Dopis Prezidenta Ázerbajdžánské republiky Gejdara Alijeva generálnímu tajemníkovi Mezinárodní organizace po amnestie panu Pjeru Sane - město Baku, 17. července roku 1998


Vážený pane Pjere Sane!

Vyjadřuji Vám vděčnost za vysokou známku, kterou Jste hodnotil práci konanou vÁzerbajdžánu voblasti zajištění práv a svobod člověka.

Náš stát, který po získání nezávislosti zvolil pro sebe jako cestu rozvoje budování demokratického, právního a světského státu, začal vytvářet své zákonodární akty na základě hodnot jednomyslně přijatých vmezinárodním světě.

Scílem zajištění práv a svobod člověka a občana vnašem státu jsou dány tvrdé záruky práva na život, které je přirozeným a neoddělitelným právem každého člověka, je uznáno nemožným odnětí člověku života. Takovým způsobem, odmítnutí vÁzerbajdžánu poprvé na Východě trestu smrti ještě jednou dokázalo, že náš stát je světským státem.

Zajištění práv člověka jako neoddělitelná část velkých demokratických procesů konajících se vnašem státu je jednou zotázek, která se stále nachází vcentru pozornosti státu.

Je dobře známo, že bez míru není možné úplně dodržovat práva člověka. Mír je podmínkou, při které všechny lidé jsou svobodny od násilí, strachu, při kterém se zajišťuje jejich právo na bezpečný život.

Tady bych chtěl zvláště podtrhnout, že vdůsledku konajícího se od roku 1988 ozbrojeného útoku Arménie proti Ázerbajdžánu jsou narušeny elementární lidská práva víc než miliónů našich krajanů. Ale nehledě na tohle, Ázerbajdžánská republika pokračuje svou mírumilovnou politiku a dosáhla politické stability, občanské solidarity ve státu a už provedla postupnou a cílevědomou práci po obraně práv a svobod člověka. Myslím, že to všechno je vzorným důkazem toho, sjakou úctou se Ázerbajdžán chová kprávům člověka, protože práva člověka jsou zdrojem lidskosti. Jsouc základem existování člověka a spolubydlení, práva člověka nejsou vzdálena žádné kultuře a jsou charakteristicka všem národnostem.

Spolu stím, že vnašem každodenním životě práva člověka nacházejí své reální zajištění, uskutečňují se také právními normativními doklady.

Tedy jsem podepsal příkaz scílem slavnostního vykonání vÁzerbajdžánské republice 50.-letého výročí Celosvětové deklarace práv člověka OSN a schválil jsem program opatření, která se kvůli tomu budou konat. Vprogramu je předvídáno zajištění učení týkajícího se práv člověka pro zaměstnance orgánů spravedlnosti, soudu, prokuratury, policie, profesorů vysokých škol, kteří se specializují na oblasti právního zástupce a práva. Jsem si jist, že učinění těchto opatření bude sloužit rozvoji styků mezi naší vládou a Správou vrchního komisaře OSN po právům člověka. Také jsem vydal příkaz o podepsání programu spolupráce mezi Ázerbajdžánskou republikou a Centrem organizace spojených národů po právům člověka.

Scílem dalšího zvýšení účinnosti opatření, která se činí voblasti obrany práv člověka vsouhlasu skonkrétní etapou rozvoje Ázerbajdžánu, je schválen Státní program po obraně práv člověka. Dnes cílem je to, aby si každý uvědomoval svou zodpovědnost vpráci uskutečnění a obrany práv člověka.

Ázerbajdžánský stát, žijící idejí změnění práv člověka ve skutečnost vživotě každého člověka a společnosti, se připojil ke skoro 20 mezinárodním konvencím a dohodám voblasti práv člověka.

Asi je vám známo, že nařízením "O opatřeních voblasti zajištění práv a svobod člověka a občana", který jsem podepsal vúnoru tohoto roku, dal jsem příkaz Ministerstvu zahraničí Ázerbajdžánské republiky týkající se připojení ke "Druhému fakultativnímu protokolu Mezinárodního paktu po občanským a politickým právům", který předvídá závazky po úplném odmítnutí trestu smrti, a také připojení kjiným mezinárodním dohodám voblasti práv člověka.

Svelkým potěšením si osvojujeme spolupráci smezinárodními organizacemi, které činí voblasti obrany práv člověka včetně snevládními organizacemi. Využíváme všechny naše možnosti pro rozvoj spolupráce sEvropskou radou, Vedením po demokratickým institucím a právům člověka OBSE, smezinárodní organizací po amnestie, schelsinskou organizací uskutečňující kontrolu nad právy člověka a jinými mezinárodními organizacemi.

Sezodpovědností můžu říct, že konající se dnes vnaší republice práce voblasti obrany práv člověka a získané hodnoty vytékají zmezinárodních norm a zásad a právě prostřednictvím těchto zásad se Ázerbajdžánská republika hodlá i vbudoucnosti zajišťovat lidskou důstojnost.

Súctou

Hejdar Alijev,
Prezident Ázerbajdžánské republiky