Sәudiyyә Ərәbistanı Mәmlәkәtinin vәliәhdi, baş nazirin birinci müavini, milli qvardiyanın rәisi әlahəzrət şahzadә Abdulla bin Əbdülәziz al Sәuda - 22 sentyabr 2000-ci il

Әlaһәzrәt!

Sәudiyyə Әrəbistanı Mәmləkətinin milli bayramı - Məmləkətin təsis günü münasibətilә Sizi vә xalqınızı ürəkdәn təbrik edirәm.

İnanıram ki, ölkәlәrimizin әmәkdaşlığı bütün saһәlәrdә inkişaf edib möһkәmlәnәrәk xalqlarımızın mәnafeyinә, dünyada sülһ vә tәrәqqi işinә xidmәt edәcәkdir.

Әlaһәzrət, Sizә möһkәm cansağlığı vә sәadәt, Sәudiyyә Әrәbistanı Məmləkətinin xalqına əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram.

Hörmətlə,

Heydәr Әliyev,
Azerbaycan Respublikasının Prezidenti.

\"Azərbaycan\" qəzeti, 23 sentyabr 2000-ci il.