Talumpating Pangulong Azerbaijan, Heydar Aliyev, sapagdiriwangng Novruz Holiday - Marso 21, 2003

Mgaminamahalkongkapatid!

Binabatiko kayo saokasyonngisasapinakamahalaganatingpistaopisyal, angpistangtagsibol, nangbuongpuso. Dinadalanginkoparasainyonglahatangmagandangkalusugan, kaligayan, kapayapaan at kasaganaan.

Mgakaibigan, ilangbuwannaangnakakaraan, ipinagdiwangnatinang ika-12 anibersaryongkasarinlanng Azerbaijan. Angatingmgakababayan ay malayangnamumuhay at angsiyangnagma-may-aringatingkapalaransaloobnglabing-isangtaon. Angekonomiya at angbuhayngatingmgakababayan ay bumubutinasapaglipasngbawataraw.

Atingsiniguroangkatatagan pang-lipunan at political, at ito’ynaghaharisabawatbahagi, bawatrehiyonngatingbansa. Angatingmgamamamayan ay namumuhayngpayapa, malaya, at naka-tuonsakani-kanilangmganegosyo. Bilangresulta, naibaliknanatinan gating mgakagawian at pambansangkarakter, at nagdiriwangngatingmgapista-opisyalnangbuongkasiyahan.

Ang Novruz holiday ay isasamgabiyayangdinalangkasarinlanngatingbayan. Dati, ipinagdiwangnanatinangarawnaito. Nagsayatayosaatingmgatahanan, kasamaangatingmgapamilya. Ngunitngayon, ito’ynagingisangganapnangpambansangpagdiriwang.Ngayon, angatingmgakababayan, at angatingbansa, ay nagdiriwangngNovruz Holiday nang may pagsusumamosalahatnglugar, at bawatsulokng Azerbaijan. Muli, itonglahat ay bungangpaglayangatingbayan.Angatingmgakababayan ay lagingpangangalagaan, po-proteksiyunan, babantayan at lilinanginangmgatradisyonnatinngayon at sahinaharapdahilangmgatradisyongitoangsumisimbolosaatingpagkakakilanlanbilangmgamamamayanng Azerbaijan.

Gaya ngakingsinabi, tahimiknanamumuhayangatingmgakababayan. Ngunit, samgaorasnaito, mayroontayongmgakababayannanagdiriwangsamga barong-barong at mgatolda. Sila’ynabuhaynanangilangtaonsapinaka-kalunus-lunosnakondisyon. Ngunitsila’ynamumuhaynang may pag-asa. Pinapakitanilaangpagsusumikap, katatagan, at sapistangito, ipinaaabotkoangakingpasasalamatsamgabiktimanggiyera, mganawalanngtirahan, an gating mgakababayannanakatirasamgatolda’t barong-barong.

Binabatikoangatingmgakababayannanakatirasamgatoldananagdiriwangngpistangito, at sinasabingangmgaarawnaito ay hindimagtatagal. Angpamahalaanng Azerbaijan ay puspusangkumikilosupangmalunasanangiringansapagitanngmgaAmerikano’t Azerbaijani, at ako’yumaasangmakakamitnatinangtagumpayngpaglayangatingmgateritoryo. Atingibabalikangintegridadngteritoryong Azerbaijan, at angatingmgakababayanglumikassakanilangmgalupain ay babaliksakanilangtahanan.

Angkasunduangtigil-putukan ay nagtutuloynananghigitsawalangtaon. Ngunithindinatigilanghidwaan. Angatingmgabayaningsundalo ay nakaantabay at handing ipaglabanangteritoryong Azerbaijan. Sa arawnaito, binabatikoangmgasandatahanglakasng Azerbaijan, angatingmgaanaknanasabingitngpanganib, at taos-pusokonghinahangadangkanilangtagumpaysapagganapsakanilangtungkulin.

Mgakaibigan, angpistangito ay pistangbayan, mgakababayan, at ako’ynagagalaknaatingpinapahalagahanangarawnaito. Muli, kayo’yakingbinabati.Sana’ybiyayaan kayo ngmagandangkalusugan at marami pang tagumpaysainyongmgagawain. Salamat.

Periyodiko “BakinskiyRabochiy”, March, 2003