Generalnom sekretaru Organizacije ujedinjenih naroda, njegovoj ekscelenciji Kofiju Annanu – Baku, 5. juli 1999. godine

Poštovani generalni sekretare! 

Koristim priliku da Vam iskažem veliku zahvalnost za iskazan napor u cilju ostvarenja tako visoke ideje kao što je osiguranje temeljnh sloboda i prava čovjeka koji su sadržani u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, a takođe i stoga što ste prepoznali stalnu predanost naše zemlje ostvarenju ciljeva Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. 

Istovremeno smatram za neophodno da napomenem da Republika Azerbejdžan zajedno s cijelom naprednom međunarodnom zajednicom aktivno učestvuje u mjerema usmjerenim na provođenje odredbi Univerzalne deklaracije. 

Republika Azerbejdžan koja je dobila državnu nezavisnost iskazala je svoju odanost demokratskim principima, poštovanju i očuvanju osnovnih ljudskih prava i sloboda. 

Republika Azerbejdžan koja je ostvarila ciljeve i provela zadaće Univerzalne deklaracije pridružila se 125 međunarodnih konvencija, između ostalog i multilateralnim sporazumima u oblasti zaštite ljudskih prava – «Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima», « Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima», «Međunarodnoj konvenciji o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije», «Konvenciji protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka», «Konvenciji o ukidanju svih oblika diskriminacije žena» i «Konvenciji o pravima djeteta». 

U cilju osiguranja prava na život sadržanog u međunarodnim sporazumima u oblasti ljudskih prava i Ustavu Republike Azerbejdžan po prvi put je na Istoku, u Republici Azerbejdžan, 10. februara 1998. godine usvojen zakon o ukidanju smrtne kazne. A 11. decembra 1998. godine naša zemlja se pridružila drugom fakultativnom protokolu «Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima» usmjerenom na ukidanje smrtne kazne. 

U cilju osiguranja i zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda čovjeka i građanina u Republici Azerbejdžan su usvojeni odgovarajući zakoni, naredbe i odluke predsjednika, između ostalog Zakoni Republike Azerbejdžan «O slobodi informacija», «O slobodi javnog okupljanja», naredbe Predsjednika Republike Azerbejdžan «O mjerama za osiguranje prava i sloboda čovjeka i građanina», «O dopunskim mjerama za osiguranje slobode govora, mišljenja i informacija u Republici Azerbejdžan», odluka predsjednika Republike Azerbejdžan «O obilježavanju 50-godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Organizacije ujedinjenih nacija», «O utvrđivanju državnog programa za zaštitu ljudskih prava» i druga normativno-pravna akta. 

Trenutno se uz podršku međunarodnih organizacija priprema niz nacrta zakona u oblasti zaštite ljudskih prava. 

Naša zemlja visoko cijeni i stalno razvija saradnju s uglednim međunarodnim organizacijama u oblasti zaštite ljudskih prava, između ostalog s Visokim komesarijatom OUN-a za pitanja ljudskih prava. 

Želja mi je da posebno naglasim značaj nacrta dokumenta potpisanog 18. avgusta 1998. godine između vlade Republike Azerbejdžan i Centrom OUN-a za ljudska prava za povećanje potencijala i stvaranje infrastrukture za razvoj i zaštitu ljudskih prava. 

Zadnjih godina u oblasti zaštite ljudskih prava su objavljeni razni udžbenici i priručnici na azerbejdžanskom jeziku za srednje i više škole. 

Zajedno sa svim člancima Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Republika Azerbejdžan u potpunosti podržava odredbe u članku 30 i ulaže napore za njihovo ostvarenje. 

Uporedo sa svim gore navedenim htio bih još jednom skrenuti pažnju međunarodne zajednice i Organizacije ujedinjenih nacija na protjerivanje više od miliona naših sunarodnika iz njihovih domova na teritoriji Armenije i okupirane teritorije Azerbejdžana, na etničko čišćenje i diskriminaciju te, s tim u vezi, masovno kršenje ljudskih prava i sloboda kao rezultat agresije Armenije. 

Navodeći sve ovo i slijedeći cilj ponovnog uspostavljanja narušenih ljudskih prava i sloboda Azerbejdžanaca koji su protjerani iz njihovih domova, pozivam Vas da ne štedite napore za oslobođenje okupiranih azerbejdžanskih teritorija, za što je mogući brži povratak izbjeglica i raseljenih lica na njihova vjekovna ognjišta te pozivam da podržite legalne interese azerbejdžanskog naroda. 

Uz duboko poštovanje 

Hajdar Alijev,

Predsjednik Republike Azerbejdžan