Projev Prezidenta Ázerbajdžánské republiky Gejdara Alijeva na samitu hlav států - členů Organizace ekonomické spolupráce Černomořského bazénu. 25. října roku 1996


Vážený pané předsedo!

Vážené hlavy států a vlád!

Paní a pánové!

Způsobuje mi velkou radost vítat vážené hlavy států a vlád, členy delegace, členy států-účastníků, představitele mezinárodních organizací účastnících se našich tradičních setkání v ramcích Černomořské ekonomické spolupráce.

Srdečně gratuluju hluboce váženému Viktoru Stepanoviči Černomyrdinovi, ministerskému předsedovi Ruské federace, ke zvolení předsedou našeho samitu a vyjádřuji vděčnost vládě Ruska a všem Rusům za pozornost, dobrosrdečnost a pohostinnost, za výborné podmínky vytvořené pro naši práci v hlavním městě Ruska, překrásném městě Moskvě.

S hlubokou úctou jsem převzal list Prezidenta Ruska Borisa Nikolajeviče Jelcina o našem setkání. Předávám svou hlubokou úctu Prezidentu Ruska Borisu Nikolajeviči Jelcinovi a přeju mu rychlejšího uzdravení a plodné práce ve jménu demokrace a pokroku v Rusku.

Přikládáme velký význam účestí v práci organizace Černomořské ekonomické spolupráce, která stále více předvádí svou životaschopnost, nutnost a perspektivnost.

S pocitem spokojenosti je možno říci, že během doby, která uplynula po prvním samitu ČES v roce 1992, byla vykonána značná práce; rozšířila se a prohlubila se naše spolupráce, zvlášť v oblasti enegetiky, dopravy, spojení a obchodu.

Černomořský región má systém důležitějších dopravních tepen a na spolupráci v oblasti rozvoje komunikací závisí úspěšna realizace jakýchkoliv společných projektů. V takovém případě jedním z perspektivnějších směrů naší činnosti je formování včasné tranzitní evropsko-asijské dopravní síti cestou vytvoření chodeb "Východ-Západ" a "Sever-Jih". Ty musí konečně zajistit spojení dopravní infrastruktury všech států Černomořského regiónu s perspektivou integrování národních infrastruktur do odpovídajících uzlů transevropského dopravního systému.

Černomořský bazén má hodně styků s Kavkazem a Kaspickým bazénem. Proto zapojení i jiných přikaspických států do práce ČES může, podle mého názoru, podstatně rozšířit potenciál a možnosti naší organizace.

Ázerbajdžánská republika díky svému zeměpisnému stavu má možnosti pro organizaci dopravního a telekomunikačního spojení mezi Evropou a Asii a my máme v úmyslu těsně spolupracovat v tomto směru se všemi zaujmutými státy.

Přikládáme velký význam projektu spojení elektro energických systémů států Černomořské ekonomické spolupráce. Je potěšujícím to, že se k realizaci tohoto projektu už jsou připojeny Černomořský centrum energetiky v Sofii, Evropská únie, mezinárodní banky a finanční složení.

Vítám ratifikaci Dohody o vytvoření Černomořské banky obchodu a rozvoje státy-úšastníky naší organizace a doufám, že už na začátku přištího roku tato dohoda začne fungovat a zajistí investování velkých regionálních projektů.

Přiznávám úspěchy naší činnosti během minulých roků a chci poznamenat, že Černomořská ekonomická spolupráce stále je, podle mého mínění, nedostatečně dinamickou organizací. Pro úspěšné uskutečnění společných projektů je nutno přesnější určení právní báze spolupráce a vytvoření efektivního organizačního ústrojí, které by koordinovalo práci všech složení Černomořské ekonomické spolupráce.

Musíme společnými námahami vytvářet příznivé podnebí pro osobní podnikatelství v regiónu ČES a pro tyto cíle je nutno aktivovat práci její Pracovní rady.

Nejdůležitějším úkolem a zárukou úspěchu Černomořské ekonomické spolupráce je její otevřenost a efektívní spolupráce s takovými regionálními jednotami jako Evropská Únie, SNS, EKO a jinými. Toto by přispívalo nejen úspěšné realizaci společných projektů v oblasti ekonomiky, ale i rostu mezinárodní autority naší organizace.

Vážené paní a pánové!

Lidstvo očekává začátek XXI. století, třetího tisíciletí s velkou nádějí na mír, stabilitu a blahobyt. Naší povinností je příspět dosáhnutí tohoto historického cíle. To nás zavazuje tvrdě čelit jakýmkoli snahám zaměřeným proti míru, zaměřeným na podněčování válek a válečných konfliktů.

Región černomořského bazénu, který přežil těžké následky mnoha válek, moc to potřebuje. Musíme tvrdě a rozhodně vystupovat proti projevů separatismu, útočného nacionalismu a mezinárodního terorismu, které se rozvíjeli poslední dobu. Musíme tvrdě hájit mezinárodně přijaté zásady územní celistvosti a suverenity každého státu.

Je známo jak velký význam má Kavkaz pro uskutečnění programu Černomořské ekonomické spolupráce. Mezi tím se Kavkaz těžce trpí válečnými konflikty. Trpí všechny státy a všechny národy Kavkazu. A proto likvidace válečných konfliktů na Kavkazu je důležitější podmínkou úspěšné ekonomické spolupráce v černomořském bazénu.

Velká škoda byla způsobena našemu státu útokem ze strany Arménské republiky s cílem odtrhání Nahorně Garabachského regiónu Ázerbajdžánské republiky. Dvacet procent území naší republiky je obsazeno, více než milión našich občanů jsou vyhnání ze svých míst bydlení a stáli se uprchlíky, žijí v nejtěžších podmínkách ve stanečných městech.

V květnu roku 1994 byla dosáhnuta dohoda o zastavení palby, která se dodržuje do dneška. Ale není úplný mír. Postupně se snažíme o mírné upravení arméno-ázerbajdžánského konfliktu cestou obnovy územní celistvosti Ázerbajdžánu, vrácení uprchlíků do míst jejich bydlení a cestou poskytnutí Nahornému Garabachu vysokého statu autonomie v soustavě Ázerbajdžánského státu. Myslím, že by taková univerzální zásada mohla být základem mírného řešení všech válečných konfliktů ona Kavkazu.

Vaše exelence!

Nepochybuji o tom, že naše společná práce v organizaci Černomořské ekonomické spolupráce bude napomáhat upevnění míru a stability v našem regiónu a bude přispívat rostu blahobyta a rozkvěta našich národů.

A proto zase potvrzuji odhodlání Ázerbajdžánské republiky k nejtěsnější spolupráci v ramcích naší organizaci ve jménu dosažení těchto ušlechtilých cílí.

Děkuji za pozornost.