Az Azerbajdzsáni Köztársaság elnökének, Hejdar Alijevnek a "Kitabi-Dede Gorgud" c. eposz születésének 1300-dik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen elhangzott beszéde – "Dvorec Reszpublika", 2000. április 9.


scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb

Tisztelt Államfők!

Tisztelt Medzslisz-vezetők!

Tisztelt Vendégeink!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A mai napon Azerbajdzsán népe olyan ünnepélyességgel emlékezik meg a fenséges "Kitabi-Dede Gorgud" (Korkut Apó Könyve) c. eposz születésének 1300-dik évfordulójáról, mint egy nagy ünnep esetében. Ez a jubileum számunkra, az egész török világ számára, az emberiség kultúrája szempontjából kivételes jelentéssel bíró, történelmi jelentőségű esemény. Ez a tisztelet ünnepe, főhajtás történelmi gyökereink, nemzeti hagyományaink, nemzeti-vallási értékeink, kultúránk, tudományunk előtt. Ez az ünnep a nemzetünk szabadságának, állami függetlenségünk ünnepe.

Immáron 1300 éve létezik a "Kitabi-Dede Gorgud", amely az azeri nép és minden török nyelvű nép nagy történelmi emléke. Ha számításba vesszük, hogy népeinknek mennyi erőfeszítésébe került a "Kitabi-Dede Gorgud" elbeszélés létrehozása még korábban, mint 1300 évvel ezelőtt, és azt, hogy végül létrehozták ezt a történelmi emléket, akkor el tudjuk képzelni, hogy népeink milyen ősi történelemmel, milyen mély gyökerekkel és milyen gazdag kultúrával rendelkeznek.

Az 1300 év alatt a "Kitabi-Dede Gorgud" c. eposz hosszú, fenséges, dicsőséges utat tett meg. Minden nehézség és akadály ellenére a "Kitabi-Dede Gorgud" az 1300 év folyamán népeink számára lelki táplálékul szolgált, segítette életüket, harcaikat, segített nekik tudatosítani és megvédeni nemzeti öntudatukat.

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy, nagyra értékelve a "Kitabi-Dede Gorgud" c. eposz 1300 éves történelmét, be kell látnunk, hogy az elmúlt három évben Azerbajdzsánban nagy munka folyt az eposz tanulmányozása, kutatása, és a "Kitabi-Dede Gorgud" örökségének terjesztése terén, aminek köszönhetően népünk és az egész török világ, a török nyelvű népek megismerték Korkut Apó Könyvét, és az egész világnak bebizonyítottuk, milyen értékes kincs is ez az eposz valójában.

Tegnap sikeresen befejezte be munkáját a török nyelvű államok közösségének VI. Bakui Csúcstalálkozója. Ezen a csúcstalálkozón elemeztük és áttekintettük a török nyelvű államok közösségének létrehozása óta eltelt 8 év alatt elvégzett munkát, és megállapítottuk, hogy nagy sikereket értünk el. A török nyelvű államok közösségének létrehozása kétségtelenül történelmi eseménnyé vált a török világban, népeink mindegyike életében.

Mindazonáltal az a tény, hogy a közösség él, fejlődik, és már 8 éve folyamatosan terjeszkedik, egyrészről azt mutatja, hogy mennyire szükség volt rá, másrészről viszont, hogy mennyire hasznos lesz népeink számára a jövőben.

Az eltelt évek alatt elért sikerek közös erőfeszítéseink eredményei.

Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a Török Köztársaság, vagyis drága barátunk, bátyánk, Szulejmán Demirel kezdeményezésére létrehozott török nyelvű államok közössége, elsősorban, és kétségtelenül, a Török Köztársaság nagy érdemeiről tanúskodik.

Ma mi mindannyian, sikeresen lezárva a VI. Csúcstalálkozót, összegyűltünk népünk közös történelmi emlékének, a "Kitabi-Dede Gorgud" jubileumán. Az a tény, hogy ezt az évfordulót együtt ünnepeljük a török nyelvű államok vezetőivel, még nagyobb jelentőséget ad az eseménynek, magasabb szintre emeli azt. Hálámat fejezem ki mindenkinek, aki részt vesz ezen az évfordulón, aki elfogadta a meghívásunkat és eljött Azerbajdzsánba, és meleg szívvel köszöntöm mindannyiukat.

Köszöntöm a Török Köztársaság Elnökét, Azerbajdzsán népének nagy barátját, az én drága testvéremet, Szulejmán Demirelt!

Köszöntöm a Kazahsztáni Köztársaság Elnökét, tisztelt vendégünket, az én drága barátomat, Nurszultan Nazarbajev testvéremet!

Köszöntöm a Kirgizisztáni Köztársaság Elnökét, az én drága barátomat, Aszkar Akajev testvéremet!

Köszöntöm az Üzbegisztáni köztársaság delegációjának fejét, Üzbegisztán Legfelsőbb Medzsliszének elnökét, tisztelt Erkin Halilovot!

Köszöntöm a Türkmenisztáni Köztársaság delegációjának fejét, a türkmén Medzslisz elnökét, Tisztelt Szahhat Muradov Urat!

Köszöntöm az ENSZ főigazgatóját, Tisztelt Vendégünket, Koicsirio Macura Urat!

Köszöntöm az azeri nép nagy barátját, a francia parlament legidősebb tagját, veteránját, Jacques Bomel Urat!

Megelégedettséggel jegyzem meg, hogy a "Kitabi-Dede Gorgud" jubileumára közéleti-politikai személyiségek, tudósok, írók érkeztek hozzánk, akik részt vettek az Azerbajdzsánban zajló tudományos konferenciákon. Ők itt vannak, velünk együtt. Hálámat fejezem ki minden vendégünknek, amiért eljöttek Azerbajdzsánba, mindannyiukat szívélyesen üdvözlöm.

A "Kitabi-Dede Gorgud" kutatása, propagandája az elmúlt 3 évben nagy hasznára vált Azerbajdzsán népének. Tudatosodtak bennünk történelmi gyökereink, nemzeti-kulturális örökségünk. Már tisztában vagyunk vele, hogy Azerbajdzsán népe, és a török nyelvű népek milyen nagyban járultak hozzá a világ civilizációjához. Ebben a sorban Korkut Apó Könyve különleges helyet foglal el.

A "Kitabi-Dede Gorgud" a mi legfontosabb könyvünk. Korkut Apó a mi ősünk. Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen történelmi emlékkel rendelkezünk, mint a "Kitabi-Dede Gorgud". Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen ősünk volt, mint Korkut Apó.

A "Kitabi-Dede Gorgud" mindig egységre, békére szólította fel a népeket, nemzeteket. A török nyelvű államok közösségének 1992-ben történt létrehozása kiváló példája Korkut Apó tanításainak beteljesülésére.

Az állami függetlenség, a nemzeti szabadság elnyerése után jó lehetőségeket kaptunk ezen egység biztosítására, és megértettük, hogy mennyire fontos ez az egység népeink számára.

A "Kitabi-Dede Gorgud" egységre történő felhívása mindannyiunk számára fontos. Az állami függetlenség útján haladó és jogi, demokratikus alapokon nyugvó, világi állam építését folytató Azerbajdzsánban a nemzeti egység, a nemzeti szolidaritás a legnagyobb jelentőséggel bírnak.

A "Kitabi-Dede Gorgud" 1300 éves jubileumát ünnepelve hűségünket fejezzük ki tanításai iránt, és leszögezzük, hogy Azerbajdzsán népe a függetlenség útján még jobban összekovácsolódik az előtte álló nehéz és bonyolult kérdések megoldásában, és mindig előre fog haladni.

A "Kitabi-Dede Gorgud" egy hőseposz. Saját életünkben is követve Korkut Apó tanításait, népünkben a haza iránti szeretet és hűség, a patriotizmus érzésének elmélyülését segítjük elő. Ma nagyon szükségünk van Korkut Apóra.

A "Kitabi-Dede Gorgud" békére, megbékélésre hívja fel a népet. Népünk ma is hű tanításaihoz. Az Azerbajdzsán elleni örmény agresszió eredményeként földjeink 20 %-a el lett foglalva, az elfoglalt területekről több mint egy millió embert űztek el, akik ma is nehéz körülmények között élnek. Nagy csapást mértek ránk, de, ennek ellenére, Azerbajdzsán népe többé-kevésbé békeszerető politikát mutat az egész világnak. A béke útján, a Korkut Apó által lefektetett úton haladunk. Szeretnénk békés úton megoldani ezt a konfliktust. Szeretnénk elérni a béke és a nyugalom megerősödését minden országban, beleértve a török nyelvű országokat. Ily módon ma, ezen a jubileumon, újból kifejezzük hűségünket Korkut Apó tanításai felé.

A "Kitabi-Dede Gorgud" egy nagy tudományos, kulturális, erkölcsi gondolatokat összekötő emlék. Mostanáig jelentős munka lett elvégezve az eposz tanulmányozása, és a jelen nemzedékeknek történő átadása terén. Többek között nagyra értékelendő az elmúlt három évben Azerbajdzsáni tudósok, kutatók, írók és közéleti személyiségek által elvégzett munka.

Ezért ma, ezen a jubileumon hálámat fejezem ki tudósainknak, íróinknak, minden állampolgárunknak, akik a "Kitabi-Dede Gorgud" tanulmányozásával, propagandájával foglalkoztak, értékes tudományos műveket, könyveket írtak meg erre a jubileumi ünnepségre.

Szeretném elmondani, hogy biztos vagyok abban, hogy ezek az emberek, fellelkesülve ezen az ünnepen, folytatni fogják a jövőben is a tudományos munkát. Tovább kutatják a "Kitabi-Dede Gorgud" elbeszélés még fel nem tárt oldalait, a mai napig ismereten gondolatait, amelyek eljutnak majd az azeri nép és az egész török világ jelenlegi és jövőbeli generációihoz is.

Mérhetetlen büszkeséget érzünk azzal kapcsolatban, hogy ilyen értékes történelmi emlékkel rendelkezünk, mint Korkut Apó Könyve, és amiatt, hogy szabadok vagyunk, függetlenek, és, vallási értékeinket elemezve, képesek vagyunk kultúránkat úgy, ahogy van, eljuttatni népünkhöz, nemzetünkhöz és a következő nemzedékekhez.

A "Kitabi-Dede Gorgud" jubileumának legjelentősebb gondolata abban rejlik, hogy újból megmutatja nemzeti szabadságunkat, állami függetlenségünket. A "Kitabi-Dede Gorgud" tanításai arra hívnak fel, hogy menjünk a függetlenség útján, örökéletűvé tegyük Azerbajdzsán nemzeti szabadságát és állami függetlenségét. Mindannyiunknak, Azerbajdzsán egész népének, minden azerbajdzsáni polgárnak sok sikert kívánok ezen cél elérése nevében! Köszönöm.

A szöveg orosz nyelvről magyarra a "Bakinszkij rabocsij" c. újság 2000. április 11-ei száma alapján került lefordításra.