Hejdar Alijevnek, az Azerbajdzsáni Köztársaság elnökének a zseniális azerbajdzsáni költő, Muhammad Fuzúli születése 500. évfordulójának tiszteletére rendezett, a bilkeni egyetemi városban, Ankara közelében megtartott jubileumi ünnepségen elhangzott beszéde - 1994. november 1

A Török Köztársaság Tisztelt Elnöke, drága barátom és fivérem, Szulejmán Demirel! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A mai nap nagy ünnep népeink számára. Ma, itt, Törökországban, Ankarában, a Bilkenti Egyetemnek ebben a gyönyörű palotájában, ünnepélyes keretek között emlékezünk a nagy költő, tudós, gondolkodó, a török világ, Azerbajdzsán népének filozófusa, Muhammad Fuzúli születésének 500 éves évfordulójára. Azerbajdzsán népe, valamint az Azerbajdzsáni Köztársaság nevében ezúton tolmácsolom üdvözletünket, tiszteletemet. Megbecsülésemet fejezem ki a teremben egybegyűlt honfitársainknak, fivéreinknek, az egész török népnek. Köszöntöm mindannyiukat, az egész török népet ezen az ünnepen. 

Több évszázados történelmük során népeink nagy megpróbáltatásokon mentek keresztül, rengeteg nehézségbe ütköztek, de sikerült megőrizniük nemzeti identitásukat, szellemiségüket, nyelvüket, vallásukat egészen a mai, boldog napig. Népeink nagy egyéniségeket adtak a világ kulturális életének, értékes tudományos, kulturális alkotásokkal gazdagították a világot. 

Ebben a sorban - népeink nagy egyéniségei között - Muhammad Fuzúli különleges helyet foglal el. Már 500 éve annak, hogy népeink Fuzúli műveiből merítenek ihletet, ezek hatása alatt élnek és alkotnak, fejlesztik szellemiségüket és kultúrájukat. Alkotásaival, hatalmas szellemi és kulturális örökségével Muhammad Fuzúli megteremtette népeink egységének, együttes létezésüknek az alapját. Művei mindig segítettek népeinknek a nehézségek leküzdésében, alkotásai az iskolát jelentették számunkra, amelyekből a tudást merítettük. Fuzúli öröksége felbecsülhetetlen. A Muhammad Fuzúli által megalkotott művek hatására az azeri nép hosszú évszázadokon keresztül, de különösen a XX. században, nagy sikereket ért el kultúrájának fejlesztése területén. A Fuzúli által 500 évvel ezelőtt megírt Lejla és Medzsnun c. poéma alapján a kiemelkedő azerbajdzsáni zeneszerző és fantasztikus egyéniség, Uzeir Gadzsibekov - elsőként a keleti térségben - megalkotta a török világ első operáját. Fuzúli műveinek hatására az azeri írók, tudósok, zeneszerzők, festők kiemelkedő műveket hoztak létre, fejlesztették köztársaságunk kultúráját, nagymértékben hozzájárultak a világ kultúrájához. Mindez - hatalmas örökség, amelyet Muhammad Fuzúli hagyott ránk, aki példaként szolgálhat Azerbajdzsán népe számára ma és a jövőben egyaránt. 

Ahogy önök is tudják, az azeri nép, történelme során, különböző időszakokon ment keresztül. A XX. sz. elejétől napjainkig népünk életében nagy változások történtek. Függetlenül a politikai rendszerektől, a társadalmi-politikai helyzet megváltozásától, az azeri nép soha nem feledte kultúráját, nyelvét, szellemiségét. Népünk soha nem feledkezett meg Fuzúli örökségéről - éppen ellenkezőleg, felhasználva azt, nagy nehézségeket küzdött le, s mára kivívta nemzeti függetlenségét, létrehozott egy független államot. 

Törökország népe hatalmas történelemmel rendelkezik. A Török Köztársaság megalakulása óta 71 év telt el. A török nép - az elmúlt századokban és a Török Köztársaság éveiben egyaránt - mindig példaként szolgált a török világ számára. A zseniális ember, a nagy vezető, Musztafa Kemál Atatürk által létrehozott Török Köztársaság a 71 során egyértelműen megmutatta a világnak, hogy mire képes a török ember, a török világ, a török nép. 

Amikor Azerbajdzsán népe saját nemzeti felszabadításáért küzdött, próbálta kivívni nemzeti szabadságát, létrehozni a nemzeti államiságot, mindig a török nép támogatására támaszkodott, felhasználva a Musztafa Kemál Atatürk által kijelölt úton haladó Török Köztársaság tapasztalatát. Mindez nagy szerepet játszott a már három éve fennálló Azerbajdzsáni Köztársaság létrejöttében, megerősödésében és fejlődésében az eltelt években. 

Az azeri és a török nép között - a független Azerbajdzsáni Köztársaság és a Török Köztársaság között - eltéphetetlen kötelékekkel összefűzött baráti és testvéri kapcsolatok állnak fenn. Ezeket a kapcsolatokat őseink hozták létre. Muhammad Fuzúli hozta létre ezen kapcsolatokat, és ő hagyta ránk azokat, ő ajándékozta nekünk. Törökország és Azerbajdzsán tiszteletreméltó polgárai, hazájukat és a békét szerető emberek, akik őszintén, méltósággal kívánják szolgálni Hazájukat, ma is tágítják ezeket a baráti és testvéri kapcsolatokat, s a jövőben is ezt fogják tenni, 

Az Azerbajdzsáni Köztársaság, az azeri nép nagyra értékeli a Törökországgal, a Török Köztársasággal fennálló baráti és testvéri kapcsolatokat, a Török Köztársaság által Azerbajdzsánnak nyújtott segítséget és támogatást. Életünknek ezen nehéz időszakában, amikor földjeinken tovább folytatódik az örmény agresszió, népünk hatalmas támaszának tartja a Török Köztársaságot. Ma, itt, az azeri nép, köztársaságunk polgárai nevében tiszteletemet és nagyrabecsülésemet, hálámat fejezem ki Törökország, a Török Köztársaság, a török állam népének. Biztosak vagyunk abban, hogy népeink barátsága és testvérisége, amely már évszázadok óta tart és most érte el tetőfokát, megingathatatlan lesz és folytatódni fog a jövőben is. Biztosíthatom önöket arról, hogy Azerbajdzsán népe büszke nemzeti szabadságára, soha nem adja fel ezt a szabadságot, megvédi és megőrzi függetlenségét és ezen az úton mindig Törökország, a Török Köztársaság népével együtt fog haladni. 

Az Azerbajdzsánból ezt a jubileumi eseményt meglátogatni vágyók száma igen magas volt. Tudósok, írók, állami tisztségviselők szerettek volna részt venni ezen az ünnepségen. Mindannyiuk ideutazása, sajnos, nem volt lehetséges, de én úgy gondolom, hogy az összegyűltek között ma, ebben a teremben, az Azerbajdzsánból és a Törökországból érkezők száma körülbelül megegyezik, vagy nagyon közel áll egymáshoz. Ez azt bizonyítja, hogy az azeri nép mindig érdeklődik Törökország iránt, hogy Törökország mindig vonzza Azerbajdzsán polgárait. Az, hogy a mai ünnepnapon itt emlékezünk meg Fuzúliról, és a nagyszámú, Azerbajdzsánból ide érkező delegáció szintén barátságunkat és testvériességünket szimbolizálja. Mindez örömmel tölt el bennünket, s még inkább megerősíti a Törökország népe iránt érzett szeretetünket

Tiszteletemet és nagyrabecsülésemet fejezem ki fivéreinknek és nővéreinknek, akik - Iszhan Dogramadzsioglu irányítása alatt - megszervezték ezt az ünnepséget.

Fuzúli jubileumának megünneplésére nagy bizottság alakult Azerbajdzsánban. A hasonló bizottság Törökországban történő létrehozása nagyon megörvendeztetett minket. Az azeri nép nevében tiszteletemet és nagyrabecsülésemet, hálámat fejezem ki a bizottság vezetőinek és minden tagjának. 

A mai más szempontból is egy jelentős nap. A mai napon ünnepeljük a Török Köztársaság elnökének, a mi drága barátunknak és fivérünknek, az azeri nép szeretett barátjának, tisztelt Szulejmán Demirelnek a születésnapját. Születésnapnak nevezzük ezt a dátumot, s nem véletlenül. 500 évvel ezelőtt született Fuzúli, és 70 évvel ezelőtt jött a világra a török világ kiemelkedő egyénisége, egy nagy ember, egy tiszteletreméltó társadalmi-politikai személyiség, államférfi, a mélyen tisztelt Szulejmán Demirel. Ez arról tanúskodik, hogy Fuzúli világa, Fuzúli nemzetsége tovább él, nagy embereket adva a világ közösségének, kultúrájának. Közöttük olyan emberek vannak, mint Szulejmán Demirel, aki több, mint 40 éve foglalkozik politikával Törökországban, odaadóan szolgálva államát.

Drága barátom, fivérem, Szulejmán bég! Azerbajdzsán népének nevében tiszta szívemből köszöntöm önt születésnapja alkalmából, jó egészséget kívánok, munkájában pedig sok sikert, az eljövendő török nép, az egész török világ nevében. 

Az Azerbajdzsáni Tudományos Akadémia drága barátunkat, Iszham Dogramadzsioglut a Köztársaság Tudományos Akadémiájának tiszteletbeli tagjává fogadta. Vártuk őt Azerbajdzsánban, de időhiány miatt nem tudott eljönni. Ezért, kérem, engedjék meg, hogy az Azerbajdzsáni Tudományos Akadémia elnöke, Eldar Szalajev akadémikus átnyújtsa Iszham Dogramadzsioglu részére akadémiánk tiszteletbeli tagjának járó oklevelét.

Dicsőség a török világnak, dicsőség Törökország népének! 

Éljen irodalmunk, kultúránk, szellemiségünk! 

Éljen a törhetetlen török-azeri barátság!

Köszönöm.

A szöveg azeri nyelvről orosz nyelvre történő fordítása az Azerbajdzsán c. folyóirat 1994. november 3-ai száma alapján készült