Hejdar Alijevnek, az Azerbajdzsáni Köztársaság elnökének rövid köszöntője és záróbeszéde – „Az Európa Tanács és az Azerbajdzsáni Köztársaság közötti együttműködési program megvalósítását illető tennivalókról” szóló elnöki rendelet teljesítése kérdéseinek szentelt ülésen. Elnöki Palota, 1996. július 10.


Tudjuk, hogy június 28-án az Európa Tanács egy kivételes határozatot fogadott el a különleges vendég státusza Azerbajdzsáni Köztársaságnak történő odaítéléséről. Nagy esemény ez köztársaságunk életében, amely egyrészt megerősíti Azerbajdzsán Európához való tartozását, másrészt arra utal, hogy a köztársaságunkban létező állami berendezkedés, az út, amelyen társadalmunk jár, köztársaságunk élete, törvényei – a demokrácia útja, és az Azerbajdzsánban végbemenő demokratikus folyamatok a demokrácia elvei alapján folytatódnak a jövőben is. 

Ismeretes, hogy Azerbajdzsánban törvényeket hoztunk, nyilatkozatokat tettünk a tekintetben, hogy országunkat – az állami berendezkedést, a társadalmat, a gazdaságot és a mindennapi életet illetően – a demokrácia útján vezessük. Ezen a területen már eddig is nagy munkát vittünk véghez, de jelenleg is folyik a munka. Számunkra nagy jelentősége van annak, hogy a világközösség, különösen a világ fejlett államai, amelyek gazdasági és állami berendezkedésüket tekintve is demokratikus elvek alapján működnek, elismerjék mindezt, és végül, hogy az Európa Tanács is elismerje ezeket az eredményeket, változásokat, folyamatokat. 

Ismétlem, ez részben az Azerbajdzsáni Köztársaság tekintélyét, presztízsét mutatja a nemzetközi arénában, a demokratikus világban, részben pedig fellelkesít, segít bennünket abban, hogy ezen az úton haladjunk tovább. Ezért, ezt kiemelve, ismétlem, milyen jelentős esemény ez, s köszöntöm mindannyiukat, az Azerbajdzsáni Köztársaság polgárait, népünket. Azután, hogy megkaptuk az erről a határozatról szóló értesítést, július 1-jén elindultam Németországba. Ezért nem rendeztük meg azonnal ezt a mai tanácskozást. Ugyanakkor, amikor a látogatásom alkalmával találkoztam Németország elnökével, Roman Herczoggal; Helmut Kohl szövetségi kancellár úrral; a kancellárhelyettessel, a külügyminiszterrel, Klaus Kinkel úrral; a Bundestag Németország-Kaukázus csoportjának elnökével, Wimmer úrral; a Bundestag elnökhelyettesével és a Bundestag több tagjával, mindannyian kinyilvánították, hogy elégedettek azzal, ahogyan Azerbajdzsán a demokrácia és a piacgazdaság útján halad, és megelégedéssel rögzítették ezt, többek között az Európai Unió és Azerbajdzsán által áprilisban aláírt megállapodásban, és nagyra értékelték, hogy köztársaságunk megkapta a vendég státuszát az Európa Tanácsban. 

Meg szeretném még jegyezni, hogy a szövetségi kancellár, Helmut Kohl úr a négyszemközti tárgyalások során külön kiemelte e kérdéseket. Megismétlem, hogy ez jelentős esemény számunkra, úgy gondolom, hogy kiemelkedő eredmény államunk számára, társadalmi-politikai életünkben. Ugyanakkor mindez nagy feladatok elé állít bennünket. Jelenleg, ebben az irányban haladva, kétségtelenül törekednünk kell arra, hogy az Európa Tanács teljes jogú tagjává váljunk. Úgy gondolom, hogy képesek vagyunk ennek elérésére, hiszen az általunk választott stratégiai út és az elvégzett munka, a gyakorlati munka lehetővé teszik, hogy céljaink megvalósuljanak. Kétségtelen, hogy továbbra is hatalmas munka áll előttünk e területen. 

Július 8-án aláírtam egy kivételes rendelkezést az Európa Tanács köztársaságunkról szóló határozatával kapcsolatban ránk háruló feladatok megvalósítását illetően. Ez a rendelet nyomtatásban is megjelent. A rendelettel összefüggő feladatok, s egészében az Európa Tanács határozatával kapcsolatos feladatok megvalósítása miatt hívtam önöket ide. 

Adjon erről egy rövid összefoglalást a Külügyminisztérium! Annak ellenére, hogy ez a rendelet nyomtatásban is megjelent, szeretném, ha Sahin Alijev még egyszer felolvasná, hogy meghatározhassuk a feladatokat és azt, hogy ki melyik részét fogja elvégezni a munkának. 

Záróbeszéd 

Úgy gondolom, hogy ezen dokumentum publikálása után az összes, a rendelettel összefüggő feladatok elvégzésére bevont szervezet és szerv hozzálátott a munkához. Ugyanakkor, figyelembe véve, hogy különösen nagy jelenőséget tulajdonítok ennek a kérdésnek, szükségesnek tartottam még egyszer itt felolvasni, bár a rendelkezés nyomtatásban is megjelent. Ismét az itt összegyűltekhez fordulok – haladéktalanul, komolyan és következetesen kell foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Ezért a Miniszteri Kabinet, az elnök végrehajtó apparátusa, a Külügyminisztérium és más minisztériumok, a Milli Medzslisz bizottsága és egy sor bizottság tagjait hívtuk meg ma ide. A Milli Medzslisznek komolyan kell foglalkoznia ezzel az üggyel. Koordinálnia kell mindezen munkák végrehajtását. 

Tudják, törekednünk kell első eredményünk megerősítésére, és hogy az Európa Tanács teljes jogú tagjává váljunk. Úgy gondolom, hogy nem csak az a lényeg, hogy megkaptuk a különleges vendég státuszát, azután pedig megkapjuk a tagságot. A lényeg az, hogy minderre köztársaságunk nagy politikai, gazdasági, társadalmi átalakulásához van szükség. Azért van erre szükség, hogy megvalósíthassuk ezen változtatásokat, felgyorsítsuk ezen folyamatokat, nem csak azért, mert egy vizsgát már letettünk és még egy hátra van. Nem, a lényeg nem a vizsgában rejlik. Ez, mindenek előtt, nekünk magunknak fontos. 

Tudatosítanunk kell, hogy ha ezen az úton haladunk, törvényeinket összhangba hozzuk a világ demokratikus törvényeivel, az állami építkezés rendszerét, társadalmunkat szeretnénk felfejleszteni a demokratikus országok és társadalmak szintjére, akkor mindezt meg kell valósítanunk. 

Nem azért, hogy valakinek ez tessen, hogy valaki azt mondja köztársaságunkról: „Igen, önök egy jó ország”, hanem azért, mert ez szükséges ahhoz, hogy gyökereiben megváltoztassuk országunk életét, államunkat olyanná tegyük, amilyenné szeretnénk, javítsunk a gazdaságon, a szociális helyzeten, embereink életén, és komoly változásokat vigyünk véghez gazdaságunkban. Mindezek egymással összefüggő, komplex dolgok, nekünk pedig egységként kell ezeket kezelnünk.