Aserbaidžaani presidendi Geidar Alijevi kõne NATO 50. juubelile pühendatud tippnõupidamisel - Washingtonis, 26.aprillil 1999 aastal

Lugupeetud härra esimees!

Daamid ja härrad!

Õnnitlen südamlikult Põhja Atlandi Liidu riikide juhte ja maade valitsusi - liikmeid ja partnereid, seoses NATO 50. juubeliga.

Me hindame kõrgelt NATO tohutut rolli rahu ja stabiilsuse tagamisel, loeme teda tähtsamaks vahendiks kogu Euroopa julgeolekus.

Peale maailma sotsialistliku süsteemi ja Varssavi lepingu lagunemist, XXI sajandi lävel, on kujunenud hoopis teistsugune situatsioon. Demokraatia ja vabadus ning inimõiguste kaitse on saanud paljude maade ja rahvaste ideaaliks maailmas. Aserbaidžaani Vabariik, kes omab tohutuid looduslikke ja energeetilisi ressursse, unikaalset geostrateegilist asendit Euroopa ja Aasia piiril, sammub mööda demokraatliku riigi ehitamise teed, turumajanduse täisvääruslikul integreerimisel maailma ühiskonda. Rahvuslike eesmärkide ja ideaalide ühtsus sai tugevaks aluseks Aserbaidžaani laialdasel koostööl USA-ga ja euroopa partneritega.

Koos sellega kaasnenud totalitaarrežiimide langemised kutsusid esile sellised tagajärjed nagu: relvastatud konfliktid, separatism, etnilised puhastused, millega kaasnesid miljonite inimeste surm ja häving, ähvardused rahule ja stabiilsusele erinevates maailma regioonides.

Aserbaidžaani rahvas puutub kokku kõikide nende koletute nähtustega viimase kümne aasta jooksul.

Naabruses oleva Armeenia sõjalise agressiooni tulemusena, põhjendamatute territoriaalsete nõudmisega Aserbaidžaani aadressil - on umbes kakskümmend protsenti aserbaidžaani maadest okupeeritud, üle ühe miljoni meie kodanikele on saanud osaks etniline puhastamine omal territooriumil ja nendest on saanud põgenikud.

Me rakendame kõik oma jõupingutused kiiremaks konflikti reguleerimiseks Armeeniaga ja paneme suuri lootusi OSCE Minski grupi tegevusele ja selle kaaseesistujatele Venemaale, USA-le ja Prantsusmaale. Me loeme absoluutselt lubamatuks ebaseaduslike relvasaadetisi ühele konflikti osapoolele, katseid õhutada regioonis võidurelvastumist.

Me astume välja kiireima kõikide konfliktide rahumeelse reguleerimise eest nii endistes Nõukogude riikides, kui ka Jugoslaavias, et lõppeksid etnilised puhastused Kosovos, et rahumeelsed kodanikud saaksid tagasi naasta oma kodudesse. Maailma üldsus peab adekvaatselt vastama väljakutsetele, millised on välja käidud agressiivsest etnilise sallimatuse ja separatismi allikatest.

Me omistame suurt tähelepanu NATO programmiga \"Partnerlus rahu nimel\" koostööle ja omalt poolt aitame igati kaasa edaspidisele suhete tugevdamisele Aserbaidžaani ja Põhja Atlandi Liidu vahel. Me tervitame NATO uut strateegilist kontseptsiooni, mida on esitatud tippnõupidamisele Washingtonis.

Õnnitlen Poola, Ungari ja Tšehhi presidente seoses nende riikide astumisega NATO-sse. Uute riikide vastuvõtmine NATO-sse aitab kahtlemata kaasa julgeoleku ja stabiilsuse tugevdamisele kogu euro-antlantilises ruumis, kaasa arvatud Kaukaasia regioonis.

Soovin NATO-le edasisi kordaminekuid õilsate missioonide teostamisel rahu, julgeoleku ja stabiilsuse kindlustamisel, inimkonna kõrgete ideaalide elluviimisel.

Tänan tähelepanu eest.