Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, viņa Ekselencei Kofi Ananam – Baku, 1999.gada 5.jūlijā.


Godātais Ģenerālsekretāra kungs! 

Izmantojot iespēju, vēlos izteikt Jums dziļu pateicību par Jūsu centieniem, šādu tik augstu ideju sasniegšanas mērķi, kā cilvēktiesību un pamatbrīvību nodrošināšana, kas iekļauta Vispasaules cilvēktiesību deklarācijā, kā arī to, ka Jūs novērtējat pastāvīgo mūsu valsts uzticību Vispasaules cilvēktiesību deklarācijas mērķiem. 

Tomēr es uzskatu par nepieciešamu atzīmēt, ka Azerbaidžānas Republika, kopā ar visu progresīvo cilvēci aktīvi piedalās pasākumos, kas vērsti, lai īstenotu dzīvē Vispasaules deklarācijas noteikumus. 

Azerbaidžānas Republika, kura ieguvusi valsts neatkarību, paziņoja par savu uzticību demokrātijas principiem, ievēro un ciena cilvēktiesības un pamatbrīvības. 

Azerbaidžānas Republika, īsteno dzīvē Vispasaules deklarācijas mērķus un uzdevumus, pievienojās 125 starptautiskām konvencijām, tai skaitā daudzpusējiem līgumiem cilvēktiesību jomā –«Starptautiskajam paktam par ekonomiskām, sociālajām un kultūras tiesībām», «Starptautiskajam paktam par pilsoniskām un politiskām tiesībām», «Starptautiskajai konvencijai par visu formu rasu diskriminācijas likvidēšanu», «Konvencijai pret spīdzināšanu un cita veida cietsirdīgu, necilvēcisku vai cilvēka cieņu pazemojošu izturēšanos un sodīšanu», «Konvencijai par visu formu sieviešu diskriminācijas likvidēšanu» un «Konvencijai par bērnu tiesībām». 

Ar mērķi nodrošināt tiesības uz dzīvi, kas nostiprinātas starptautiskajās vienošanās cilvēktiesību ietvaros un Azerbaidžānas Republikas Konstitūciju, pirmo reizi Austrumos, Azerbaidžānas Republikā, 1998.gada 10.februārī tika pieņemts likums par nāvessoda atcelšanu. Bet 1998.gada 11.decembrī mūsu valsts pievienojās otrajam fakultatīvajam protokolam «Starptautiskais pakts par civiltiesībām un politiskajām tiesībām», kas vērsts uz nāvessoda atcelšanu. 

Lai nodrošinātu un aizsargātu būtiskas cilvēka un pilsoņa cilvēktiesības un pamatbrīvību, Azerbaidžānas Republikā tika pieņemti attiecīgie likumi, Prezidenta dekrēti un rīkojumi, tai skaitā Azerbaidžānas Republikas Likumi «Par informācijas brīvību», «Par neatkarīgu pulcēšanās brīvību», Azerbaidžānas Republikas Prezidenta dekrēti «Par cilvēka un pilsoņa cilvēktiesību un pamatbrīvību nodrošināšanas pasākumiem», «Par papildus pasākumiem lai nodrošinātu Azerbaidžānas Republikā vārda, domas un informācijas brīvību», Azerbaidžānas Republikas Prezidenta rīkojumu «Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispasaules cilvēktiesību deklarācijas 50-gadu jubilejas atzīmēšanu» un citi normatīvi-tiesiskie akti. 

Patlaban ar starptautisko organizāciju atbalstu tiek gatavoti likumprojekti cilvēktiesību aizsardzības jomā. 

Mūsu valsts augstu novērtē un pastāvīgi attīsta sadarbību cilvēktiesību jomā ar autoritatīvām starptautiskām organizācijām, tai skaitā ar ANO Cilvēktiesību Augstā Komisāra Pārvaldi. 

Vēlētos īpaši akcentēt 1998.gada 18.augustā parakstīto projekta dokumentu starp Azerbaidžānas Republiku un ANO Cilvēktiesību centru par cilvēktiesību attīstības un aizsardzības potenciāla pastiprināšanu un infrastruktūras izveidi.

Pēdējos gados cilvēktiesību aizsardzības jomā tika izdotas dažādas mācību grāmatas azerbaidžāņu valodā vidējām un augstākām mācību iestādēm.

Kopā ar visiem Vispārējo cilvēktiesību deklarācijas pantiem, Azerbaidžānas Republika pilnībā atbalsta nolikumus, atspoguļotus 30.pantā, un pieliek visus spēkus to īstenošanai dzīvē.

Kopā ar visu augstākminēto, gribētos vēlreiz pievērst starptautiskās sabiedrības un Apvienoto Nāciju Organizācijas uzmanību uz Armēņu agresijas pret mūsu valsti rezultātā izdzītajiem no pastāvīgām dzīvesvietām Armēnijas teritorijā un okupētajās Azerbaidžānas teritorijās vairāk, kā miljons mūsu tautiešu, pievērst uzmanību etniskām tīrīšanām un diskriminācijai, un tādā veidā, masveida cilvēktiesību un tiesību uz brīvību pārkāpumiem.

Atzīmējot visu to un vadoties ar mērķi atjaunot azerbaidžāņu, izdzītu no dzimtajām mājām, tiesības un brīvību, es aicinu Jūs nežēlot spēkus okupēto Azerbaidžānas teritoriju atbrīvošanai, ātrāku bēgļu un piespiedu pārvietoto personu atgriešanu dzimtajās mājās, aicinu atbalstīt azerbaidžāņu tautas likumīgās intereses. 

Ar dziļu cieņu,

Geidars Alijevs,

Azerbaidžānas Republikas Prezidents