Úvodní slovo a závěrečná řeč prezidenta Ázerbájdžánské republiky Gejdara Alijeva na pracovním setkání věnovaném otázkám plnění výnosu a pokynu prezidenta republiky «O opatřeních přijatých k provedení a zajištění programu spolupráce mezi Radou Evropy a Ázerbájdžánskou republikou» - Prezidentský palác, 10. července 1996


Je známo, že 28. června Rada Evropy přijala speciální usnesení o přidělení Ázerbájdžánské republice statusu významného a zvláštního hosta. Toto je velice významná událost v životě naší republiky. Z jedné strany toto potvrzuje příslušnost Ázerbájdžánu k Evropě a z druhé strany hovoří i o tom, že v naší existuje státní systém, který upevňuje a drží společnost, život, zákony republiky, je cestou demokracie a demokratické procesy, které probíhají v Ázerbájdžánu, pokračují na základě demokratických principů.

Je vám známo, že jsme v Ázerbájdžánu schválili a přijali zákony, vydali jsme prohlášení o tom, že povedeme naši zem cestou demokracie ve přestavbě státu, společnosti, v ekonomice, v životě. V této oblasti byl vykonán a ještě se v současné provádí a koná velký kus práce. Pro nás má velký význam, aby světová veřejnost, především pak rozvinuté státy světa a státy, rozvinuté na základě demokratických principů a v ekonomické oblasti, ve státním zřízení a aby, potvrdily všechno uvedené a nakonec, aby Rada Evropy vzala na vědomí a potvrdila, tyto úspěchy, výsledky, změny procesů 

Opakuji, že z jedné strany to demonstruje autoritu, prestiž Ázerbájdžánské republiky na mezinárodní scéně, v demokratickém světě a z druhé strany nás toto povzbuzuje a pomáhá nám kráčet touto cestou. Z tohoto důvodu, když toto zdůrazňuji, opakuji, jaké jsou to významné události, zdravím vás všechny, občany Ázerbájdžánské republiky, náš lid a náš národ. Poté, kdy jsme se dozvěděli o tomto usnesení, jsem dne 1. července odcestoval na oficiální návštěvu Německa. Z tohoto důvodu, nebylo dnešní pracovní setkání a porada svolána bezodkladně. Ale na druhé straně, v době mé návštěvy jsem se setkal s prezidentem Německa panem Romanem Hercogem, spolkovým kancléřem panem Helmutem Kohlem, zástupcem spolkového kancléře, ministrem zahraničních věcí panem Klausem Kinklem, předsedou skupiny Německo - Kavkaz v Bundestagu panem Vimmerem, zástupcem předsedy Bundestagu, ostatními členy Bundestagu. Všichni nám deklarovali a prohlašovali, že jsou spokojeni s tím, že Ázerbájdžán jde cestou demokracie, tržního hospodářství a všichni s uspokojením potvrdili, že souhlasí s podepsanou v dubnu smlouvou mezi Ázerbájdžánem a Evropskou unií, vysoko ocenily, že naše republika dostala status hosta v Radě Evropy. 

Chtěl bych se rovněž zmínit o tom, že spolkový kancléř Helmut Kohl v době rozhovorů se mnou mezi čtyřmi očima, podtrhl a zdůraznil tyto otázky. Opět zdůrazňuji a opakuji, že je to pro nás důležitá a velmi významná událost, počítám, že je to úspěch našeho státu, ve společensko-politickém životě. V tu samou dobu to, ale na nás klade velké úkoly. V dnešní době postupujeme dopředu tímto směrem, bezpochyby se musíme zajímat o to, abychom se stali rovnoprávnými členy Rady Evropy. Předpokládám, že můžeme dosáhnout i tohoto cíle. Tak, jak je námi vybrána strategická cesta, množství vykonané práce, praktická práce, nám toto umožňuje. Bezpochyby, je nezbytné ještě vykonat mnoho práce v této oblasti 8. července jsem podepsal speciální výnos v souvislosti se zajištěním a plněním úkolů, které musíme plnit a které souvisejí s usnesením Rady Evropy o naší republice. Toto usnesení bylo publikováno v tisku. Pozval jsem vás sem v souvislosti s plněním těchto úkolů souvisejících s výnosem a v celém spojených s usnesením Rady Evropy.

Nechť Ministerstvo zahraničí podá o tomto krátkou informaci. Nehledíc na to, že toto usnesení bylo široce publikováno v tisku, přál bych si, aby ho Šachin Alijev ještě jednou přečetl, abychom si rozdělili úkoly a to, kdo a jaký úkol bude plnit. 

Závěrečná řeč

Domnívám se, že poté co byl publikován tento dokument v tisku všechny organizace, orgány, které musí plnit a zajišťovat úkoly související s plněním usnesení, již přistoupily k práci. Ale přes všechno co bylo řečeno, přikládám této otázce velký význam a já považuji za nutné a potřebné, ještě jednou ho tady jednou přečíst. Znovu se obracím ke všem shromážděným zde, je nezbytně nutné, aby se bezodkladně, seriózně a důsledně zabývali těmito otázkami. Proto Kabinet ministrů, Výkonný aparát Prezidenta, Ministerstvo zahraničních věcí a jednotlivá ministerstva, komise Milli medžlis se musí začít seriózně zabývat touto věcí. Provedení a zajištění všech těchto věcí se musí koordinovat Víte, musíme se sami starat o to, aby se upevnily a potvrdily naše první úspěchy a dosáhnout toho, abychom se stali rovnoprávnými členy Rady Evropy. Myslím si, že není jenom snahou získat status pozvaného hosta, ale i později získat členství. Celá věc se má tak, že toto všechno je nezbytné pro uskutečnění velkých změn v politickém, společenském, ekonomickém životě naší republiky. Je to nezbytné, aby se mohly uskutečnit a realizovat tyto změny, posílit procesy, nejenom proto, abychom úspěšně složili jednu zkoušku, ale musíme složit i druhou. Ne, věc není o složení zkoušky. Toto je v první řadě potřebné pro nás samotné. 

Sami si musíme uvědomit, že když co nejdříve půjdeme po této cestě, odsouhlasíme si naše zákony v souladu s demokratickými zákony v celém světě, že si přejeme pozvednout systém státní přestavby a naši společnost na úroveň demokratických zemí a států, proto všechno toto musíme určitě neprodleně zajistit a provést. Ne kvůli tomu, abychom se někomu zalíbili, aby někdo o naší republice: « Ano, jste taková hodná země», ale prostě kvůli tomu, že je to nezbytné proto, aby se zásadním způsobem změnil život v naší zemi, abychom pozvedli úroveň našeho státu tak, jak to sami chceme a přitom zlepšili naší ekonomiku, sociální postavení, blahobyt našich lidí, uskutečnit seriozní změny v naší ekonomice. Všechno uvedené je komplexně propojené mezi sebou, všechny tyto oblasti musíme zajistit a uskutečnit komplexně.