Bruneyin sultanı Əlaһәzrәt Hәsәnәl Bolkiaһ Müizәddin Vәddaullaһa - 24 fevral 2000-ci il

Əlahəzrət!

Bruney Sultanlığının Müstәqillik gününün ildönümü münasibətilə Sizi, sultan ailәsinin üzvlәrini vә dost xalqını sәmimi qәlbdәn tәbrik edir, Sizә cansağlığı vә uğurlar, ölkәnizә әmin-amanlıq vә tәrәqqi arzulayıram.

Ümüdvaram ki, Azorbaycan Respublikası ilә Bruney arasında dostluq vә әməkdaşlıq әlaqәlәri inkişaf edәrәk xalqlarımızın rifaһının yüksәlmәsinә xidmәt edir.

Hörmətlә,

Heydәr Әliyev,
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti.

\"Azərbaycan\" qəzeti, 29 fevral 2000-ci il.