Toespraak door Heidar Alijev, President van de Republiek ‎Azerbeidzjan ‎bij ‎inauguratieceremonie - ‎18 Oktober, 1998‎

Lieve landgenoten! ‎

Dames en Heren!‎

Geachte gasten!‎

Ik begroet hartelijk jullie en bedank iedereen voor de participatie bij de ‎inauguratieceremonie van de president van de Republiek Azerbeidzjan. Ik wil ‎mijn diepgaande dankbaarheid aan het Azerbeidzjaanse volk en burgers ‎uitdrukken dat zij me de President van de Republiek Azerbeidzjan hebben ‎herkozen.‎

Ik ben zeer trots dat het Azerbeidzjaanse volk me de President van ‎onafhankelijke Azerbeidzjan herkozen, schat ik dit vertrouwen als hoge waarde ‎van mijn activiteit als President van Azerbeidzjan.‎

Juist voor jullie, voor alle burgers van Azerbeidzjan zweer Ik aan de Grondwet ‎van de Republiek Azerbeidzjan, aan het heilige boek Koran. Ik kondig aan dat ik ‎altijd getrouw zal zijn aan de eed en tot het einde van mijn leven ik ons ‎vaderland Azerbeidzjan, onze natie, ons volk met waardigheid zal dienen.‎

Staats- en regeringshoofden, publieke en politieke figuren, wetenschappers en ‎kunstenaars van vele landen wensten mij geluk. Ik druk mijn dankbaarheid voor ‎alle deze gelukwensen uit.‎

Staatshoofden en andere hoogwaardigheidsbekleders van naburige staten zijn ‎aangekomen in Azerbeidzjan om rechtstreeks bij de inauguratieceremonie van ‎de President van Azerbeidzjan deel te nemen.‎

Vandaag zijn zij samen met ons hier, in dit paleis. De ambassadeurs van ‎buitenlanden en vertegenwoordigers van de internationale organisaties in ‎Azerbeidzjan nemen aan de inauguratieceremonie deel. Veel gasten zijn in ‎Azerbeidzjan aangekomen. Ik begroet alle gasten en Ik zeg hen "Welkom‎"

Ik waardeer alle deze als helder voorbeeld van onze vriendschap en ‎samenwerking.‎

De aankomst en de participatie van de presidenten, regeringshoofden en ‎delegaties van de Kaukasische republieken bij de inauguratieceremonie hebben ‎een grote betekenis.‎

Dit is het heldere voorbeeld van de solidariteit en de eenheid van de ‎Kaukasische volkeren en toont de werkelijkheid van het "Gemeenschappelijke ‎Kaukasische huis", aantoont dat de Kaukasische volkeren en de republieken ‎nauwe samenwerking kunnen maken. Dit toont ook dat de Kaukasische volkeren ‎en republieken meer hechte relatie met elkaar willen hebben. Het drukt hun ‎wens voor de vrede in de Kaukasus uit. De opbouw van de vrede, regeling van ‎de bestaande conflicten in de Kaukasus zijn de wens en droom van volkeren en ‎republieken van de Kaukasus. ‎

De eenheid van Kaukasische volkeren en de bijeenkomst van de presidenten van ‎de Kaukasische republieken in Azerbeidzjan bewijst opnieuw dat wij volkeren ‎en republieken van de Kaukasus willen vrede en welvaart en wij willen de ‎Caucasus in vreedzame en voorspoedige regio van de wereld veranderen. Ik ben ‎zeker dat wij het met onze gezamenlijke inspanningen zullen bereiken.‎

Lieve vrienden! ‎

Op 18 Oktober,1991, drukte de Opperste Sovjet van de Republiek Azerbadjan ‎de wil van het volk uit, keurde het Constitutionele Akte op de ‎staatsonafhankelijkheid goed en verklaarde de onafhankelijkheid van ‎Azerbeidzjan aan de wereld. Vandaag is het de zevende verjaardag van deze ‎historische gebeurtenis. Vandag is een feestdag in Azerbeidzjan. Ik wens ‎hartelijk het Azerbeidzjaanse volk en onze burgers ter gelegenheid van deze ‎feestdag geluk en Ik wens hen nieuwe successen op de weg van ‎onafhankelijkheid. ‎

In 1993, nodigde de natie me aan de macht uit en in Oktober, 1993 werd ik ‎verkozen de President van Azerbeidzjan. Tijdens de laatste vijf jaren leefde ‎Azerbeidzjan, de staatsonafhankelijkheid van ons land werd sterker, ‎ontwikkelde zich. Tijdens de laatste vijf jaren zijn het Azerbeidzjaanse volk ‎moeilijk, hard, ingewikkeld, maar gelijktijdig een eervol weg overgegaan. De ‎burgeroorlog gebeurde in Azerbeidzjan in 1993, de verdeling van Azerbeidzjan ‎werd verhinderd. De pogingen van staatsgreep, terreur en subversieve ‎activiteiten werden geëlimineerd. In 1994 werd de overeenkomst over een ‎staakt-het-vuren ondertekend aangaande het Armeens-Azerbeidzjaans conflict, ‎het staakt-het-vuren gaat verder. Als resultaat van dit wordt de socio-politieke ‎stabiliteit in Azerbeidzjan verzekerd. Voor dit doel zijn wij een harde en ‎moeilijke weg overgegaan. Wij hebben een eind aan chaos, anarchie, wanorde ‎gemaakt, de onwettige bewapende groepen werden geliquideerd, en de ‎misdadige groepen werden in Azerbeidzjan geneutraliseerd.‎

Nu in de politieke stabiliteit hebben de Azerbeidzjaanse burgers een gelegenheid ‎gemakkelijk, vrij, rustig in onze republiek te leven. ‎

Het interne en buitenlandse beleid van de Republiek Azerbeidzjan wordt ‎zorgvuldig, met succes en in overeenstemming met nationale belangen van ons ‎volk uitgevoerd. In Azerbeidzjan wordt het proces van de opbouw van de ‎democratische, seculaire, rechtsstaat uitgevoerd. Alle staatsinstituten gebaseerd ‎op onafhankelijke staat, de afdeling van de macht en democratische principes ‎werden in Azerbeidzjan gevestigd en zij functioneren. De eerste democratische ‎Grondwet van onafhankelijke Azerbeidzjan werd aangenomen. Op basis van ‎democratische verkiezingen werd Milli Medzjlis- het eerste parlement van ‎onafhankelijke Azerbeidzjan verkozen en talrijke wetten werden met de ‎activiteit van de wetgevende macht in Azerbeidzjan aangenomen. Alle deze ‎tonen het bestaan en de ontwikkeling van de onafhankelijke staat in ‎Azerbeidzjan. Het opbouwproces van het leger was de belangrijkste kwestie ‎tijdens de laatste jaren. Vandaag met trots kan ik zeggen dat er sterke, ‎professionele leger in ons land is en ons sterk leger is bekwaam om de ‎soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Azerbeidzjan te ‎beschermen. De vorige jaren waren de jaren van het scheppen, de verdieping en ‎de ontwikkeling van democratie in Azerbeidzjan. Op basis van de democratische ‎principes zetten de staat en de regering zijn beleid voort en de Azerbeidzjaanse ‎maatschappij ontwikkelt zich. In Azerbeidzjan wordt de speciale aandacht aan ‎de bescherming van rechten van de mens en en de waarborg van menselijke ‎vrijheid besteed. De burgers van Azerbeidzjan hebben gelijke rechten ‎niettegenstaande hun godsdienstige, taalkundige en etnische oorsprong en zij ‎kunnen van deze rechten gebruik maken als zij wensen. De pluralistische ‎maatschappij werd gevormd in Azerbeidzjan. De vrijheid van pers en ‎meningsuiting worden volledig gewaarborgd. De politieke partijen, de sociale ‎organisaties, de verschillende groepen en de massamedia werken zonder ‎interventie. De vrijheid van burgers en gelijktijdig hun rechten worden ‎beschermd en zal worden beschermd door de staat. Juist als resultaat van alle ‎bovengenoemde aspecten was het mogelijk de eerste democratische Grondwet ‎door middel van het referendum aan te nemen. De verkiezingen voor eerste ‎parlement-Milli Medzjlis werden op basis van democratische principes ‎gehouden. De presidentiële verkiezingen in 1998 toonden nogmaals aan de ‎gehele wereld dat onafhankelijke Azerbeidzjan democratische weg heeft ‎gekozen. De uitvoering van de bevoegdheden van gekozen President in 1993, ‎tijdens vijf jaar, het houden van nieuwe verkiezingen na deze termijn, ‎bevestigen op zichzelf het bestaan van democratie en zijn ontwikkeling in ons ‎land. Het is bekend dat de Azerbeidzjaanse staat na het bereiken van de ‎onafhankelijkheid kon niet zich ontwikkelen wegens het gebrek aan ‎sociaalpolitieke stabiliteit en andere redenen. De laatste vijf jaren waren de jaren ‎van schepping en ontwikkeling van de staat. De presidentiële verkiezingen ‎werden op basis van democratische principes gehouden. In Azerbeidzjan werden ‎de vrije, onafhankelijke, rechtvaardige verkiezingen gehouden. ‎

De actieve participatie van sommige partijen en organisaties, de aanwezigheid ‎van zes kandidaten, het uitvoeren van voorverkiezing campagne in voorwaarden ‎van vrijheid en publiciteit, de zeer ernstige concurrentie tussen kandidaten, ‎activiteit van kiezers die nooit in dergelijk niveau waren, en de participatie van ‎de meerderheid van kiezers bij de presidentiële verkiezingen, uiteindelijk, de ‎presidentiële verkiezingen op tijd, alle deze bewijzen dat de democratie bestaat ‎en de grote stappen worden gemaakt in de richting van ontwikkeling van ‎democratie.‎

De staatsorganen hebben de strijd tegen misdadigheid versterkt om ‎sociaalpolitieke stabiliteit in Azerbeidzjan te verzekeren. Vandaag met ‎tevredenheid kan ik zeggen dat deze strijd de positieve resultaten heeft ‎opgeleverd. De groepen van de georganiseerde misdadigers die sommige jaren ‎bestonden werden onschadelijk gemaakt, afgeschaft en de overtreders werden ‎gestraft. De Azerbeidzjaanse staat heeft noodzakelijke voorwaarden voor zijn ‎burgers gecreëerd om vrij te leven en te werken. Enerzijds in vorige jaren ‎versterkten wij de staatsinstellingen, creëerden orde, bereikten de naleving van ‎wetten, gelijktijdig voerden een beleid van humanisme uit.‎

Één van de belangrijkste richtingen van de activiteit van onze staat is het ‎humanisme. Juist als resultaat van dit humanistische beleid werden 1856 mensen ‎van gevangenissen door mijn besluiten gedurende de laatste twee jaar bevrijd. ‎Op mijn initiatief werden meer dan 40 duizend mensen van gevangenissen en ‎straf als gevolg van de amnestieën bevrijd. Wij zullen dit beleid in toekomst ‎voortzetten. Ik verklaar dat ik nieuwe amnestieën in de nabije toekomst verlenen ‎en Ik zal het nieuwe initiatief voor de realisatie van grote amnestie nemen. ‎

Het proces van de staatsopbouw wordt in Azerbeidzjan zij aan zij met het proces ‎van economische opbouw uitgevoerd. Het verleden van economie is bekend aan ‎iedereen. Het grote economische potentieel van de Republiek Azerbeidzjan ‎verzwakte tot op zekere hoogte als resultaat van de instorting van de Sovjetunie ‎en militaire agressie van Armenië tegen ons land sinds 1988. Aan het einde van ‎de jaren '80 begon de economie in Azerbeidzjan te verminderen. De ‎economische recessie was 20-25 percent in 1992-93. Als gevolg van het juiste ‎economische beleid konden wij zichtbare veranderingen op dit gebied maken. ‎Deze baseert zich op de democratisering van alle gebieden van het leven in ‎Azerbeidzjan. Samen met de uitvoering van hervormingen op de gebieden van ‎de sociaalpolitiek, staatsopbouw en de toepassing van democratische principes ‎hebben wij basishervormingen op economische en sociale gebieden voor ‎democratisering en liberalisering van economie uitgevoerd. Deze vormen de ‎basis van onze strategische weg.‎

De Republiek Azerbeidzjan vestigt zijn economie in overeenstemming met de ‎wereldeconomie. Ons land bouwt zijn economie op basis van marktprincipes op. ‎Onze essentiële opdracht is de vereniging van de ervaringen van de economisch geavanceerde landen van de wereld met de werkelijkheid van Azerbeidzjan en ‎markteconomie in onze republiek optebouwen. Ik verklaar met tevredenheid dat ‎wij enorme prestaties in dit verband gekregen hebben.‎

Azerbeidzjan begon de realisatie van de economische hervormingen aanzienlijk ‎later dan de lidstaten van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten wegens het ‎conflict met Armenië en interne onrusten. Ondanks dat konden wij de ‎economische hervormingen tijdens een korte periode uitvoeren en wij zien reeds ‎hun positieve resultaten. ‎

Deze hervormingen werden hoofdzakelijk sinds eind 1995 en het begin van ‎‎1996 uitgevoerd, en worden nu uitgevoerd. Als resultaat van het, in 1996 ‎elimineerden wij recessie bij de economie van Azerbeidzjan en bereikten ‎geleidelijk aan stabilisatie en ontwikkeling van de economie.‎

Wij vestigden stabiliteit in 1996 en de jaren van 1997 en 1998 waren de jaren ‎van de toename en ontwikkeling bij economie, industrie, landbouwproductie en ‎bruto binnenlands product. Als resultaat van het, werden in Azerbeidzjan tijdens ‎de laatste twee jaren de significante werken voor de verbetering van het sociale ‎welzijn van de mensen en de oplossing van hun sociale problemen gedaan en ‎wij hebben basis voor hun realisatie in de toekomst gecreëerd. Wij konden de ‎inflatie in Azerbeidzjan elimineren. In 1994-95, onderdrukte de inflatie de ‎economie van Azerbeidzjan. Uitvoering van de economische hervormingen, de ‎liberalisering van economie, maatregelen op het financiële gebied kon de inflatie ‎verhinderen.‎

Jullie weten dat in de laatste maanden financiële crisis in sommige delen van de ‎wereld gebeurde. Deze crisis gebeurde ook in Rusland en ging tot een andere ‎lidstaten van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten over. Wij hebben ‎nauwe betrekkingen met Rusland en andere leden van het Gemenebest van ‎Onafhankelijke Staten. Daarom kon deze financiële crisis, ongetwijfeld, ‎Azerbeidzjan eveneens beïnvloeden. Maar de maatregelen die wij namen ‎betreffende deze kwestie verhinderden hen. Vandaag is de financiële situatie in ‎Azerbeidzjan stabiel, de nationale valuta van Azerbeidzjan-manat is absoluut ‎stabiel.‎

Onder de maatregelen op het economische gebied heeft onze vruchtbare ‎samenwerking met vele landen van de wereld in dit verband een grote betekenis. ‎

Wij hebben ons land voor de gehele wereld geopend. Ons land gaat op de weg ‎van open en vrije economie. Op basis van dit, ondertekende Azerbeidzjan ‎contracten die historisch belang hebben, met sommige grote oliemaatschappijen ‎van de wereld op de gezamenlijke benutting van de olie en gasbronnen van ons ‎land. Deze contracten worden reeds uitgevoerd. Wij zien hun praktische ‎resultaten. Deze en andere werken op het economische gebied hebben de snelle ‎toevloed van buitenlands kapitaal naar Azerbeidzjan gewaarborgd.‎

Het buitenlandse kapitaal per hoofd is 160 VS-dollar in Azerbeidzjan. Dit is het ‎hoogste resultaat onder de lidstaten van het Gemenebest van Onafhankelijke ‎Staten. Wij beschouwen ons werk met de grote olie en gasbedrijven van de ‎wereld zeer significant niet alleen voor Azerbeidzjan maar ook voor de gehele ‎Kaukasus, Centraal Azië en het Kaspische Bassin. ‎

Op basis van de contracten op het gebied van olie en gas zullen ongeveer 45-50 ‎miljard VS-dollars in het kader van de beschikbare projecten in Azerbeidzjan in ‎de volgende 25-30 jaren worden geïnvesteerd. Het inkomen van Azerbeidzjan ‎van deze contracten zal ongeveer 200 miljard dollar zijn. De werken die door ‎Azerbeidzjan gedaan, als ik opgemerkt heb, creëren alle goede gelegenheden ‎voor de bouw van de Trans Kaukasische olie en gaspijpleidingen van het ‎grondgebied van Azerbeidzjan en de uitvoering van dergelijk groot project.‎

Deze zijn zeer belangrijk voor vandaag en de toekomst van Azerbeidzjan. ‎Nochtans, bedekt onze samenwerking met andere landen reeds alle takken van ‎de economie. Nu werken meer dan 1300 bedrijven van buitenlanden in ‎Azerbeidzjan.‎

De economische hervormingen worden wijd uitgevoerd op basis van het ‎privatiseringsprogramma. De uitvoering van het privatiseringsprogramma levert ‎zijn positieve resultaten op. De privatisering van kleine en middelgrote ‎ondernemingen werd voltooid en er is een taak van privatisering van de grote ‎ondernemingen. ‎

De landhervorming houdt bijzondere plaats bij de realisatie van economische ‎hervormingen. Aan het eind van 1995, namen wij zeer moedige maatregelen, ‎namen een radicale wet "over landhervorming" aan en sinds afgelopen korte ‎periode realiseren wij het. In Azerbeidzjan wordt de landhervormingswet ‎uitgevoerd op basis van het doorgeven van land aan privaat eigendomsprincipe. ‎Wij zijn reeds begonnen het te realiseren. Vandaag is 80 percent van het land in ‎Azerbeidzjan, die zal worden geprivatiseerd reeds in een privé eigendom. Wij ‎hebben volledig de veeteelt tak van de agrarische sector geprivatiseerd. Het ‎volume van landbouw, voedingsmiddelen in Azerbeidzjan is daarom gestegen. ‎Ik hoop dat Azerbeidzjan zijn eisen aan voedingsmiddelen in de nabije toekomst ‎zal kunnen ontmoeten. ‎

Gisteren, luisterde ik naar de informatie op Moskou TV betreffende het ‎referendum over de privatisering van het land in Kyrgyzstan. Het stelt ons ‎tevreden. Maar, wij hebben het volgens de aangenomen wet uitgevoerd. Onze ‎mensen keuren onze wet goed en realiseren het. Het is bekend dat in sommige ‎landen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, de kwestie van ‎landhervorming, de kwestie van privé eigendom een zeer scherp karakter heeft. ‎Maar Azerbeidzjan heeft aangetoond dat het Azerbeidzjaanse volk werkelijk de ‎verwezenlijking van het privé eigendom, de ondernemerschap en de vrije ‎economie willen. Daarom worden onze wetten en maatregelen goedgekeurd ‎door mensen, burgers, en zij voeren hen met succes uit. Dus in de afgelopen vijf ‎jaar heeft Azerbeidzjan staat, politieke en economische crisissen overwonnen. In ‎Azerbeidzjan werd de sociaalpolitieke stabiliteit gewaarborgd, en dit proces gaat ‎verder. Wij hebben macro-economische stabiliteit in economie bereikt. Alle ‎deze hebben de fundamenten voor de verdere succesvolle ontwikkeling van de ‎Azerbeidzjaanse staat in de toekomst gelegd. Samen met deze successen zien ‎wij ook fouten en tekortkomingen op alle gebieden van het leven. Wij zijn op de ‎hoogte van deze problemen. Wij weten ook in welke mate zij ons land ‎berokkenen. Helaas zijn er sommige personen in staatsstructuren, uitvoerende ‎macht van Azerbeidzjan die hun plichten nog niet kunnen uitvoeren. Sommige ‎van hen maken misbruik van zijn machtspositie in hun eigen belang, breken ‎wetten en krijgen smeergeld. Er zijn beletsels voor de realisatie van vrije ‎economie in Azerbeidzjan. Enerzijds, streven wij naar ondernemerschap in ‎Azerbeidzjan te ontwikkelen, willen wij een klasse van ondernemers vormen en ‎instructies betreffende kwaliteiten van eigendom geven. Wij willen voorwaarde ‎voor ieder burger creëren vrij te werken. Dus willen wij vrijemarkteconomie ‎ontwikkelen. Helaas, belemmeren sommige ambtenaren ons werk. ‎Wetteloosheid en de tekortkomingen bij lokale uitvoerende macht, sommige ‎ministeries en instanties op het gebied van ordehandhaving leiden tot ‎hinderpalen voor de verwezenlijking van onze beleid en maatregelen. Wij weten ‎dat de realisatie van economische beleid en de hervormingen ontwikkelen ‎economie in het algemeen, maar beïnvloeden anderzijds negatief de laagste ‎inkomensgroepen van de bevolking. Daarom besteden wij speciale aandacht aan ‎sociale dimensie van onze hervormingen en wij zullen in deze richting ‎verdergaan. Wij zullen efficiënte maatregelen voor de verbetering van ‎levensomstandigheden van die mensen nemen. Met de ontwikkeling van ‎economie, met de verhoging onze inkomens, met de ontwikkeling van de ‎begroting zullen wij in toekomst de verhoging van lonen, pensioenen kunnen ‎verhogen. Dus, zullen wij speciale aandacht aan de laagste inkomensgroepen ‎van de bevolking besteden. Het is één van van onze belangrijkste taken.‎

Wij zullen speciale aandacht besteden aan de levensomstandigheden, materiële ‎situatie van onze burgers die van de bezette gebieden door de Armenische ‎strijdkrachten wreed verdreven worden. ‎

Vandaag, moet ik toegeven dat ondanks onze inspanningen de ‎levensomstandigheden van het grootste deel van onze landgenoten die in tenten ‎leven zeer moeilijk en hard zijn. Aan de ene kant wanneer iemand deze mensen ‎in deze tenten ziet, schrikken. Aan de andere kant toont het hoe verdraagzame ‎mensen wij zijn. ‎

Ik heb reeds ontmoet die mensen enkele tijden. In het bijzonder heb ik hen in de ‎laatste maanden ook ontmoet. Ik kan zeggen dat, ik bij de meeste tenten was. Ik ‎bezocht tenten, sprak met mensen en nogmaals zag ik hun ‎levensomstandigheden met mijn eigen ogen. Zij verloren hun huizen, verwanten ‎en bezittingen. Zij leven in tenten in de hete zomer en in de zeer koude winter. ‎Werkelijk, tonen zij grote tolerantie en heroïsme.‎

Daarom heb ik verklaard en ik zeg nogmaals vandaag dat wij bijkomende ‎maatregelen moeten nemen de levensomstandigheden van deze categorie van de ‎bevolking te verbeteren en te vergemakkelijken voor wij het bezette land hebben ‎bevrijd. Maar samen met alle deze, moet iedere persoon, iedere beambte in ‎staatsstructuren, iedere burger voor onze landgenoten zorgen. Het is onze ‎nationale plicht. Het is onze burgerplicht. ‎

Vandaag kondig ik aan dat wij verder ernstige maatregelen voor de verwijdering ‎van bestaande tekortkomingen op verschillende gebieden van het leven en ‎verbetering van activiteit van de autoriteiten zullen nemen. De activiteit van het ‎Kabinet moet worden verbeterd. Het werk van ministeries moet ook worden ‎verbeterd. Jullie weten, maar ik wil nogmaals zeggen dat tijdens de laatste twee ‎jaren wij grote veranderingen in de structuur van uitvoerende macht hebben ‎gedaan. Een aantal ministeries, staatscommissies, Directorat-Generals en ‎staatsbedrijven werden geliquideerd. De ondernemingen, de organisaties die tot ‎hen behoren werden geprivatiseerd of bij de etappe van privatisering. Onze ‎maatregelen in deze richting zullen worden voortgezet. In de structuur van de ‎ministeries zullen de veranderingen gemaakt worden. De activiteit van het ‎Kabinet zal ook verbeterd worden. ‎

Op het gebied van economie voeren wij de werken door middel van de ‎wereldervaring uit. Van dit standpunt werken wij zeer nauw met het ‎Internationale Monetaire Fonds, de Wereldbank, en de Economische Commissie ‎van de Europese Unie samen en wij gebruiken effectief hun aanbevelingen. ‎Vandaag verklaar ik dat, zij ons grote voordelen brengen. Ik ben blij dat onze ‎prestaties op dit gebied, positieve veranderingen in economie, de realisatie van ‎economische hervormingen en hun resultaten door het Internationale Monetaire ‎Fonds en de Wereldbank worden hoogst geschat. Ik druk mijn dankbaarheid ‎voor deze samenwerking uit, en vandaag verklaar ik dat wij op de weg van de ‎markteconomie en de economische hervormingen zullen verdergaan. Wij zullen ‎met wereldeconomie meer nauw samenwerken. Wij zullen van de ervaring van ‎wereld economie effectiever gebruik maken. ‎

Ik verklaar als de President herkozen door het volk, wij de huidige situatie in ‎Azerbeidzjan objectief, correct schatten. Wij zien de prestaties, maar gelijktijdig ‎zien wij tekortkomingen en fouten. Daarom als President van Azerbeidzjan zal ‎ik streven in mijn werkzaamheid naar de ontwikkeling van positieve tendensen ‎en verwijdering van bestaande problemen te bereiken. Ik denk dat wij het zullen ‎bereiken.‎

Tijdens de laatste vijf jaren, bewees Azerbeidzjan en toonde aan de wereld dat ‎wij een democratische, burgerlijke en rechtsstaat in Azerbeidzjan hebben ‎opgebouwd. Azerbeidzjan volgt de democratische weg. Het is onze strategische ‎weg. Ik verklaar nogmaals en wij zullen op deze weg verdergaan. Wij zullen ‎nooit deze weg verlaten.‎

De weg van democratische ontwikkeling en democratische opbouw in elk land, ‎met inbegrip van Azerbeidzjan, weerspiegelt de relaties tussen het bewind en de ‎oppositie op zichzelf. Het is natuurlijk dat met de opbouw en de ontwikkeling ‎van democratie wij ons de aanwezigheid van oppositie realiseren. Zonder ‎oppositie kan de democratie niet bestaan. Daarom wens ik de regeling van de ‎relaties tussen het bewind en de oppositie in mijn toekomstige activiteit. Ik wens ‎dat deze relaties op een gezonder niveau met gebruik van de wereldervaring ‎opstaan. Wij begrijpen het bestaan van oppositie en de realiteit van deze factor ‎in Azerbeidzjan nu en in de toekomst. ‎

Daarom zijn wij altijd bereid voor de totstandbrenging van wederzijds begrip ‎met alle oppositionele krachten en noodzakelijke onderhandelingen met hen. Ik ‎hoop dat nu wij meer gelegenheden hebben voor de regeling van de relaties ‎tussen het bewind en de oppositie als resultaat van eerlijke, vrije en transparante ‎presidentiële verkiezingen op Oktober 11 en de versterking van principes van ‎soevereiniteit in Azerbeidzjan. De president van Azerbeidzjan en ‎Azerbeidzjaanse overheid zijn klaar voor onderhandelingen en dialoog. Ik denk ‎dat de oppositie boven alles nationale belangen van Azerbeidzjan, de ‎staatsonafhankelijkheid, het bestaan en de ontwikkeling van Azerbeidzjan als ‎onafhankelijke staat moet verkiezen. Op basis van deze principes kunnen wij in ‎toekomst samenwerken. ‎

Tijdens de laatste vijf jaren heeft Azerbeidzjan een consequent ‎buitenlandsbeleid gevoerd. Ons buitenlands beleid is succesvol en zijn positieve ‎resultaten opgeleverd. Juist als gevolg van dit beleid tijdens de laatste vijf jaren ‎hebben wij nauwe samenwerking met vele landen van de wereld met inbegrip ‎van ontwikkelde en leidende landen gevestigd. Talrijke officiële bezoeken ‎werden aan deze landen van Azerbeidzjan afgelegd. Staatshoofden, ‎regeringsleiders, parlementsleiders, delegaties van hoog niveau van vele landen ‎van de wereld zijn in Azerbeidzjan aangekomen. Talrijke overeenkomsten en ‎contracten tussen staten werden ondertekend. Tijdens de laatste jaren werd ‎Azerbeidzjan bij alle internationale organisaties vertegenwoordigd en nam ‎effectief aan internationale organisaties deel. Als resultaat van alle deze, houdt ‎Azerbeidzjan een waardige plaats in de wereldgemeenschap. Als onafhankelijke ‎en democratische staat op weg naar vrije economie wordt Azerbeidzjan in de ‎wereld erkend. Vele landen van de wereld toont grote belangstelling aan ‎Azerbeidzjan en zij willen de totstandbrenging van nauwe betrekkingen met ‎Azerbeidzjan. Het buitenlandse beleid van Azerbeidzjan heeft ook het ‎Kaukasische regio gediend. Als gevolg van het werk in het kader van het ‎TRACECA (De transportcorridor van Europa naar Centraal-Azië) programma ‎werd de grote internationale conferentie over restauratie van de historische ‎Grote Zijderoute op 7-8 September dit jaar in Bakoe gehouden. De ‎vertegenwoordigers van 32 landen namen aan deze conferentie deel. 9 landen ‎werden door staatshoofden en regeringsleiders vertegenwoordigd. De ‎vertegenwoordigers van 13 internationale organisaties namen ook aan die ‎conferentie deel. De Grote Zijderoute hield zijn activiteit in de Middenleeftijden ‎op. Sinds die tijd werden voor de eerste keer historische besluiten bij de ‎internationale conferentie in Bakoe genomen. Met betrekking tot de restauratie ‎van de Grote Zijderoute werden "Bakoe declaratie" en overeenkomsten ‎ondertekend. Dit is een historische gebeurtenis voor ons. Azerbeidzjan verbindt ‎het Oosten en het Westen, Europa en Azië. Gelijktijdig bewijst dit de ‎geografische betekenis van Azerbeidzjan. Het toont vruchtbare activiteit van ‎Azerbeidzjan in deze richting.‎

Wij behoren tot het Europese continent. Maar gelijktijdig bij de kruispunten van ‎Europa en Azië zijn wij synthese van het Oosten met het Westen, Europa met ‎Azië in ons land, in de geschiedenis, de nationale cultuur, de historische wortels ‎en de mentaliteit van ons volk. Daarom realiseren wij ons onze historische ‎opdracht en wij hebben alle noodzakelijke werken voor zijn realisatie gedaan. Ik ‎denk dat de Bakoe internationale conferentie hoge waarde in dit verband ‎verdient. ‎

Wij zullen onze werkzaamheid in deze richting voortzetten. Wij zullen onze ‎buitenlands beleidsprioriteiten en richtingen voortzetten. Azerbeidzjan is een ‎vredelievend land. Wij willen vrede in de wereld, in de Kaukasus, in onze regio ‎en in ons land. Wij streven naar het te bereiken. Armenië begon militaire ‎agressie tegen Azerbeidzjan 10 jaar geleden. Het veroorzaakte de oorlog en het ‎militaire conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan. Gelijktijdig heeft het tot ‎vredesbreuk in onze regio, in de Kaukasus geleid. Het is bekend dat als resultaat ‎van agressie van Armeense zijde tegen Azerbeidzjan om bepaalde redenen 20 ‎percent van het grondgebied van Azerbeidzjan door de Armeense strijdkrachten ‎werd bezet. Meer dan één miljoen van onze landgenoten werden van de bezette ‎gebieden verdreven. Zij leven in heel moeilijke omstandigheden. De historische ‎monumenten, de heilige godsdienstige plaatsen, moskeeën, en hele economie ‎van Azerbeidzjan in de bezette gebieden werden vernietigd. Een grote schade ‎werd aan Azerbeidzjan berokkend. De tientallen duizenden mensen werden ‎martelaren, offerden zich. Als resultaat van de oorlog werden de tientallen ‎duizenden mensen invaliden. Er is een grote groep van families van martelaren ‎in Azerbeidzjan. Alle vermelde feiten zijn het resultaat van Armeense agressie ‎tegen Azerbeidzjan. ‎

Het Azerbeidzjaanse volk hebben geen land aangevallen. Azerbeidzjan ‎verdedigt zijn soevereiniteit en gebieden. De moedige zonen van Azerbeidzjan ‎verdedigden hun vaderland en werden martelaren. Er was ook bloedvergieten als ‎gevolg van de agressie door de Sovjetmacht in 1990. De onschuldige mensen ‎werden martelaren in Azerbeidzjan als resultaat van deze agressie. ‎

Ik druk mijn diepe eerbied aan het geheugen van alle martelaren uit. Vandaag, ‎bij ‎inauguratieceremonie ‎vraag Ik u ter herinnering aan martelaren te staan die ‎hun leven voor onafhankelijkheid, soevereiniteit en defensie van Azerbeidzjan ‎hebben geofferd.‎

Ik wens hen paradijs.‎

Ondanks alle deze verliezen en wonden streven de Azerbeidzjaanse staat naar de ‎vreedzame regeling van het Armeens-Azerbeidzjaans conflict te bereiken. In ‎mei 1994 ondertekenden wij een overeenkomst over een staakt-het-vuren. ‎Tijdens de afgelopen vier jaar hebben wij de overeenkomst over een staakt-het-‎vuren bewaard en wij voeren vreedzame onderhandelingen. In de afgelopen ‎periode vormen de gevoerde onderhandelingen en alle gedane werkzaamheden ‎de basis voor de regeling van het probleem door vreedzame middelen. Het geeft ‎ons hoop. De OVSE en zijn Minsk Groep zijn bij de oplossing van dit conflict ‎betrokken. Rusland, de Verenigde Staten van Amerika en Frankrijk zijn de ‎medevoorzitters van de OVSE Minsk Groep. Vandaag schat ik het werk van de ‎Minsk groep van de OVSE. In het bijzonder waardeer ik de resoluties en ‎verklaringen van OVSE-top in Lissabon in 1996 en OVSE-top in Boedapest in ‎‎1994 hoog. Wij hebben ook de voorstellen van de medevoorzitters van de OVSE ‎Minsk Groep in de tweede helft van 1997 en aan het begin van 1998 ‎aangenomen en op hun basis zijn wij bereid vredesonderhandelingen voort te ‎zetten. Vandaag verklaar ik nogmaals dat de Azerbeidzjaanse staat de ‎vreedzame regeling van het Armeens-Azerbeidzjaans conflict verkiest. Wij ‎geloven in OVSE Minsk Groep en zijn medevoorzitters, wij zijn bereid met hen ‎voortaan samen te werken als wij met hen tot nu hebben samengewerkt. ‎Iedereen, OVSE en zijn Minsk Groep, de gehele wereld moeten weten dat de ‎vreedzame regeling van dit conflict op basis van de territoriale integriteit van ‎Azerbeidzjan moet zijn. ‎

Wij hebben nooit bezet en vandaag bezetten wij niet het grondgebied van een ‎naburig land. Wij zullen niet bezetten. Toen wij Azerbeidzjan als onafhankelijke ‎staat verklaarden, werden wij erkend door de Organisatie van de Verenigde ‎Naties. Wij verdedigen en wij zullen volledige integriteit van Azerbeidzjan in ‎het kader van grenzen van Azerbeidzjan verdedigen. De oplossing van het ‎probleem om Nagorny Karabach, het Armeens-Azerbeidzjaans conflict kan in ‎dit kader zijn. ‎

Wij kunnen een deel van ons land nooit afstaan. De territoriale integriteit van ‎Azerbeidzjan en onschendbaarheid van zijn grenzen zijn heilig voor ons. Wij ‎zullen ook in toekomst streven naar deze heilige doelstellingen te bereiken en ‎wij zullen ons best doen om de restauratie van de territoriale integriteit van ‎Azerbeidzjan op alle mogeljike manieren te bereiken. ‎

Lieve vrienden! Lieve landgenoten! ‎

Wij gaan een nieuwe fase van de ontwikkeling van onafhankelijke Azerbeidzjan ‎in. Er zijn vele taken te doen. Wij benaderen de 21ste eeuw. De 20ste eeuw ‎neemt een speciale plaats in de geschiedenis van het Azerbeidzjaanse volk in. ‎Azerbeidzjan ervoer grote moeilijkheden in de 20ste eeuw. Azerbeidzjan ‎bereikte zijn onafhankelijkheid in 1918 en dan verloor zijn onafhankelijkheid. ‎Gedurende 70 jaren leefde Azerbeidzjan onder totalitaire en communistische ‎regime. ‎

Azerbeidzjan ervoer grote moeilijkheden na het bereiken van de ‎onafhankelijkheid. De militaire agressie van Armenië begon tien jaar geleden. ‎Het beïnvloedde negatief het leven van mensen. Het creëerde vele ‎moeilijkheden voor de ontwikkeling van Azerbeidzjan. Maar ondanks deze zijn ‎wij optimistisch over de toekomst. Ik zie heerlijk toekomst voor ons land. Onze ‎activiteiten en maatregelen zullen de voortdurende ontwikkeling van ‎Azerbeidzjan verzekeren.‎

De toekomst van Azerbeidzjan behoort tot de jeugd. Wij leggen stevige ‎fundamenten en sterke basis voor de huidige jonge generatie en voor ‎toekomstige generatie van Azerbeidzjan. Azerbeidzjan heeft een sterke ‎onafhankelijke staat en het ontwikkelt zich. Dit is de belangrijkste factor. De ‎onafhankelijkheid van Azerbeidzjan is vast en eeuwig. ‎

Wij willen dat Azerbeidzjan in de 21ste eeuw meer krachtige en onafhankelijke ‎staat zijn. Wij willen een gelukkiger leven voor toekomstige generaties creëren. ‎Wij streven de gelegenheden van Azerbeidzjan effectief te gebruiken, de ‎economie te ontwikkelen en het welzijn van Azerbeidzjaanse volk te verbeteren. ‎

Wij zullen ook voortaan streven naar onze waardige plaats in de ‎wereldgemeenschap te nemen. Wij zullen ook voortaan met de progressieve ‎staten en organisaties van de wereld samenwerken. Azerbeidzjan zal zich als een ‎vrij, democratisch land ontwikkelen. Azerbeidzjan zal zijn historische rol bij de ‎kruispunten van Europa en Azië spelen. Lieve landgenoten, jullie kunnen zeker ‎zijn dat ik me deze zware en verantwoordelijke taak realiseer. Ik wil mijn ‎dankbaarheid voor jullie vertrouwen in me uitdrukken. Ik neem dit vertrouwen ‎met hoge verantwoordelijkheid aan. Ik verzeker jullie dat ik mijn best zal doen ‎om jullie vertrouwen te rechtvaardigen. Ik zal de snelle ontwikkeling van ‎Azerbeidzjan in de aanstaande jaren bereiken. ‎

Lang leve Azerbeidzjaanse volk!‎

Lang leve democratische, sterke en onafhankelijke Azerbeidzjan!‎