Projev prezidenta Ázerbájdžánské republiky na zasedání Národní shromáždění - 5. listopadu 1993


Vážení účastníci shromáždění, poslanci, hosté! V souvislosti s tím, že jsem byl vybrán a zvolen prezidentem republiky, nemohlo v tu dobu Národní shromáždění zasedat. Myslím si, že dnes je mi dána poslední možnost vést shromáždění v úloze předsedy Nejvyššího sovětu.

Chtěl bych poděkovat Národnímu shromáždění, jeho členům za naší společnou činnost vykonanou zde v průběhu několika posledních měsíců, za naši práci a tu pomoc, tu důvěru, které mi byly prokázány a poskytnuty jako představiteli Nejvyššího sovětu, za důvěru prokázanou Národním shromážděním při plnění mých povinností předsedy Nejvyššího sovětu. Chtěl bych poznamenat, že za tuto dobu se moje pracovní zkušenost, kterou jsem získal v průběhu svého života, obohatila velkou praxí. Řídit v průběhu několika měsíců Národní shromáždění, vést a řídit jeho shromáždění, zevšeobecňovat myšlenky poslanců a zabezpečit přijetí správných rozhodnutí ohledně těžkých otázek - všechno toto pro mne znamenalo velkou školu zkušeností a já bych chtěl poděkovat Národnímu shromáždění za tuto zkušenost a rovněž bych chtěl poděkovat za naši společnou práci. 

Při jednáních shromáždění v průběhu tohoto období se soustavně dodržovaly demokratické principy. Staral jsem se o to, aby zde byl trvale a neustále zabezpečen pluralismus názorů a myšlenek, aby se názoru každého člena shromáždění věnovala pozornost. Někdy naše shromáždění probíhala velmi dlouhou dobu, občas vystoupení jednotlivých poslanců o hodně přesahovala vymezený čas, někdy rovněž i moje vystoupení přesahovala vymezený čas. Nicméně, všechno toto bylo vyzváno nezbytností a potřebou, kdy se sledoval jeden cíl a to široká výměna názorů, zkušeností a posouzení otázky a tím přijetí nejvíce správných, bezchybných rozhodnutí. Proto jsem přesvědčen, že po všechny ty měsíce strávené v tomto sálu, při práci Národního shromáždění, neustále převládaly demokratické principy, parlamentní etika, praxe parlamentarismu, kdy bych chtěl vyjádřit své přesvědčení, že toto bude i v budoucnu.

Ještě jednou bych chtěl vám všem poděkovat, přeji vám úspěchy v další práci shromáždění, jeho členům. Národní shromáždění, poslanci se rovněž velmi aktivně účastnili při mém zvolení prezidentem. Těžká situace, odpor, které zesilovaly od 4. června, byly překonány jenom díky rozhodnutím Národního shromáždění. Pokusy některých jednotlivých stran v tuto těžkou a složitou válečnou dobu rozpoutat občanskou válku, rozdrobit a rozdělit republiku byly pozastaveny a zlikvidovány díky těmto rozhodnutím. Všechno toto je výsledkem a zásluhou činnosti Národního shromáždění.

Za předchozí období se Národní shromáždění neustále nacházelo při hledání, analyzovalo cesty východu ze vzniklé situace a stavu a s tímto cílem seriózně a odpovědně pokračovalo ve své práci. Přijímala se rozhodnutí o ukončení a překonání vzniklé kritické situace, o zajištění provedení referenda o vyslovení důvěry bývalému prezidentovi, o zajištění provedení voleb prezidenta. Národ, lid, voliči Ázerbájdžánu, s velkým uznáním a úctou přijali rozhodnutí Národního shromáždění, vyjádřili svůj názor a ve výsledku jsem byl zvolen prezidentem.

10. října, kdy jsem přistoupil k plnění svých povinností ve funkci prezidenta, jsem se podělil se svým názorem o tomto. ještě jednou bych chtěl poznamenat, že taková vysoká funkce mi ukládá velkou odpovědnost a staví přede mnou, jako hlavou státu, velice těžké a těžké úkoly. Během posledních týdnů ve výsledku probíhajících událostí v pohraničních oblastech s Arménií se vzniklé ještě více zkomplikovaly a přiostřily a jejich řešení se zkomplikovalo. Uvědomuji si odpovědnost, která se na mne nakládá v souvislosti s řešením všech těžkých, složitých otázek, při uvedení do života úkolů, které stojí přede mnou, prokázání důvěry voličů, kteří mne zvolili do této funkce. Bude se vždycky neustále opírat o činnost Národního shromáždění a společně s Nejvyšším sovětem, Národním shromážděním zabezpečím a zajistím naši práci. Budu nadále vykonávat a zajišťovat svou činnost v souladu s demokratickými principy, o kterých jsme už hovořili.

V současné době, v době a období ekonomické, společenské a politické krize v republice, ve složitých podmínkách války, musíme v tuto dobu všichni pracovat, jít příkladem občanského, národního souhlasu. Nebudu litovat sil pro upevnění tohoto souhlasu a já prohlašuji, že společně s Národním shromážděním budu pracovat tímto směrem.

Je mi známo, že v poslední době v souvislosti se situací, která vznikla v pohraničních oblastech a zónách bojových operací, byly vzneseny požadavky a návrhy, aby se tyto otázky projednávaly a řešily na jednání Národního shromáždění. Je zcela nepochybné, že tyto musí být projednány. Nicméně, v tu samou dobu je členům Národního shromáždění známo, že se neustále zabýváme těmito otázkami. Situace, která vznikla, byla velmi podrobně analyzována na zasedání Rady obrany, byla přijata nezbytná a potřebná opatření. Bylo rozhodnuto, že je nezbytné provést a zajistit seriózní změny ve vedení Ministerstva obrany a vojenských jednotkách armády. Přijímají se nezbytné kroky, které jsou všechny zaměřeny na upevnění obrany schopnosti Ázerbájdžánské republiky, spolehlivou ochranu našeho území.

V tu samou dobu se současně vedou mírové rozhovory a jednání, aby se diplomatickými a politickými cestami zajistilo a docílilo celkového řešení tohoto problému. V celém souhlasím s tím, že tyto otázky musí být projednány a posouzeny, nejenom na Národním shromáždění, ale i všemi politickými, společenskými silami naší republiky. V těžkých dnech pro naši republiku, musíme všichni přiložit své úsilí a všichni společně musíme vypracovat a zajistit všechny potřebné a nezbytné kroky.

Deník «Bakinskij rabočij», 11. listopadu 1993