jist, že určitě vyřešíme i tuto otázku.

Nehledě na to, během uplynulých roků se nám podařilo řešit otázky, které mají osudový význam pro náš národ a stát.

Nejdříve jsme dosáhli společensko-politické stability, která sestavuje základ naší státnosti, a položili jsme základy občanské společnosti, která se opírá o národní jednotu a o vedení zákonů.

Za druhé, přebudovali jsme a vyvédli jsme na cestu rozvoje ekonomiku státu, což je cílem každého státu a jeho existence.

Za třetí, podářilo se nám vybudovat silný demokratický stát, který disponuje všemi patřičnými ústavy a který je projevem přání a nadějí ázerbajdžánského národa v zajištění nezvratnosti jeho nezávislosti.

Jen s nézávislým státem, který má národní jednotu, společensko-politickou stabilitu, dynamicky rozvijící se ekonomiku, který disponuje silnými státními ústavy, který se opírá o demokratickou a civilní společnost, je možno řešit všechny otázky, včetně problém územní celistvosti. Jsem si jist, že takhle to bude.

Drazí občané Ázerbajdžánu, drahý můj národ!

Presně 60 roků svého obsažného života jsem žil skutečností a budoucností svého národa. Poslední 10 let z těchto roků přešli ve službě nezávislému Ázerbajdžánskému státu. Je vám známa práce, kterou jsem udělal v tomto směru, ale stále ještě mám hodně neukončených perspektivních plánů. Vzniknuté v poslední době některé zdravotní potíže mi nedovolují ukončit všechnu tu začatou práci, výsledky které jsou pro mě zřejmé. Nehledě na to jsem taky byl navrhován za kandidáta a má kandidatura byla zaregistrována pro účast na očekávaných prezidentských volbách 15. října roku 2003. Stovky tisíc lidí, kteří se zapojili do volební kampaně, vedou agitaci v můj prospěch. Využívám příležitosti a vyjadřuji hlubokou vděčnost těm lidem a všem členům strany "Jeni Ázerbajdžán", kteří mě navrhli za kandidáta a podpořili mě, představitelům jiných společensko-politických organizací, vědeckým pracovníkům, pracovníkům ve vzdělání a kultuře, představitelům inteligence a všemu ázerbajdžánskému národu, který mě podpořil. Doufám, že brzy znovu nabudu zdraví a vrátím se do vlasti a zase budu spolu se svým národem. A teď odvolávám svou kandidaturu ve prospěch Ilhama Alijeva.

Obrácím se na vás - na mé krajany a vyzývám podpořit na očekávaných prezidentských volbách kandidáta na prezidenta, mého politického následovníka a prvního zástupce předsedy strany "Jeni Ázerbajdžán" Ilhama Alijeva. On je vysoce intelektuální, energickou osobou s iniciativou, s pragmatickým myšlením a výborně se vyznává v moderní světové politice a ekonomice. Ujišťuji vás o tom, že jako Ilham Alijev stejně i strana "Jeni Ázerbajdžán" i dále se těsně sjednotí kolem sebe nejctihodnější syny a dcery našeho národa a hodně udělají na cestě rozvoje Ázerbajdžánského státu a blahobytu našeho národa. Věřím, že s vaší pomocí a s pomocí vaší podpory Ilham Alijev bude moct ukončit osudové otázky a plány, které se mi nepodařilo dovést do konce. Věřím mu jako sobě a skladám velké naděje v jeho budoucnost.

S hlubokou úctou

Gejdar Alijev,
Prezident Ázerbajdžánské republiky