Vystoupení prezidenta Ázerbájdžánské republiky Hejdara Aliyeva na Mezinárodní konferenci v Baku u příležitosti znovuotevření historické Hedvábné cesty - 8. září 1998

Vážení předsedové vlád a vedoucí delegací!

Dámy a pánové!

V historii lidské civilizace hrály vždy cesty  přepravní trasy  velkou roli, měly obrovský vliv na všechny aspekty života země – politiku, ekonomii, kulturu. Jedním z typických a jasných příkladů a symbolů je i Velká hedvábná cesta –  unikátní, globální fenomén, který  zahrnoval tisíciletou historii mnohých zemí a národů, starobylou kulturu Číny, velké zeměpisné objevy Evropanů, objevy středověké muslimské renesance a mnoho jiného.

Ázerbájdžán byl již dříve  velmi důležitým uzlem Velké hedvábné cesty, kde hrál roli osobitého a svérázného mostu mezi Evropou a Asií. Země a státy Kavkazu, přímořské státy Kaspického a Černého moře představovaly oblast a zónu rozvinutého obchodu,   vzájemného kulturního obohacení, náboženské tolerance, tvořily svéráznou mozaiku Velké hedvábné cesty.

Jako neoddělitelná součást lidské historie prošla Velká hedvábná cesta   obdobími rozkvětu a úpadku. S počátkem epochy válek, ideologických a geopolitických rozporů a konfliktů, rozdělených hranic zmizela cesta z našeho života a změnila se v krásnou legendu. Ale skončila „studená válka“, nezávislost získaly státy a národy, všeobecně lidské hodnoty, demokratické normy a principy, procesy integrace začaly ve světové politice dominovat a idea Velké hedvábné cesty  se díky samotnému průběhu historie opět ukázala potřebnou.

Je potřeba vzdát hold  rozhodnutí komise Evropské unie, z jejíž iniciativy se v květnu 1993 v Bruselu konalo setkání  států Kavkazu a Střední Asie, které bylo  věnováno posouzení celkové strategie rozvoje národních a mezinárodních dopravních  a obchodních vztahů.

 Program a projekt dopravního  koridoru Evropa – Kavkaz – Asie (TRASECA) potvrzený na tomto jednání se stal jedním z nejdynamičtějších a ekonomicky nejefektivnějších projektů a programů, které jsouv euroasijském prostoru realizovány.

V průběhu minulých pěti let  byla díky těsné spolupráci zemí, které jsou účastníky tohoto programu za aktivní účasti a podpory komise Evropské unie provedena  obrovská práce na modernizaci a výstavbě komunikačních objektů, přípravě odpovídajících zákonů  a předpisů, přípravě kádrů a na aktualizaci celní a cenové politiky.

Velice důležitou událostí  tohoto programu bylo podepsání smlouvy  o regulaci přepravních tras  mezi Ázerbájdžánem, Gruzií, Turkmenistánem a Uzbekistánem, k němuž došlo v květnu 1996 v Serachsu v Turkmenistánu. K této smlouvě  se  následně připojily další státy. Díky této smlouvě byly  o padesát procent sníženy tarify a ceny, byly zjednodušeny celní procedury,  zajištěna bezpečnost a celistvost veškeré přepravy.  Za poslední léta se tak objem výměny zboží mezi Evropou a Asií přes dopravním  koridor zvýšil téměř desetkrát.

Úspěšná realizace programu TRASECA vytvořila nový základ pro rozvoj naší spolupráce na vysoké úrovni – přijetí programu obnovy Velké hedvábné cesty,  Tomu je  věnována i naše konference.

Hlavní mnohostranné smlouvy o mezinárodním tranzitním koridoru Evropa – Kavkaz – Asie, jejich technické přílohy a Bakuská deklarace, připravené pracovní skupinou TRASECA mají velký ekonomický, politický a historický význam.

Jejich přijetí umožní rozvoj obchodu, využití a přepravy nerostného bohatství, vzájemně výhodnou ekonomickou spolupráci v mezi Evropou, oblastmi Černého moře, Kavkazu, Kaspického moře a Asií.

Obnovení a rekonstrukce Velké hedvábné cesty, připojení nových zemí a regionů bude velkým a silným impulsem pro sblížení a vzájemné obohacení našich národů, upevnění nezávislosti a samostatnosti, suverenity našich nezávislých států a pro jejich úspěšnou cestu k zavedení demokratických, tržních reforem, k zajištění míru, stability a bezpečnosti pro všechny.

Velká hedvábná cesta vychází z minulosti, ale přitom je cestou budoucnosti. A já pevně věřím, že pokud půjdeme po této cestě společně, budeme spolupracovat, vážit si jeden druhého a navzájem se podporovat, povede tato cesta  k rozkvětu a blahobytu našich národů.Děkuji vám za pozornost.