Inaugurační Řeč Prezidenta Ázerbajdžánské Republiky H.A.Alijeva.10. Října Roku 1993

Drazí krajani!

Vážené paní a pánové!

Vysoce oceňuju své zvolení Prezidentem nezávislé Ázerbajdžánské republiky a spolu s tím projevuju ázerbajdžánskému národu, všem občanům republiky pocity úcty, respektu a hluboké vděčnosti.

Ázerbajdžánský národ přežívá složitější tragickou dobu své historie. Hluboce si uvědomuji míru odpovědnosti, která je mi svěřena v tuto složitější dobu, a chci ujistit, že celou svou činností, celým svým životem se vynasnažím nezklamat vysokou důvěru, splnit naděje národa. Vstupuju-li na takhle vysoké a zodpovědné místo, nejdříve se opírám o rozum, moudrost, sílu ázerbajdžánského národa. Vzít na sebe takovou odpovědnost mě donutily tužby, které mě svazují s mým národem. Ujišťuji, že vynaložím všechna úsilí na to, abych splnil jeho naděje.

Konec 20. století je poznamenán politickými procesy, které podstatně změnily svět. Ázerbajdžánský národ nezůstal v ústraní od těchhle procesů a konečně uskutečnil svůj věkovitý sen – nalezl nezávislost. Dobytí státní nezávislosti Ázerbajdžánskou republikou se stálo logickým výsledkem společensko-politických procesů, které se odehrávají ve světě, bývalém Svaze SSR. Nezávislost naší republiky – je to historický údaj, národní vlastnictví ázerbajdžánského národa a v žádném případě nelze mluvit o výjimečných zásluhách o toto nějakého hnutí, síly.

Spolu s tím nalezení nezávislosti navrhuje republice, jejím občanům velké a složité úkoly. Upevňování státní nezávislosti, vytvoření a rozvíjení státních složení a atributů, zajištění územní celistvosti a uplné suverenity Ázerbajdžánu, vyvedení republiky ze stavu války, zvyšení blahobytu jejích občan, vytvoření potřebných podmínek pro jejich život a činnost – řešení těchto úkolů se stane hlavním v mé práci na místě Prezidenta a budu usilovat o jejich splnění.

Ázerbajdžán má starobylou historii, bohatou kulturu a nesmirné přírodní zdroje. Státní nezávislost tvoří všechny podmínky pro effektivní využití tohoto vlastnictví ve jménu budoucího rozvíjení Ázerbajdžánu.

Ázerbajdžánská republika nalézla nezávislost za mimořadně složitých podmínek. Nejtěžší pro nás je to – válka, při které žije Ázerbajdžán více než pět let, útočné napadení arménských ozbrojených síl na naše území, neštěstí dopadnutá na ázerbajdžánský národ v důsledku tohoto napadení. A proto hlavní úkol, který stojí před námi, je to vyvedení republiky ze stavu války a vytvoření klidné situace pro život obyvatel.

Takhle složitá situace se vyvinula v Ázerbajdžánu v důsledku vážných chyb udělaných na začátku konfliktu vládou republiky a bývalého Sovětského svazu. Bohužel, v minulou dobu nebyly učiněny potřebné opatření pro to, aby vyvést republiku z tohoto stavu. Hospodářská, sociální, společensko-politická a mravní krize, ve které se nacházela republika, poslední dobu se ještě více prohloubila a je možno říci, že dosáhla v roce 1993 své kritické značky. V červnu neletošního roku byla úplně narušena vnitřní stabilita v republice. Opozice mezi jednotlivými politickými sílami, činnost některých trestných skupin, separátních síl, které jsou zaměřeny na rozčlenění republiky, a řada jiných příčin ještě více zesílilo napjatost. V důsledku hrubých pročítaní udělaných státními vládami Ázerbajdžánu se v červenci republika ocitla na pokraji občanské války a vznikla skutečná hrozba oddělení některých regiónů. Díky Bohu, všechny ty jevy byly odvráceny, řada trestních skupin byla zlikvidována a objevily se podmínky pro zabespečení společensko-politické stability uvnitř republiky.

Poslední čtyři měsíce byly pro Ázerbajdžán velmi těžkými. V tuto dobu republika, její občané přešli přes vážné zkoušky a je to ještě jednou dokázalo, že moudrost národa, národní souhlas a solidarita, občanská jednota mohou překonat jakékoli komplikovanosti, mohou vytvořit podmínky pro vyvedení republiky ze složitého stavu.

Přece ikdyž uvnitř republiky je dosáhnuta poměrná stabilita, stále se nacházíme ve velkém nebezpečí. V důsledku pokračující více než pět roků agrese arménských ozbrojených síl je obsazena část ázerbajdžánských zemí, přibližně 20 procent území republiky se nachází v rukou arménských okupantů. Zcela obsazená bývalá Nahorně Karabachská oblast, drahé a sváté pro každého Ázerbajdžánce město Šuša už rok a půl se nachází v rukou útočníka. Arménskými ozbrojenými síly jsou obsazeny také Lačinský, Kelbedžerský, Agdamský, Fizuliský, Džebrailský, Gubadliský obvody Ázerbajdžánu, v důsledku čeho jsou zpustošeny stovky vesnic, osad, jsou zničeny obydlí, naši spoluobčané žijící na těchto zemích se stáli uprchlíky a teď zůstávají ve velmi těžkých podmínkách. Všechno to zesiluje napjatost ve společensko-politické a mravní oblastech života. A teď nejdůležitější náš úkol je vyvést republiku ze stavu války, vrátit všechny obsazené země, zajistit územní celistvost a bezpečnost hranic suverénního Ázerbajdžánu, vrátit uprchlíky k rodným krbům.

Ujišťuji vás, že jako Prezident považuji toto svým hlavním úkolem a zmobilizuji všechny síly ázerbajdžánského národa, budu používat všechny možnosti a vynaložím všechna svá úsilí pro dosáhnutí tohoto cíle.

Samozřejmě, že není snadno vyjít z více než pětileté války a vrátit obsazené země. V naší společnosti se udržují různé názory o tom, jak toho dosáhnout. My zaujímáme celkem mírumilovnou pozici a dáváme přednost v řešení tohoto problému nejdříve mírové cestě a cestě vyjednávání. S těmto záměrem je nutno efektivně využívat diplomatických prostředků, jednat o míru, při tom zaručovat zachovávání zájmů Ázerbajdžánu a jako důsledek těchto jednání je nutno dosáhnout určené cíle. Budeme efektivně používat možnosti Organizace spojených národů, SBSE, Rady bezpečnosti OSN, velkých států, které zúčastňují uspořádání tohoto konfliktu, a možnosti všech mezinárodních organizací a budeme i dále vynakládat všechna úsilí pro to, aby vyvést Ázerbajdžán ze stavu války a vrátit obsazená území.

Ale spolu s tím Ázerbajdžánská republika jako nezávislý stát musí mít bojeschopnou armádu. Bohužel, během doby, která přešla po nalezení Ázerbajdžánem své nezávislosti, moc málo bylo udělano v tomto směru. V případu nutnosti estli kroky mírného uspořádání, které my podníkáme, nebudou mít výsledky, jednou z našich nejhlavnějších úkolu bude vytvoření silné armády pro obranu územní celistvosti a pro obranu republiky.

Je nutno poznamenat, že v průběhu pětileté války ázerbajdžánský národ přešel přes velké útrapy, poznal radost vítězství a trpkost neúspěchu. Tato válka je pro nás velkou tragédií. Stejně tato válka ještě jednou ukázala celému světu sílu, moc, hrdinství a moudrost ázerbajdžánského národa. V této válce náš národ utrpěl nesmírné ztraty. Při obraně naších zemí synové tohoto národa hrdinsky zahynuli a stáli se šechidy (zahynutí v boji za hájení správné věci). Dnes vás prosim, během této slavnostní ceremonie uctít minutou ticha památku šechidů, kteří dali svůj život za obranu ázerbajdžánských zemí, za suverenitu Ázerbajdžánu. Allah onlara rehmet elesin, gebirleri nurla dolsun (ať jim Bůh uděli milost a ať jejich hrob se zaplní světlem).

I dnes oznamuji, že krev našich šechidů nezůstane nepomstěnou. Jejich památka bude pořád žít v našich srdcích, naše mládež a budoucí generace budou si brát příklad z jejich hrdinství, ázerbajdžánský národ pookřá, sjednotí své síly, vytvoří moderní armádu a od nynějška bude jako oko v hlavě střežit svůj nezávislý stát, svou zemí.

Jednou z hlavních úkolů, které stojí před nezávislou Ázerbajdžánskou republikou, je organizace státního budování. Naše cesta je jasná a my nejedenkrát oznamovali o tom, že je to cesta demokracie. V nezávislém Ázerbajdžánu musí být vybudován právní demokratický stát, který bude fungovat podle demokratických zásad. Ázerbajdžánský stát musí používat své historické, národní tradice, musí se opírat o světové zkušenosti, všelidské hodnoty a musí jít cestou budování demokratického státu. Taková je naše cesta a dnes já slibuji, že budu oddaným té cestě.

Následování po této cestě je v souladu s naší historickou minulostí a zároveň je nutnou podmínkou zapojování Ázerbajdžánu jako nezávislého státu do světové civilizace. Pro tohle jsou v Ázerbajdžánu vytvořeny a budou se vytvářet i dále všechny možnosti. Svoboda osobnosti, svoboda slova, svoboda náboženství, svoboda jazyku a svoboda svědomí jsou v Ázerbajdžánu podmínkami, které dovolují vybudovat tady demokratickou civilizovanou společnost, a my zajistíme upevnění těchhle hodnot. V Ázerbajdžánu se vytváří systém mnoha politických stran, už vznikly a budou i dále vnikat hodně stran. Ázerbajdžánský stát bude zajišťovat všechny možnosti pro jejich vytvoření a rozvoj a samozřejmě, že mnohostranná společnost, ve které se upevní demokratické zásady, bude přispívat k rozvíjení Ázerbajdžánu jako nezávislého státu.

Ve společnosti, kde jsou mnoho politických strán, velkou roli hraje i opozice. My i dále se budeme chovat s velkou úctou k opozici a chci vyjádřit náději, že existující v ázerbajdžánské společnosti strany a síly, které se nachází v opozici, budou vystupovat ve stanovisku konstruktivní spolupráce, což vytvoří široké možnosti pro rozvoj v republice skutečné demokracie. Zkrátka, považujeme za normální jev přitomnost v Ázerbajdžánu opozičních síl a zároveň oznamujeme o naší pohotovosti ke konstruktivní spolupráci s nimi.

Ale vyskytující se v opozici skupiny a jednotlivé politické organizace musí postavit stranou používané jimi během posledních roků protizákonné, ošklivé a antidemokratické metody. Politické strany, hnutí mohou svobodně jednat v Ázerbajdžánu, ale ani jediná politická strana nebo hnutí, ani jediná společensko-politická organizace nesmějí mít ozbrojené seskupování. Dnes o tom rozhodně oznamuji před občany Ázerbajdžánu. Bohužel, negativní příklad Národní fronty v této oblasti, který měl svého času ve společensko-politickém životu republiky pozitivní roli, přispíval k vytvoření a fungování jednotlivých nezákonných ozbrojených seskupování. Myslíme, že všechny politiské strany, hnutí, společensko-politické organizace se vzdají svých ozbrojených seskupování. Jenom stát může mít ozbrojená seskupování. Všichni spolu my musíme usilovat o zlikvidování nezákonných ozbrojených seskupování. To je nejhlavnější podmínkou pro vytvoření společensko-politické stability uvnitř republiky.

Jednou z hlavnějších úkolů civilizované demokratické společnosti je obrana práv člověka. Ujišťuji vás, že pořád, když budu na tomto vysokém postavení, vždycky budu mít v centru pozornosti tuto oblast a budu tvořit všechny zaruky pro obranu práv člověka. Jinak řečeno, v naší společnosti budou vytvořeny všechny podmínky pro úplnou svobodu osobnosti. S tohoto hlediska na nynější etapě jedno z důležitějších míst zaujímá otázka svobody svědomí. Náš národ se vrátil ke své víře. Islamské náboženství zaujalo ve světě své historické místo. Mělo obrovský vliv na mravnost národa a na jeho vědeckou myšlenku. Naše národní tradice, kultura se ve většině díky islamu předávaly od pokolení k pokolení a došly do nynějšího pokolení jako národní vlastnictví. V Ázerbajdžánu byly vytvořeny a budou se i dále vytvářet všechny podmínky pro svobodu vyznání náboženství a myslím, že náboženství v tuto složitou pro republiku dobu bude mít velkou roli pro dosáhnutí občanské solidarity, občanské jednotnosti.

 Ázerbajdžán je mnohonárodní republika. Je to příznačná svéráznost naší republiky, ona má bohatou historii a jsme hrdí na tuto historii. V Ázerbajdžánu všichni občané nezávisle na národnosti a náboženství mají stejná práva, tady se i dále budou tvořit všechny podmínky pro rovnoprávné účasti občan na společenské-politickém životu republiky.

Dnes mi gratuloval ke vstoupení na postavení Prezidenta hlava muslimů Kavkazu, představitelé křesťanské a židovské náboženských konfesí. Vyjadřuji svou vděčnost a chci ujistit, že v Ázerbajdžánu bude uděláno všechno nutné pro zajištění rovnoprávnosti všech národů a náboženství.

Jedním ze základních úkolů na cestě upevňování nezávislosti republiky je kvalitní, kompetentní vnější politika, která dovoluje hájit zájmy Ázerbajdžánu na mezinárodní aréně. Bohužel po získání nezávislosti uděláno moc málo ve vněší politické oblasti. Máme rozhodovat vážné úkoly. Naše vnější politika musí nejdříve být zaměřena na zajištění nezávislosti Ázerbajdžánu. Úkol spočívá v tom, aby vybudovat a rozvíjet se všemi státy rovnoprávné, vzájemně výhodné vztahy a efektivně je používat jak pro upevňování mezinárodních pozicí Ázerbajdžánské republiky, tak i pro rozvoj její ekonomiky, vědy a kultury. Máme mírumilovnou vnější politiku, nevytyčujeme si cíl narušovat suverenitu, územní celistvost nějakého státu. Ale ve stejnou dobu budeme používat možnosti vnější politiky a budeme usilovat za jakoukoli cenu o zajištění suverenity, územní celistvosti a nezávislosti republiky. Myslím, že vykonána po tom práce vytvoří podmínky pro širší uznání Ázerbajdžánu a republika zaujme zasloužilé místo ve světovém společenství.

V souvislosti s mým zvolením za Prezidenta hlavy mnoha států poslali blahopřejné dopisy. Chapu to nejdříve jako uznání nezávislosti Ázerbajdžánské republiky a jejího místa ve světovém společenství. Vyjadřuji vděčnost hlavům států, kteří poslali blahopřání, také představitelům zahraničních států, kteří jsou v této hale, a chci ujistit, že Ázerbajdžánská republika jako nezávislý stát bude i dále usilovat o vytvoření plodných vztahů s těmihle a jinými státy a bude používat jejich možnosti pro východ ze složité situace, ve které se ona ocitla. Děkuji moc, děkuji vám a přeju vedoucím vašich států a vašim národům štěstí a úspěchů ve všech vašich prácích.

Pro to, aby vyvést Ázerbajdžán ze složitého a krizového stavu, je nutno hodně udělat i v sociálně ekonomické oblasti. Estli získání nezávislosti je pro nás historickou událostí, pak setrvávání naší ekonomiky v takovém stavu vytvoří pro nás velké potíže. Bohužel, krize, ve které se nachází republika během posledních roků, měla negativní vliv na všechny odvětví hospodářství. Můžeme říct, že hospodářství je úplně zničeno, což přivedlo k náhlému poklesu blahobytu občan. Spolu s tím chci poznamenat, že republika má obrovský sociálně ekpnomický a vědecko-technický potenciál. Geopolitická poloha Ázerbajdžánu, jeho přírodní bohatství a vytvořené během mnoha let základní fondy dovolují vyjít z této těžké krize. Z tohoto hlediska musíme ve své budoucí činnosti z jedné strany efektivně používat už vytvořený potenciál a z druhé strany provádět hospodářské reformy a posunovat se ve směru tržní ekonomiky. Je to složitá a těžká cesta. Přechod od vytvořeného desetiletími sociálně ekonomického systému k volnému trhu je spojen s velkými potížemi a chyby udělané během posledních roků v této oblasti ještě víc zesilují tento stav. Ale musíme jít touto cestou, protože jinou nemáme. Musíme zorganizovat tuto práci ve shodě s hospodářstvím republiky a jejími tradicemi. Když jdeme touto cestou, pak potřebujeme používat ekonomický potenciál, který máme. Nesmíme dovolit jeho zničení v budoucnosti a musíme usilovat o to, aby tento potenciál jako vlastnictví ázerbajdžánského národa byl používán ve prospěch občan republiky a pro zlepšení životního úrovně všech lidových vrstev.

Naší povinností je provádět demokratické reformy v této oblasti, podnikat promyšlené kroky a ujišťuji vás, že budeme sledovat této cestě. V této souvislosti chci zvláště poznamenat vstup Ázerbajdžánské republiky do Společnosti nezávislých států. Moc dlouho v republice byla debata kvůli tomu a konečně se Ázerbajdžán připojil k SNS. Jsme si jisti, že tento krok vytvoří příznivé možnosti pro rozvoj ekonomiky republiky a my musíme ve znašné míře toho využít.

Chci také podtrhnout, že se některé kruhy snaží podat vstup Ázerbajdžánu do SNS jako nebezpečný jev. To je mýlná myšlenka. Když se Ázerbajdžán bude nacházet ve složení SNS, bude stále hájit svou nezávislost a účast ve Společenství rozhodně nezpůsobí nezávislosti Ázerbajdžánu žádnou škodu. Jako nezávislý stát Ázerbajdžán bude jít cestou demokracie a bude dodržovat mezinárodní demokratické normy. Už nikdy v Ázerbajdžánu nebude obnovena komunistická ideologie a komunistický režim. Myslím, že se většina občan republiky kloní ke stejnému mínění. Ázerbajdžánská republika od nyní už nikdy víc nevejde do složení nějakého jiného státu a nedaostane se do závislosti na ně.

Naše vnitřní a vnější politika se bude budovat podle demokratických zásad. Budeme upevňovat demokratické zásady uvnitř Ázerbajdžánu a dáme vnější politiku do služby upevňování nezávislosti Ázerbajdžánu. Jako Prezident otevřeně to oznamuji před svým národem a chci ujistit, že vždycky budu věrným těmto principům.

Drazí a vážení krajané!

Dnes pro mě je historický a významný den. Chci ještě jednou vyjádřit svou hlubokou vděčnost, úctu a lásku občanům Ázerbajdžánu a všemu ázerbajdžánskému národu za projevenou mi výsokou důvěru a ujišťuji vás, že do konce svého života budu oddaně sloužit svému národu a věnuji svou činnost budoucímu rozvoji Ázerbajdžánské republiky.

Dávám ruku na Ústavu Ázerbajdžánské republiky a slibuji věnovat svá poznání, skušenosti a síly požehnání ázerbajdžánskéno národa a Ázerbajdžánské republiky.

Slibuji, že budu plnit povinnosti Prezidenta ve jménu vysších účelů a vysokých myšlenek a vynaložím všechna úsilí pro zajištění úplné nezávislosti, suverenity a územní celistvosti Ázerbajdžánské republiky.

Slibuji, že se stanu ručitelem splnění Ústavy a zákonů Ázerbajdžánské republiky, obrany práv a svobod všech občan Ázerbajdžánu nezávile na národnosti, náboženství a politických přesvědčeních a se stanu ručitelem svobody a demokratických přeměn v Ázerbajdžánské republice a ručitelem jejího rozvoje jako demokratického a právního státu.

Slibuji důstojně sloužit Ázerbajdžánské republice a ázerbajdžánskému národu, slibuji usilovat o tom, aby náš nezávislý stát zaujal zasloužilé místo mezi civilizovanými státy světa a ve světovém společenství.

Dávám ruku na posvatnou knihu Koran a slibuji, že budu věrným národním mravním tradicím ázerbajdžánského národa a zajistím záruku pro to, aby se tyto tradice upevnily, žily a rozvíjely se v našem nezávislém státu.