Projev Prezidenta Ázerbajdžánské republiky Gejdara Alijeva na slavnostní schůzi věnované 50-letí Všeobecné deklarace práv člověka OSN - 10. prosince roku 1998


scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb

Vážené paní a pánové!

Od celého srdce blahopřeju vám k50-letému výročí Všeobecné deklarace prav člověka Organizace spojených národů.

Organizaci spojených národů vytvořené po Druhé světové válce patří velké zásluhy ve věci odvrácení velkých válek ve světě, obrany míru, klidu, likvidace kolonizatorství a ustanovení blahobytného života každého člověka.

Jednou zvelkých zásluh Organizace spojených národů bylo přijetí před 50 lety po prvé vhistorii lidstva Všeobecné deklarace prav člověka. Tehdy, když přijímali tuto deklaraci, hlasovali za ni 50-55 států. Ale během minulých 50 let tato deklarace, je možno říci, se přeměnila pro vetšinu států vzákladní zásadu státního zřízení. Je to velké dosažení.

Slavnostně oslavujeme dnes 50-leté výročí této deklarace a vyjadřujeme vděčnost Organizaci spojených národů, blahopřejeme Organizaci spojených národů a jejímu generálnímu tajemníkovi.

Oratoři, kteří vystupovali sprojevem přede mnou, moc pečlivě informovali a řekli hodně cenného o uskutečnění vÁzerbajdžánu Všeobecné deklarace prav člověka a o jejích pozitivních výsledcích. Vyjadřuji vám vděčnost za tyto promluvy a za známku, kterou jste hodnotili tuto práci vykonanou ve spojitosti suskutečněním během posledních let vÁzerbajdžánu zásad, které vyplývají zVšeobecné deklarace prav člověka.

Představitel Organizace spojených národů vÁzerbajdžánu pan Erdžan Murat se rozdělil o své cenné myšlenky jak o Všeobecné deklaraci prav člověka, stejně i o splnění během posledních roků vÁzerbajdžánu práce a pozitivně ji hodnotil. Oceňuji si tohle a jsem vděčný za takový vztah.

Obrana prav člověka vÁzerbajdžánu a uskutečnění nároků Všeobecné deklarace prav člověka se během minulých sedmi roků zajišťovaly. Je známo, že od chvíle vyhlášení Ázerbajdžánem své státní nezávislosti, republika se spojila spřijatou Organizací spojených národů Všeobecnou deklarací prav člověka. Tedy, jestli tato deklarace má 50-letou historii, Ázerbajdžán ve spojitosti stouto deklarací už jedná sedm roků. Ale je nám všem známo, že během těchto sedmi roků nemohli jsme zajistit aplikaci této deklarace.

Pravda se schovává vtom, že jsme začali uskutečňovat Všeobecnou deklaraci práv člověka během poslední doby a, jak je tady bylo zmíněno, jsme hodně udělali. Odrážení všech předpisů práv člověka veStanovách, přijatých vroce 1995, slouží vzorným příkladem toho, že Ázerbajdžán jde právě cestou obrany prav člověka. Svědčí o tom také i přijaté pak zákony a nejdůležitější - svědčí o tom i naše praktická práce vtéto oblasti.

Je možno říci, že se rok 1998 stál pro Ázerbajdžán rokem Všeobecné deklarace práv člověka, rokem práv člověka. Veřejnost je informována o práci splněné vÁzerbajdžánu vroce 1998 a o učiněných opatřeních. Dnes o tom tady bylo zmíněno.

Budujeme vÁzerbajdžánu demokratický, právní a světský stát. Tato tři slova tvoří hlavní význam a smysl, hlavní zásady našeho státního budování. Všechna ta tři slova - demokracie, právo a světský stát - vytékají právě zpráv člověka. Tedy, už jsme určili vnezávislém Ázerbajdžánu svou strategickou cestu a jdeme touto cestou.

Dnes oslavujíc 50. výročí Všeobecné deklarace práv člověka musíme mluvit a myslet na naše budoucí úkoly, protože před námi stojí náročné úkoly. Práce vykonaná během uplynulých roků ještě nezajišťuje vÁzerbajdžánu práva člověka vě všech oblastech. A to je přirozené, protože není možné to dosáhnot během krátké doby. Dnes rozebíráme uskutečnění ve světě během 50 let Všeobecné deklarace práv člověka Organizace spojených národů a vidíme, že přeměna této deklarace a vyhlašených organizací práv člověka do státních zásad a jejich aplikování potřebovala vrůzných státech různou dobu, čas.

Náš úkol spočívá vpostupném sledování této cestě. Dnes oznamuji, že i vbudoucnosti Ázerbajdžánský stát bude považovat za svůj hlavní úkol obranu práv člověka vÁzerbajdžánu a podle této zásady bude žít a pracovat.

Orgánům vlády se ukládá hodně úkolů po obraně práv člověka. Samozřejmě, že každý člověk musí zajistit ve společnosti i svá práva a vynakládat úsilí kobraně práv člověka vcelé společnosti. To se potřebuje od každého občana Ázerbajdžánu. Ale orgány vlády, lidé zaujímající postavení vorgánech vlády mají zvláštní zodpovědnost votázce práv člověka a vzajištění práv občanů Ázerbajdžánu. Myslím, že úřední osoby, lidé pracující vorgánech vlády budou si moct pochopit, že obrana práv člověka - je to jejich důležitým úkolem, tehdy budeme moct dosáhnout velkých úspěchů vtéto oblasti.

Dnes potřebuji od všech orgánů vlády vÁzerbajdžánu a od všech občan, zaujímajících postavení ve státních a vládních orgánech, splnění ukládaných jim voblasti obrany práv člověka úkolů. Oznamuji, že vždycky budeme mít tuto otázku ve středu pozornosti a budeme oceňovat práci každé úřední osoby vsouvislosti se splněním jim úkolů vtéto oblasti.

Myslím, že když úřední osoby budou vážně brát obranu práv občan, tehdy budeme moct dosáhnout hodně. Bohužel, ve většině případů, - dnes to musíme uznat, - úřední osoby myslí, že pro ně není zákon. Isme svědci takových faktů. Dnes oznamuji, že snimi je nutno konat vážnou práci. Takové osoby nesmí pracovat vorgánech vlády. Musí být zbaveni této práce. Musíme se snažit bránit práva každého občana.

Samozřejmě, že mezi našimi občany jsou i ti, kdo spáchal zločin, narušil zákon, práva jiných lidí, a vůbec ti, kdo nesleduje zákonu a právu. Povinností orgánů vlády a úředních osob je vést boj proti nim všem. Jenom vedouc tento boj je možno sledovát zákonům a činit vramcích zákonu. Věřím, že občané Ázerbajdžánu pracující vÁzerbajdžánu vorgánech vlády vždy budou mít ve středu pozornosti otázku o právech člověka.

Musíme mít i širokou propagandu vtéto oblasti, musí být zesíleno také právo na vzdělání. Mluvíme o právu a musíme vědět, že jestli občané neznají zákon, neznají svá práva - co smí a nesmí dělat - není také spravedlným od ně chtít sledování zákonu.

Ve spojitostí stím, že jsme dříve, to je vdobě Sovětského svazu, nežili zakládajíc se na zákonech, lidé ještě nezvykli následovat zákonům, je studovat a dodržovat. A tento zvyk se vžývá ne za jeden-dva dny. Tedy, musíme se snažit, aby tento proces se rozvíjel. Nelze vtom dopustit živelnost. Musíme směřovat tento proces, a proto se právní vzdělání musí studovat nejen ve škole nebo na univerzitě, ale i ve všech oblastech společnosti.

Oslavujíc dnes 50-leté výročí myslím, že musíme dojít ktakovému výsledku, abychom vbudoucnosti rozvíjeli občany Ázerbajdžánu zhlediska práva. Je to velkou prací. Myslím, že proto, aby se tato práce plnila postupně a uspořádaně, je nutno připravit program a zajistit jeho uskutečnění.

Krátce, Ázerbajdžán jako nezávislý stát je věrným Všeobecné deklarace práv člověka a bude i dál jí věrným. Ve všech oblastech svého života a zvláště vprocesu státního budování zajistíme uskutečnění všech předpisů Ústavy týkajících se práv člověka a vbudoucnosti budeme přijímat nové zákony vyplývající ztěchto předpisů Ústavy. A tedy skutečně přeměníme Ázerbajdžán vdemokratický, právní a světský stát.

Právo člověka je právem každého člověka a spolu stím i právem každého národa. Uvnitř svého státu musíme odstranit vady spojené správy člověka, schválit práva člověka a můžeme to zajistit. Ale narušení práv ázerbajdžánského národa znepokojuje náš národ. Ale to musí znepokojovat také i světovou společnost, Organizaci spojených národů. Vždyť jak to bylo tady řečeno, obsazení části ázerbajdžánského území vdůsledku útoku Arménie proti Ázerbajdžánu, záhuba lidí vtéto válce, narušení všech jejich práv, nucené vyhnání víc než miliónů Ázerbajdžánců ze svých míst - to všechno je narušením práv. Bohužel, mohé mezinárodní střediska zabývající se právy člověka ve světě ne věnují pozornost této oblasti. Některé dokonce nemůžou ohodnotit to jako narušení práv člověka. To nás moc znepokojuje. A proto dnes oslavujíc 50-leté výročí Všeobecné deklarace práv člověka žádáme Organizaci spojených národů, OBSE a všechny mezinárodní organizace, jejich střediska zabývající se právy člověka, aby bylo ukončeno hromadné narušení práv ázerbajdžánského národa.

Náš národ je trpělivým a zatím trpíme obsazení našich zemí. Trpíme i to, že lidé jsou zbaveni všech práv a žijí ve stanech. Trpíme i útok proti našemu národu narušení jeho práv. Rpíme jen proto, že jsme mírumilovným národem. Nezávislý Ázerbajdžánský stát je přívržencem mírumilovné politiky a chceme mírnou cestou urovnat arméno-ázerbajdžánský konflikt. A proto těsně spolupracujeme smezinárodními organizacemi včetně sOBSE, její Minskou skupinou a se soupředsedy Minské skupiny - Ruskem, Spojenými státy Americkými a Fracií. Ale spolu stím zdržení řešení této otázky a to, že mezinárodní svět, světová společnost postupně zapomínají na tento válečný konflikt, zavírají oči nad tím, že se narušují lidksá práva, moc znepokojuje každého znás a celý ázerbajdžánský národ. A je to přirozené. Doufám, že i Organizace spojených národů, OBSE a také všechny mezinárodní organizace právě dnes, právě letos přijmou, musí přijat vážná opatření ve spojitosti a hromadným narušením práv lidí vůbec ve světě. Žádáme to.

Spocitem spokojenosti je možno říct, že vroce 1998 vÁzerbajdžánu bylo učiněno hodně opatření spojených s50-letým výročím Všeobecné deklarace práv člověka OSN a tato opatření byla ku prospěchu naší společnosti a občanům. Konference, vědecké schůze, všemožné shromáždění a tato slavnostní ceremonie - všechno to přiláká pozornost společnosti a každého občana vÁzerbajdžánu kproblému práv člověka. To přináší velký užitek naší společné práci. Vyjadřuji spokojenost spojenou se všem tímhle a ještě jednou oznamuji, že vysoko hodnotím vykonanou do dneska práci a blahopřeju vám, všem občanům Ázerbajdžánu k50-letému výročí Všeobecné deklarace práv člověka. Přeji každému občanu Ázerbajdžánu nejhlavního práva - práva na život a na šťastný život. Přeji vám všem úspěchů vtéto všelidské práci. Děkuji.