Projev předsedy Nejvyšší rady Ázerbájdžánské republiky Gejdara Alirza oglu Alijeva na schůzi Milli Medžlisu Ázerbájdžánské republiky 15. června 1993

Vážení poslanci, vážený Prezidente!

Vyjadřuji svou vděčnost členům Milli Medžlisu, Nejvyšší radě Ázerbájdžánu za projevenou mi velikou důvěru a ujišťuji vás, že budu využívat všechny možnosti a budu se snažit nést toto těžké břemeno a vykonat tento úkol se ctí. Chci se zmínit, že si s plnou odpovědností uvědomuji těžký, napjatý a složitý stav Ázerbájdžánské republiky v dnešní době. Začínajíc pracovat si uvědomuji svou odpovědnost a řídím se jí a udělám všechno, co budu moci. Nehodlám zde vystupovat s velkým projevem. Ale určitě musím říci několik slov. Jako předseda Nejvyšší rady za jeden z nejdůležitějších svých úkolů počítám obranu, upevnění a rozvoj historického cíle ázerbájdžánského národa – státní nezávislost Ázerbájdžánské republiky. Státní nezávislost Ázerbájdžánské republiky musí být zajištěna na základě tradic vytvořených v roce 1918 první Ázerbájdžánskou demokratickou republikou a na základě skutečných potřeb a procesů, které se probíhají ve světě. Budu pracovat v tomto směru a ať nikdo nepohybuje, že budu věnovat zbytek svého života jen a jen rozvoji Ázerbájdžánské republiky jako nezávislého státu. V souvislosti s tím chci říct, že podle mého názoru ať se děje co děje Ázerbájdžánská republika už nikdy neztratí svou nezávislost, nestane se opět jenom součástí žádného státu a nikdy nebude pod vlivem jiného státu. Kolují některé zvěsti, že existují snahy o obnově bývalého Sovětského svazu a o možnosti vstupu do něj i Ázerbájdžánské republiky. Všechno to je utopie. Odmítám tyto myšlenky a vyzývám všechny občany Ázerbájdžánu rovněž odmítnout tyto myšlenky. 

Před republikou stojí velké a složité úkoly. Pro zajištění nezávislosti a suverenity musí být vrácena všechna území Ázerbájdžánské republiky obsazená Arménií. Musí být zajištěna územní celistvost Ázerbájdžánské republiky, musí být ukončena válka a uzavřen mír. Občané Ázerbájdžánské republiky musí žít v míru a blahobytu a musí budovat svůj stát tak jak sami chtějí. A proto je tato otázka jednou z nejdůležitějších. Tyto otázky musí i dále být v centru pozornosti Nejvyšší rady.  O tom vás ujišťuji. 

Včera zveřejněný doklad, který byl podepsán z iniciativy Spojených států Amerických, Ruska a Turecka, je prvním krokem pro postupné ukončení války. Možná, že v budoucnosti v této oblasti musí být učiněna ještě působivější opatření, aby se Ázerbájdžánské republice vrátila všechna její území a aby náš národ již nežil ve válečném stavu. 

Z tohoto důvodu je státní nezávislost Ázerbájdžánské republiky nejdůležitějším úkolem. V nezávislém Ázerbájdžánu je nutné rozvíjet demokracii. Je nutné všemožně povzbuzovat politický pluralismus. Nelze připouštět porušování Ústavy Ázerbájdžánské republiky a porušování zákonů. Budování a formování společnosti ze strany státu se musí zakládat jen na demokratických zásadách. V politice a ekonomice musí panovat zásady svobody, svobody člověka, ochrana práv člověka a svobodné ekonomiky. To znamená, že naše republika musí jít cestou, kterou vydala již před rokem. Toto je správná cesta, věrná cesta a naše republika se musí  vydat touto cestou. Můžete si být jistí, že já budu vždycky věrným této cestě. 

Jedním ze základních důvodů dnešního složitého stavu naší republiky jsou události, které se udály 4. června v Gandže. Byly to hrozné události, prolila se krev, byl spáchán těžký zločin. Všechno to, co se událo, musí být vyšetřeno a všichni lidé, kteří přestoupili zákon, účastnili se toho zločinu, nezávisle od toho z jaké jsou strany, se musí odpovídat před zákonem. Touto otázkou se zabývá poslanecká vyšetřovací komise. A my musíme rychle vyřešit složitou situaci. Včera probíhal rozhovor s prezidentem Abulfazem Elčibejem a také jsem jednal v Gandže s doprovázejícími osobami, mezi čtyřma očima. A z toho důvodu jsem přesvědčen, že všechna naše úsilí napomohou vyřešit a urovnat vzniklou složitou situaci a zastavit opozici. Ale říkal jsem to a říkám to ještě jednou: za žádných okolností nemůžu být zastáncem použití zbraní. Tato opozice a vzdor musí být urovnány pouze mírnou cestou, cestou souladu, cestou vzájemného porozumění a cestou jednání. Myslím, že moudrost našeho národa, celková úsilí autoritativních osobností, ázerbájdžánské inteligence, ázerbájdžánských aksakalů a naše činnost to nesporně zajistí. 

Vybudovali jsme demokratickou, nezávislou republiku v Ázerbájdžánu, bojovali jsme za civilizovanou společnost a teď musíme použít všechny hodnoty civilizovaného světa. Musíme se snažit, aby Ázerbájdžán, který během mnoha let, století dosáhl své nezávislosti, mohl ukázat celému světu své historické úspěchy a národní tradice. Myslím si, že ázerbájdžánský národ z tohoto hlediska má velký, jak historický, tak i stejně velký moderní potenciál. Když se toto všechno efektivně využije, tak se potom i Ázerbájdžán stane nezávislým, demokratickým státem a naše společnost bude demokratickou společností vybudovanou na základech demokratických, právních a všelidských hodnot. Proto i naše věda, i naše kultura, i naše historické tradice, i Islám, který je našim náboženským základem – vytvářejí spolu velký a pevný základ. Náš úkol je v tom, aby se toto všechno efektívně používalo. 

Napjatost v Ázerbájdžánu souvisí nejenom s karabašským problémem, který je i příčinou agrese Arménie proti Ázerbájdžánu. Teď se staly události v Gandže. Bohužel, jedním z důvodů napjatosti je určité zhoršení vzájemných vztahů mezi národy a etnickými skupinami dlouhá léta žijícími v Ázerbájdžánu. Ázerbájdžán byl po desetiletí a po století vlastí pro žijící zde lidi a musí zůstat jejich vlastí i nadále. Všichni občané žijící na území Ázerbájdžánské republiky, nezávisle na národnosti, náboženství a politické příslušnosti, musí mít stejná práva. Když se budeme moci řídit těmito pojmy a uskutečňovat je, budeme moci zajistit úplné sjednocení všech národů a všech národností žijících v Ázerbájdžánské republice. To je jeden z našich základních úkolů. Myslím si, že toho dosáhneme. 

V oblasti zahraniční politiky bylo během minulého roku uděláno hodně práce. Ale  ještě zůstává mnoho práce, kterou je nutno udělat. Myslím si, že Ázerbájdžánská republika jako demokratický stát musí vybudovat rovnoprávné vztahy se všemi státy. Nezávisle na tom, jaké je vnitřní složení a v jakém směru je vybudována vnitřní politika státu, musíme navázat normální vztahy. Nejdříve musíme navázat potřebné kulturní, ekonomické a státní vztahy s našimi nejbližšími sousedy. S tohoto hlediska vztahy s Tureckou republikou nesporně mají podporu obyvatelstvem republiky. Vztahy se sousední Iránskou islamskou republikou se musí zlepšovat a rozvíjet. Rusko je velký stát a náš severní soused. Nesporně se vztahy mezi Ruskem a Ázerbájdžánem nadále zlepšovat, rozšiřovat, být aktivnějšími a musí se zakládat na zásadách nezávislosti. Se všemi státy, které byly součástí bývalého Sovětského svazu a které se teď staly nezávislými, s Ukrajinou, Běloruskem, Gruzií, se státy Střední Asie, Kazachstánem, s Pobaltskými státy, Moldavskem musíme vybudovat těsnější a oboustranné vztahy. To je pro nás nezbytně nutné. Protože naše ekonomické vztahy, kulturní vztahy a lidské vztahy s těmito státy mnohá léta, století byly moc blízké. Nelze přerušovat tyto vztahy, je nutné je rozvíjet. Nepochybuji, že jen taková politika pomůže Ázerbájdžánské republice utvořit a rozvíjet se jako nezávislý stát. 

Ázerbájdžánská republika se už dostala na světovou úroveň. Pozitívní vztah Spojených států Amerických k Ázerbájdžánské republice během poslední doby nás všechny těší a myslím si, že se vztahy musí ještě dále více prohlubovat a rozvíjet se. Musíme prohlubovat naše vztahy se všemi evropskými státy, zvlástě s Velkou Británií, Francií a Německem. Se všemi muslimskými státy, arabskými státy, s turkotatarsko-jazyčnými státy se naše vztahy musí rozvíjet ještě rychleji. Zkrátka chci jenom ukázat svou pozici v oblasti zahraniční politiky. Jako předseda Nejvyšší rady budu pracovat v tomto směru a budu se snažit pro úspěch činnosti našeho prezidenta, Nejvyšší rady a vlády. 

Ale nyní je nejdůležitějším ze všeho je odstranění následků událostí, které se konaly v Gandže, a odstranění spojeného s tím napětí. Obracím se s tribuny tady na schůzi Milli Medžlisu, na všechny občany Ázerbájdžánu, na naše bratry, sestry, děti a oznamuji, že se naše republika nachází ve velice těžké situaci. Ještě jednou opakuji, že největší obtížností, která před námi stojí, je navrácení našich obsazených území a zajištění územní celistvosti a suverenity Ázerbájdžánu. A proto všechny vnitřní rozpory a vnitřní nesoulady musí být ponechány stranou. Obracím se na všechen Ázerbájdžánský lid, obracím se na obyvatele Gandži, obracím se na poslance Ázerbájdžánské republiky Sureta Husejnova, obracím se na jeho spolubojovníky a vyzývám je všechny k moudrosti a zlepšení mezilidských vztahů. Naše republika to teď nejvíce ze všeho potřebuje a oni musí vědět, celý národ musí vědět, že v současné době musíme být jednotní. V tuto tragickou dobu Ázerbájdžánu jsme ve velkém nebezpečí. V tuto dobu se všechny síly musí spojit, všechny politické strany, všechna politická složení, všechny politické a společenské organizace, všichni lidé – všichni se musí spojit. Všichni musí zapomenout na urážky. Všichni se musíme spojit a vyvést Ázerbájdžán z tohoto těžkého stavu. Myslím si, že obyvatelé Gandži, lidé, kteří žijí v oblastech hraničících s Gandžou, uslyší můj hlas a podpoří ho. Suret Husejnov uslyší můj hlas, bude se chovat moudře a my zcela skončíme s touto bídou. Zvu vás všechny k jednání v tomto směru a spojit se. Prosím ponechat stranou všechny urážky, drobné pomluvy, později jejich čas nastane. Potom ať řeší každý své problémy s kým je má. Teď na to není čas. 

V souvislosti s tímto se chci dotknout ještě jedné otázky. V některých kruzích se o mně šíří pomluvy, že jestliže Gejdar Alijev zase zaujme v Ázerbájdžánu nějaké postavení, bude se někomu mstít. Bude se špatně chovat k těm, kdo svého času byl proti němu nebo se k němu špatně choval. Před vámi a celým Ázerbájdžánským národem se vší zodpovědností oznamuji, že v mé povaze vůbec neexistuje mít pocit pomsty. Prostě si to uměle vymysleli někteří lidé a je vidět, že tímhle mě chtějí nejen pošpinit, ale i nás rozdělit. Slibuji vám, že se nikdy nepodám pocitu pomsty. Jestli se ke mně někdo někdy nesprávně choval a něco udělal, věřte, že jsem je už dávno omluvil. Nikdy jsem se nespouštěl na rovinu takových pocitů a nikdy to neudělám. Ne proto, že jste mi teď projevili takovou důvěru a já jsem zaujal takové postavení. Ne. Jako obyčejný občan jsem nikdy a s nikým nehodlal a nehodlám v budoucnosti žít v nepřátelství, mstít se nebo někomu škodit. Ale v rámcích svého postavení musí každý z nás nesporně zachovávat kázeň, každý z nás se musí podřizovat zákonu, všichni se musí podrobovat zákonu, musí zajistit vedoucí úlohu zákonu a na této cestě se samozřejmě, nezpronevěřím svým zásadám.   

Myslím si, že spolu s Nejvyšší radou a Prezidentem Ázerbájdžánu Abulfazem Elčibejem se všichni spolu budeme schopni dostat z této situace. Ve spojitosti s tímto vás všechny vyzývám k jednotě.

Děkuji!