Projev prezidenta Ázerbájdžánské republiky Gejdara Alijeva při ceremonii podepsání souhlasu o společné spolupráci přípravy naleziště «Šachdeniz» v ázerbájdžánském sektoru Kaspija - 4. června 1966


Vážené dámy a pánové!

Vážení hosté!

Dnešní den 4. června 1996, je zasvěcen těžbě a výrobě ropy a plynu v životě Ázerbájdžánské republiky, ropnému a plynovému průmyslu. Dnes ráno jsme v Ázerbájdžánu, v Baku, zahájili velkou mezinárodní výstavu o ropě a plynu. Následovně, tři roky po sobě se v Ázerbájdžánu organizuje takováto velká výstava o ropě a plynu, kdy počet účastníku této výstavy neustále roste ze dne na den, rozšiřuje se rozsah výstavy.

Dnes jsme všichni přišli ke společnému názoru, že mezinárodní výstava o ropě a plynu se bude i nadále pořádat, realizovat svojí činnost v Ázerbájdžánu každoročně a toto se stane tradicí. To svědčí o zájmu o naši republiku ohledně přípravy bohatých nalezišť ropy a plynu v Ázerbájdžánské republice a zároveň to znamená vysoké ohodnocení Ázerbájdžánu, jako ropné země. Společně s tímto tato významná událost, demonstruje a ukazuje na vytváření samostatných vztahů nezávislé Ázerbájdžánské republiky se zeměmi, společnostmi z celého světa.

V Ázerbájdžánu se ropa těží již od dávných časů. Ještě v minulém století se Ázerbájdžán stal známým ve světě jako ropná země. Ale až do posledních let v životě naší země nebyla podobná výstava.

Dnešního dne v tomto velkolepém paláci «Gjulistan» jsme se shromáždili z důvodu významné události. Shromáždili jsme se z důvodu ceremonie podepsání kontraktu mezi Státní ropnou společností Ázerbájdžánské republiky a některými ropnými společnostmi světa o společné spolupráci přípravy ropného a plynového naleziště «Šachdeniz» v ázerbájdžánském sektoru Kaspického moře.

V posledních dvou letech jsme už po třetí podepisovali významný a velký ropný kontrakt. Po třetí se zde setkáváme - v paláci «Gjulistan» v souvislosti s významnou událostí. Velký a významný ropný kontrakt podepsaný v Baku dne 20. září 1994, dohoda mezi Ázerbájdžánskou republikou a významnou světovou ropnou společností je v současné době již živá a pracuje a již má své výsledky. Tento kontrakt, který se nazývá «Kontraktem století», souvisí a je spojen se společnou přípravou nalezišť a míst k těžení «Azeri», «Čyrag» a «Gjušeli» v ázerbájdžánském sektoru Kaspického moře.

V listopadu minulého roku SRSAR podepsala druhý ropný kontrakt s několika ropnými společnostmi z celého světa o společné spolupráci přípravy a využívání naleziště a místa k těžení «Karabach» v ázerbájdžánském sektoru Kaspického moře. A tento kontrakt již pracuje, žije a já doufám, že dá své výsledky.

Kontrakt, připravený k podepsání dnešního dne, je věnován společné přípravě a využívání ropného a plynového naleziště a místa k těžení «Šachdeniz» v ázerbájdžánském sektoru Kaspického moře. Naleziště «Šachdeniz» je jedním z největších a nejbohatších otevřených ropných nalezišť, které nalezených ázerbájdžánskými geology, vědci, naftaři. Toto naleziště bylo známo našim geologům, vědcům již před několika desítkami let, bylo otevřeno již v osmdesátých letech. Nakonec, my přistupujeme k velkému kroku, k praktickému využívání tohoto naleziště.

Mluví se o tom, že přibližně v roce 1990 Státní ropná společnost započala se sondami a zkoumáním vrtu v nalezišti «Šachdeniz» z důvodu zabezpečení zásobování Ázerbájdžánu plynem a v souladu s obdrženou informací prozkoumáno sondami přibližně 2 metry, ale z důvodu nedostatků prostředků nebyla možnost s vrty a sondami pokračovat a práce byly zastaveny. V září 1992 vláda Ázerbájdžánu podepsala se společností Spojeného Království Velké Británie a Severního Irska «British petroleum» a společností Norska «Statoil». V tomto kontraktu byly společnostem «British petroleum» a «Statoil» uděleny velké a zvláštní pravomoci pro provedení rozhovorů a jednání za účelem společné spolupráci přípravy a využívání naleziště a místa k těžení a přípravy pro její realizaci. Tyto dvě společnosti se spojily a vytvořily společnou alianci a započaly s prací. Mezitím se k této alianci dále připojila Turecká společnost «Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı», která zajistila a provedla tuto práci v rámci svých možností.

V posledních letech SRSAR zajistila a provedla nezbytnou práci pro účelné a efektivní využití ropných a plynových zásob a zdrojů, nalezišť, které se nacházejí a leží v Ázerbájdžánské republice, s cílem rozvoje a zlepšení ekonomiky naší země Státní ropná společnost Ázerbájdžánské republiky, naši vědci, geologové, naftaři v posledních letech provedli a zajistili na nalezišti «Šachdeniz» určený výzkum a zkoušky, vykonali velkou práci. Ve výsledku tohoto v říjnu 1995 SRSAR zvážila jako nezbytné zahájit společnou přípravu naleziště a využívání místa k těžení «Šachdeniz» s velkými světovými ropnými společnostmi a předložila k tomuto svému rozhodnutí návrh. Na základě tohoto návrhu jsem jim dal zplnomocnění a rovněž tak nezbytné pokyny a příkazy pro zajištění a provedení prací v této oblasti. Ve výsledku provedené a zajištěné práce Státní ropná společnost Ázerbájdžánské republiky připravila a předložila mi návrh smlouvy SRSAR společně s řadou světových ropných společností.

Připravujíc projekt a návrh této smlouvy, odhadujíc možnosti praktického využití naleziště a místa k těžení «Šachdeniz», SRSAR doporučila návrhy ke vzájemné spolupráci pro společnou přípravu tohoto naleziště a využívání místa k těžení společností «British petroleum», «Statoil», «Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı» a rovněž tak druhých společností a dosáhla zajištění těchto návrhů. Tímto způsobem se připojily k přípravě tohoto ropného a plynového naleziště i společnosti «LUKoil», Ruská federace, «Elf-Aquitaine», Francie a ropná společnost Islámské Republiky Irán. Připravená smlouva je kontraktem o společné práci Státní ropné společnosti Ázerbájdžánské republiky a společností «British petroleum», Velká Británie, «Statoil» Norsko, «Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı», Turecko, «LUKoil», Ruská federace, «Elf-Aquitaine», Francie a ropných společností Islámské Republiky Irán

Chtěl bych ještě mluvit o některých údajích a ukazatelích ropného a plynového naleziště a rovněž tak tohoto kontraktu. Podle dostupné mi informace, z naleziště «Šachdeniz» se očekává těžba 400 miliónů kubických metrů plynu, 200 miliónů tun plynového kondenzátu a 100 miliónu tun ropy. To znamená, že je to velmi bohaté ropné a plynové naleziště a příprava a využívání takového naleziště a místa k těžení určitě přinese velký užitek pro Ázerbájdžánskou republiku i pro společnosti, které jsou účastníky kontraktu a rovněž tak pro státy, do kterých patří tyto společnosti.

Pro uskutečnění a zajištění realizace projektu, daného kontraktu, je naplánováno vložit prostředky ve výši čtyři miliardy amerických dolarů a kontrakt je vypočítán na 30 let. Takže kontrakt je velice efektivní z ekonomického pohledu i pro Ázerbájdžánskou republiku, i pro společnosti, které jsou účastníky kontraktu a rovněž tak pro státy, do kterých patří tyto společnosti.

Když jsem vzal do úvahy všechny tyto skutečnosti, tak jsem odsouhlasil tento kontrakt a vydal jsem příkaz o jeho podepsání na základě jeho projektu a návrhu. Jmenovitě v rezultátu tohoto jsme se dnes zde shromáždili na ceremonii podepsání tohoto kontraktu.

S pocitem uspokojení chci podotknout, že vláda Spojeného Království Velké Británie a Severního Irska již s námi spolupracuje několik let při využívání nového ropného a plynového naleziště Ázerbájdžánu a společnost «British petroleum» z této země je opět s námi. V souvislosti s tímto já osobně vítám ministra energetiky a průmyslu Spojeného Království Velké Británie a Severního Irska Tima Eggara a zdůrazňuji jeho zásluhy v těchto záležitostech. Osobně vyzdvihuji tu skutečnost, že když jsme začínali s touto prací, pan Tim Eggard byl společně s námi a to od momentu podepsání první smlouvy až do dnešního dne a dnes se také účastní na této akci.

Spolupráce mezi Ázerbájdžánem a Norskem má rovněž velmi stabilní charakter. Norská společnost «Statoil» je účastníkem naší prvního velkého kontraktu a v dnešní době se opět aktivně účastní tohoto kontraktu. V první řadě bych chtěl především připomenout pozornost, zájem Norské vlády o Ázerbájdžán a dnešní přítomnost ministra průmyslu a energetiky Norského státu, vlády pana Stoltenberga. On přijal účast na výstavě a nyní se musí vrátit do své vlasti kvůli vážné záležitosti. Přesto je tu společně s námi. Dnešního dne je tu rovněž s námi vedení společnosti «Statoil» a zástupci Ministerstva průmyslu a energetiky Norska se účastní podepsání tohoto kontraktu. Pozdravuji je.

Od počátku procesu přípravy nalezišť a míst k těžení v ázerbájdžánském sektoru Kaspického moře společně se světovými společnostmi jsme od samého počátku až do dnešního dne pro spolupráci s Ruskou federací. V říjnu 1993 ministr tepelných zdrojů a energetiky Ruské federace Jurij Šafranik s reprezentativní delegací pobýval v Ázerbájdžánu. Ázerbájdžán této době jsme podepsali dohodu mezi vládami Ázerbájdžánské republiky a Ruské federace o přípravě ropných nalezišť a míst k těžení v ázerbájdžánském sektoru Kaspického moře. Ruská federace a její velká ropná společnost «LUKoil» jsou členy všech námi do dnešní doby podepsaných kontraktů - kontrakt podepsaný v září 1994, kontrakt podepsaný v listopadu 1995 o přípravě a využívání ropného naleziště «Karabach». Společnost «LUKoil» je členem dnes připraveného kontraktu využití a přípravy naleziště a místa k těžení «Šachdenize». Myslím si, že je to velmi kladnou skutečností. Považuji to za svědectví velmi dobré ekonomické spolupráce mezi Ázerbájdžán a Ruskem. Z tohoto důvodu zde osobně vítám reprezentativní delegaci, která přijela do Ázerbájdžánu a hlavně prvního náměstka ministra tepelných zdrojů a energetiky Ruska pana Vladimira Kostjunina.

Jednou z významných zvláštností podepisovaných dnes kontraktů je to, že přistupujeme ke spolupráci v oblasti ropného a plynového průmyslu s novými zeměmi. Jednou z těchto zemí je Francie, známá společnost z této země «Elf-Aquitaine». Vysoko oceňuji naši spolupráci s Francií v této oblasti a chci připomenout svoji spokojenost s tímto. Ve spojení s tímto zvláště pozdravuji vedoucího delegace, která přijela do Ázerbájdžánu z Francie, náměstka ministra průmyslu a energetiky Francouzské republiky pana Hi Arleti a prezidenta společnosti «Elf-Aquitaine» pana Filipa Jeofrey.

Poznamenal jsem a chci ještě jednou připomenout, že společnost «Türkiye Petrolleri» z Turecké republiky úzce s námi spolupracuje v oblasti ropného a plynového průmyslu. Oni už několik let zajišťují prací na kontraktu ohledně naleziště «Šachdeniz» společně s firmami «British petroleum» a «Statoil». Hlavně díky tomuto je společnost «Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı» velice aktivním účastníkem kontraktu, který se dnes podepisuje. Z Turecka k nám neustále přijíždějí významné delegace. Vážený velvyslanec dnes prohlásil, že ministr energetiky dnes nemohl přicestovat v souvislosti s vnitřní situací v Turecku. Ale mi všichni zde, považujeme na skutečnost, že je zde přítomen. Dnes obzvláště zdůrazňuji, že účast Turecké republiky a jeho společnosti «Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı» v kontraktu. Zdravím delegaci, která přicestovala do Ázerbájdžánu z Turecké republiky, prezidenta společnosti Sidgi Sandzhara a všechny naše hosty, kteří přicestovali z Turecka.

Irán - nejbližší soused, přítel Ázerbájdžánu, spolupráce mezi Ázerbájdžánem a Iránem se rozvíjí den ode dne. Nyní ještě zvětšujeme spolupráci s Iránem i v oblasti ropného a plynového průmyslu. Chtěl bych poznamenat, že u nás je tato spolupráce. Naftaři z Ázerbájdžánu dostali zakázku na navrtání dvou sond v Iránském sektoru Kaspického moře. V Kaspickém moři má Irán svůj sektor. No v tuto dobu považuji za velmi pozitivní tu skutečnost, že k přípravě naleziště «Šachdeniz» v ázerbájdžánském sektoru Kaspického moře byl pozván i Irán. V podepisovaném dnes kontraktu se účastní rovněž společnost OIEK Islámské republiky Irán.

Pozdravuji hosty, kteří k nám přicestovali z Islámské republiky Irán, pozdravuji prvního viceprezidenta národní ropné společnosti pana Saida Ali Akbara Chomidi.

Představený podepisovaný kontrakt je založen na společné spolupráci sedmi zemí na ropném ložisku Ázerbájdžánu: Ázerbájdžánské republiky, Velké Británie, Norska, Ruska, Turecka Francie, Iránu. To je velmi důležitá událost.

Celým svým srdcem Vás pozdravuji, ázerbájdžánský národ a lid při příležitosti této významné události - podepsání nového ropného kontraktu a chci zdůraznit naději, že tento náš veliký krok, přijatý v oblasti ekonomické spolupráce, rozvoje ekonomiky, přinese nové úspěchy při rozvoji a rozkvětu ázerbájdžánského národa.

Pozdravuji přítomné v tomto sále - hosty, kteří přicestovali ze zahraničí, velvyslance v Ázerbájdžánu, zástupce mezinárodních organizací v Ázerbájdžánu, všechny naše hosty z důvodu podepsání tohoto kontraktu, chtěl bych zdůraznit naději na to, že v budoucnosti se opět staneme svědky takových velkých událostí.

Ještě jednou pozdravuji Vás všechny. Počítám, že je možné přistoupit k podepsání kontraktu. Prosím.