Zrozhovoru Prezidenta Ázerbajdžánské republiky Gejdara Alijeva na schůzi spředsedou Parlamentské assamble Evropské rady lordem Rasselem Jonstonem - 17. žáří roku 1999


  

 

Vážený pane lorde, vážený pane předsedo! Vítám vás vÁzerbajdžánu, vnašem státu. Poslal jsem vám blahopřejní dopis kvůli Vašemu zvolení předsedou Parlamenské assamble Evropské rady. A dnes setkávajíc svámi osobně srdečně Vám gratuluji a přeju Vám budoucích úspěchů vtéto velké práci.

Ázerbajdžán jako nezávislý stát uskutečňuje všestrannou spolupráci s Evropskou radou. Oceňujeme tuto spolupráci. Myslím, že během uplynulého období jsme vykonali vtéto oblasti velkou práci. Kvůli tomu, že Ázerbajdžán je evroským státem a zejména se nachází na uplném kraji Evropy, na místě sjednocení Evropy a Asie, náš stát, samozřejmě, se přeje účastnit všech evropských složení. Jsme rádi, že Ázerbajdžánu předložen vEvropské radě status hosta. Doufáme, že vykonána do dnes práce a naše spolupráce budou příčinou přijetí Ázerbajdžánu do plnoprávních členů Evropské rady, to je chci tím říct, že i vbudoucnosti budeme ještě aktivněji spolupracovat s Evropskou radou.

Jsem rád, že jste se už seznámili sněkterými oblastí života vnašem státu. Vyjadřuji Vám zvláštní vděčnost za to, že Jste umožnili návštěvu stanečných měst, kde žijí uprchlíci a uviděli vlastníma očima tuto těžkou stránku našeho života a naší dnešní reality. A proto Vy asi máte určitou představu o Ázerbajdžánu. Myslím, že vbudoucnosti naše spolupráce rpzšíří tyto dojmy. Prosím.

***

Děkuji Vám. Naše republika, mladý nezávislý stát má hodně problémů. Říkajíc krátce, oficiální osoby, které svámi mluvily přede mnou, možná Vás oznámily o tom, že vÁzerbajdžánu se děje proces budování demokratického, právního a světského státu. VÁzerbajdžánu jsou přijaty zásady tržní ekonomiky, vykonali jsme vtéto oblasti velkou práci a vykonáme také vbudoucnosti.

Na základě zásad tržní ekonomiky se vÁzerbajdžánu uskutečňuje velký program privatizace a koná se pozemková reforma. Všechny země, které dříve vdobě sovětské vlády patřily státu, dnes na základě této reformy se vrácejí křesťanům a občanům.

Už jsem Vám řekl, že Ázerbajdžán je to stát nacházející se na východě Evropy, na místě styku Evropy a Asie. Podle těěchto i jiných důvodů se Ázerbajdžán zapojil jak kevropským hodnotám, stejně i khodnotám východního světa. Tato zvlaštnost, která patří minulosti anšeho státu. Ale stát, který má takouvou historickou minulost, teď buduje demokratický a světský stát. Chci zvlášť podtrhnout budování vÁzrebajdžánu světského státu. A zvláště teď, hledě na složité procesy konající se kolem Ázerbajdžánu - na Severním Kavkazu, ve Střední Asii, vsousedních státech na jihu a severu, ještě jednou oznamuji, že Ázerbajdžán vždy bude jít touto cestou. VÁzerbajdžánu jsou vytvořeny všechny základy pro rozvoj zásad světského státu a náš národ si už dávno osvojil tyto tradice.

Ázerbajdžánský národ používal evropské hodnoty od XIX. století až do dnes, prošel velkou cestu rozvoje, a proto má progresívní vědu, kulturu a vzdělání. Ale jak uvnitř, také mimo Ázerbajdžánu jsou síly a činitele, které bezpochybně ovlivňují konající se vnašem státu procesy. Nehledě na tohle všechno, jdeme zvolenou námi cestou. Už jsme uskutečnili a budeme uskutečňovat i dále zásady demokracie, svobody práv člověka, slova, politického pluralismu a svobody tisku.

Velký význam pro náš stát má to, že jsme zajistili vÁzerbajdžánu politickou stabilitu. Zvláště to podtrhuji, protože před 5-6 lety Ázerbajdžán byl ve velice těžkém stavu kvůli tomu, že zjedné dtrany šla válka sArménií a zjiné strany chyběla stabilita ve státu.

Přijeli Jste do Ázerbajdžánu na konci roku 1991. kdybys přijeli sem vroce 1993 a ještě lépe vroce 1994, nemohli byste klidně chodit po Bakuským ulicím. Prošli jsme moc těžkou a složitou cestu pro to, abychom zajistili společensko-politickou stabilitu, a jsme si toho dosáhli.

Před nekolika lety vÁzerbajdžánu byl ukončen ekonomický pokles konající se po úpadku sovětského svazu. Od roku 1995 jsme už zajistili rozvoj ekonomiky státu. Zabránili jsme inflaci, upevnili jsme cenu národní měny a vurčité míře jsme zlepšili život lidí. Naším velkým dosažením jv této oblasti je to, že jsme otevželi dveře našeho státu pro celý svět a dosáhli jsme úspěchů voblasti získání do Ázerbajdžánu zahraničních investicí.

Přes dva dny vÁzerbajdžánu budeme oslavovat historickou událost, 5. výročí první smlouvy- "Smlouvy století" podepsaného Ázerbajdžánem a velkými naftovými společnostmi světa. Před 5 lety jsme ukázali velkou vůli a podepsali jsme takovou smlouvu, čímž jsme moc rizikovali. Se spokojeností můžu říct, že během těchto 5 roků jsme dosůhli velkých úspěchů.

Společnost "Britiš petroleum", která je hrdostí vašeho státu, to je Velké Británie, zaujímá moc významné místo jak vprvní smloucvě, stejně i následujících smlouvách. Ale tato společnost není jediná - kromě ji jsou i "Remko", "Monument oil" a jiné společnosti. Dvě velké naftové společnosti Strasburku, kde teď Vy žijete, tedy ve Francie, - společnosti "Elf Akiten" a "Total" také široce spolupracují snámi. Během uplynulého období jsme podepsali 19 smlouv a tyto smlouvy jsou podepsány s32 naftovými společnostmi prezentujícími 14 států.

Zvláště podtrhuji tuto otázku proto, že jsme vpředvečer 5-letétho výročí. A ještě proto, že tohle prostě svědčí o tom, že náš stát je otevřen a my umíme získat zahraniční investice. Také i vbudoucnosti budeme získávat zahraniční investice a budeme moct zajictit hospodářský rozvoj našeho státu.

To, co jsme řekl je i našimi problémy, i uskutečněnou námi prácí. Ale největším problémem, bídou naší republiky je tento arméno-ázerbajdžánský Nahorně Garabachský konflikt. Máte o tomto konfliktu hodně informací.

Tento konflikt začal od roku 1998 a do dnes pokračuje. Arménské ozbrojené síly podle určitých příčin obsadily 20 procent území Ázerbajdžánu a stále je drží vobsazení. Zobsazených zemí násilně byly vyhnáni a žijí ve stanech občané Ázerbajdžánu. Ještě jednou děkuji Vám za to, že Jste dokázali vyletět vrtulníkem a uvidět je.

VÁzerbajdžánu jsme nikdy nebyli přívrženci války. A konflikt nebyl začat Ázerbajdžánem. Konflikt začala Arménie a dělala si nároky na Nahorní Garabach. Který je pradávnou zemí Ázerbajdžánu. A tohle bylo příčinou velké války, byla prolita krev, zahynuli lidé. Na obsazených zemích byly zlikvidovány vícnež 700 vesnic, měst a osad. Ale nehledě na to všechno, vždy jsme byli přívrženci mírného řešení otázky. A právě proto, vkvětnu roku 1994 jsme podepsali sArménií dohodu o zastavení palby a do dneska dodržujeme tuto dohodu. Už je víc než pět roků jak Arménie a Ázerbajdžán žijí vpodmínkách režímu zastavení palby. Ale tato otázka nemůže zůstat vtakovém stavu. Je to moc těžké pro nás, protože, jak už jsem zmínil, naše země jsou vobsazení a lidé žijí ve stanech. Možná, že pro Arménii to není tak těžké jako pro nás. Ikdyž také pro ně je to velký problém. Musí byt přijato správné řešení a dasáhnout spravedlný mír.

Víte, že se touto otázkou zabývá Minsaká skupina OBSE. Soupředsedové Minské skupiny - Rusko, Spojené státy Americké a Francie řídí tuto práci. Během minulých roků jsme sními hodně spolupracovali. Dvakrát - vprosinci roku 1994 a vprosinci roku 1996 na schůzích ve vládnoucích kruzích OBSE vBudapešti a Lisabonu - byl projednán arméno-ázerbajdžánský konflikt a byly přijaty o tom odpovídající řešení. Před tím tehdy, když země Ázerbajdžánu byly obsazeny, Rada Bezpečnosti Organizace spojených národů přijala rezoluci o bezpodmínečném vývodu arménských ozbrojených síl zobsazených zemí. Tyto rezoluce nejsou splněny arménskou stranou a zásady přijaté vBudapešti a Lisabonu nabyly uskutečněny kvůli zase nekonstruktivní pozici Arménie.

Víte, že po Lisabonské schůzi ve vládnoucích kruzích Minská skupina OBSE předložila dva návrhy. Chovali jsme se pozitivně koběma těmto návrhům. Ale nebyly uskutečněny, protože Arménie nepřijala tyto návrhy. Na konci loňského roku byl předložen jiný navrh, ale tento návrh jsme nepřijaly my. Dřivější dva návrhy neodpovídaly úplně všem nárokům Ázerbajdžánu, ale bylo možným vurčité míře spočítat je za spravedlné. Zásady, které byly jejich základy, spočívají vtom, aby Nahornímu Garabachu ve složení Ázerbajdžánu byl předložen výsoký status samosprávy, aby byly osvobozeny ázerbajdžánské země obsazené arménskými ozbrojenými sílami a aby byly vráceni do míst trvalého pobytu násilně vyhnaní lidé, aby byla zajištěna bezpečnost všeho obyvatelstva Nahorního Garabachu - jak Ázerbajdžánců, stejně i Arménů. Arménie toto nepřijalo.

Poslední návrh spočívaá vtom, že se vytyčuje poučka "společného státu", to je formalně se zachovává územní celistvost Ázerbajdžánu a na území Ázerbajdžánu se vytvoří nový stát - Nahorní Garabach. Ázerbajdžánský stát nemá žádných práv na stát, který se bude nacházet vjeho složení a vtomto jeho regiónu.

Je známo, že od samého začátku konfliktu arménská strana měla svým cílem buď úplně připojit Nahorní Garabach k Arménii, anebo dosáhnout pro Nahorní Garabach statu nezávislosti. Poslední návrh, to je poučka "společného státu", samozřejmě, zajišťuje Arménie tyto nároky. A my asi budeme muset oklamat sami sebe. Budeme myslet, že územní celistvost Ázerbajdžánu není narušena, Nahorní Garabach se nachází ve složení Ázerbajdžánu, to je na jeho území, ale Nahorní Garabach bude úplně nezávislým. My, samozřejmě, bychom nemohli to přijat, a dnes oznamuji, že nemůžeme tohle přijat.

Během posledních 15 dnů zvlaštní velvyslanec prezidenta Spojených států Amerikých po nahorně-garabachskému konfliktu a ministr zahraničí Ruska navštívili náš región - jak Arménii, stejně i Ázerabjdžán. Měl jsem snimi důkladné jednání a otevřene jsme jim řekl, že ani Spojené státy Americké, ani Rusko a ani Francie jako soupředsedové Minské skupiny OBSE do dnes nesplnily své povinnosti, které převzaly na Lisabonském samitu. Myslíme, že Minská skupina a její soupředsedové musí předložit nový, přijatelný pro Ázerbajdžán návrh. Jinak otázka se nebude řešit.

Víte o tom, že Ázerbajdžán je státem podrobeným útoku. Víc než milión upchlíků Ázerbajdžánu už sedm roků žijí ve stanech. Náš národ je trpělivý, ale každá trpělivost někdy končí.

Oznamují vás o tomhle a ještě jednou říkám, že jsme přívrženci jen a jen mírného řešení otázky. My i dále se budeme ktomu cílit a zachováme režím zastavení palby. Stímto cílem vdůsledku mé schůzi vJaltě sPrezidentem Arménie Kočarjanem jsme dali poukázání ministrům obrany se sejít a přijat nutná opatření. Před několika dny ministr obrany Arménie a ministr obrany Ázerbajdžánu se sešli na hranici, učinili jednání a uskuteční opatření po budoucímu upevnění režimu zastavení palby.

Snažíme si využit všechny prostředky pro dosažení míru. Včetně, myslím, že velký význam mají i schůze, vykonané během poslední doby mezi Prezidentem Ázerbajdžánu a Prezidentem Arménie. Ale Minská skupina OBSE musí vynaložit větší úsilí pro řešení této otázky.

Řekli jste o tom, že se vaše organizace nezabývá řešením konfliktů. Víme o tom. Ale spolu stím Vy projevujete velký zájem ktéto události. A tohle nás raduje. Myslíme, že projevujete velký zájem a jako předseda Evropské rady Vy také podle svých možností vynaložíte svá úsilí pro dosažení míra, klidu ve všech regiónech Evropy.

Řekli jste, že asi my jsme znepokojeni přijetím Gruzie do Evropské rady. Ale to není tak. Jsme rádi. Gratuloval jsem Prezidenta Ševardnadze ktéto události. Mezi Gruzií a Ázerabjdžánem jsou překrásné přátelské styky a spolupráce. Naše národy přátelí už staletí. Myslím, že teď styky mezi Ázerbajdžánem a Gruzií jako nezávislými státy na Jížním Kavkazu mohou být vzorem. Včetně provedení během poslední doby naftovodu zBaku op území Gruzie do portu Supsa na Černém moři a rpovedení předvídaného naftovodu Baku - Džejchan zÁzerbajdžánu do turecka přes gruzií pro využití energetickýcj zdrojů Kaspického moře, to je rpo uskutečnění smlouvy, o které jsem zmínil, - všechno to svědčí o tom, jak těsně spolupracujeme sGruzií. Přejeme, aby byl mír, přátelství a spolupráce nejen mezi Gruzií a Ázerbajdžánem, ale i všemi státy Jížního Kavkazu.

A učiněná Vámi přes parlamenty Evropské rady opatření pro vytvoření ve státech Jížního Kavkazu a mezi nimi vztahů, důvěry jsou, samozřejmě, významná. Spočítáme základem to, že tato opatření - schůze vbřeznu ve Francie pod Vačím vedením předsed parlamentů tří států, to je Gruzie, arménie a Ázerbajdžánu, pak schůze vTbilisi mají právě cílem řešení arméno-ázerbajdžánského konfliktu mírnou cestou.

Máme také hodně jiných problémů. Když o tom všem budeme mluvit, tehdy budeme muset mluvit několik hodin. Ale řekl jsem vám o hlávním problému a ujišťuji Vás, že, když se rozřeší tento hlavní problém, když bude zařízen mír, ostatní problémy - jak vnitřní, stejně i vnější - mohou být lehce řešeny. A proto se obrácím na Vás, abyste a také celá evropská rada i dále vynakládali úsilí ve jménu vytvoření na Jížním Kavkazu úplného míra, klidu, spravedlného míra a abyste nám pomohli.

Možná, že jste už unavení, protože mě dlouho posloucháte. Ale mluvím o tom jako odpověď na Vaší otázku.

Procesy, které se dějí teď na Severním Kavkazu, včetně vDagestánu, to jsou teroristické akty, loupežníci vtrhnutí na území Dagestánu, nás mos zněpokojují.

Naše hranice sRuskem prochází přes Dagestán. Dagestán je republikou ve složení Ruska, to je subjektem Ruské federace. Vždy jsme podporovali zajištění územní celistvosti jakéhokoli státu a dnes vystupujeme jako přívrženci zajištění územní celistvosti Ruska. A proto mylíme, že Dagestán je neoddělitelnou částí a musí takhle zůstat. Rusko musí pokračovat své vládnutí v Dagestánu i vbudoucnosti.

Podobné boje, teroristické akty, podobné hrozné vybuchy a tak dále představují nebezpečí pro každý stát. Jsme tím moc zněpokojeni kvůli tomu, že se nacházíme moc blízko Dagestánu.

Spolus tím musíte také vědět, že v Dagestánu žijí kolem 120-130 tisíc Ázerbajdžánců. Stav mezi Dagestánem a Ázerbajdžánem je takovým, že hodně dagestánských Lezginů žijí i v Ázerbajdžánu. V Ázerabjdžánu je hodne Avarů a představitelů jiných etnických skupin Dagestánu, a proto to všechno nás vždy historicky připojovalo jednoho kdruhému.

Dagestán je pro nás přátelským státem. Samozřejmě, že zůstává neoddělitelnou částí Ruska. Přejeme si, aby ruské federální síly a osobní síly Dagestánu co nejdřív ukončily tyto konající se v Dagestánu procesy a zajistily tam stabilitu a klid.

Týkajíc se vytištěných informací chci říct, že islamské extremisti, kteří se tam asi nacházejí, a osoby, které si přejí tam konat reakcionní politiku, jiné lidí - samozřejmě, nikdy nebudou moct přinést prospěch dagestánu. Všechny dagestánské národy vyzpovídají islám. Ale islám nikdy nepodporoval ani terorismus, ani extremismus. Myslím, že títo teroristé prostě hraji lidskými pocity.

Vybuchy v Rusku - jsou, samozřejmě, mimořadně neobyčejnou faktou. Když se podíváme do historie Ruska nebo bývalého Sovětského svazu, sotva tam najdeme něco podobného. Nemohu si vspomenout na nic takového, protože ve všech případech velká část tohoto období prošla před mými očima. A také čteme knihy a listujeme historii. Neviděl jsem, ani neslyšel, aby na území Ruska začínajíc od 20. roků byly takové vybuchy. Přejeme, aby vlády Ruska, ruské moci co nejdřív ukončily tyto události. Chceme, aby zločinci byli potrestáni a aby vcelém Rusku byla zajištěna společensko-politická stabilita.

Rusko je pro nás přátelským státem. Máme široké vztahy sRuskem a přejeme si, aby v Rusku, včetně i na Severním Kavkazu, který je velkou částí Ruska, zavládnuli mír, klid a stabilita.

Vidím, že už nemáte otázky. Děkuji.