Nəvvab Mir Möhsün (1833-1918)

Azərbaycan şairi, filoloq, rəssam, xəttat və musiqişünas.