Inauguracinė Azerbaidžano Respublikos Prezidento, Gaidaro Alizaro oglu Alijevo, kalba - Baku, „Respublikos“ rūmai, 1993 m. spalio 10 d.

Gerbiamieji tėvynainiai!

Gerbiamieji ponai ir ponios!

Aukštai vertinu, kad buvau išrinktas nepriklausomos Azerbaidžano Respublikos Prezidentu ir dėl šios priežasties Azerbaidžano tautai, visiems Respublikos piliečiams išreiškiu pagarbos ir dėkin­gumo jausmus.

Azerbaidžano tauta pergyvena sudėtingiausią ir tragiškiausią savo istorijos laikotarpį. Giliai suvokiu šiuo sunkiu laiku tenkančią man atsakomybę ir noriu patikinti, kad visa savo veikla, visu savo gyvenimu pabandysiu pateisinti didį tautos pasitikėjimą, viltis.

Užimdamas šį aukštą ir atsakingą postą, visų pirma, remsiuosi Azerbaidžano tautos protu, išmintimi ir jėga.  Buvau priverstas prisiimti šią atsakomybę dėl mane ir tautą siejančių lūkesčių. Patikinu, kad dėsiu visas pastangas, kad pateisinčiau tautos viltis.

XX a. pabaiga pasižymėjo politiniais procesais, iš esmės, pakeitusiais pasaulį.  Azerbaidžano tauta neliko šių procesų nuošalyje ir pagaliau įgyvendino savo ilgaamžę svajonę -  tapo nepriklausoma. Iškovota Azerbaidžano Respubli­kos valstybinė neprik­lausomybė tapo logine buvusioje TSR Sąjungoje vyku­sių politinių proce­sų išdava. Mūsų Respublikos nepriklausomybė - istorinis įvykis, nacionalinis Azerbaidžano tautos pasiekimas ir jokiu būdu negalima kalbėti apie išskirtines bet kurio judėjimo, jėgos struktūros nuopelnus.Įgijus nepriklausomybę, tuo pačiu metu Respublikai, jos žmonėms iškyla dideli ir sudėtingi uždaviniai. Stiprinti valstybinę nepriklausomybę, kurti ir plėtoti valstybines struktūras ir atributus, užtikrinti   teritorinį vientisumą ir visišką Azerbaidžano suverenitetą, nutraukti karinius veiksmus Respublikoje, didinti jos piliečių gerovę, sukurti reikiamas sąlygas jų gyvenimui ir veiklai - tai pagrindiniai mano darbo, užimant Prezidento postą, uždaviniai ir stengsiuosi juos įgyvendinti.

Azerbaidžanas pasižymi sena istorija, turtinga kultūra ir turi milžiniškus gamtinius resursus. Valstybinė nepriklausomybė sukuria visas sąlygas efektyviai panaudoti šį turtą būsimajam Azerbaidžano vystymui. Tai pagrindinis mūsų uždavinys.Azerbaidžano Respublika įgijo nepriklausomybę ypatingai sudėtingomis sąlygomis.  Mums sunkiausia - karas, kurio sąlygomis Azerbaidžanas gyvena daugiau nei penkerius metus, armėnų karinių pajėgų agresija, nukreipta prieš mūsų teritoriją, bėdos, užgriuvusios Azerbaidžano tautą dėl šios agresijos.Todėl pagrindinis mums keliamas uždavinys - nutraukti Respublikoje vykstantį karą ir sukurti taikias sąlygas piliečių gyvenimui. Tokia sudėtinga situacija susidarė Azerbaidžane dėl rimtų klaidų, kurias padarė Respublikos ir buvusios Tarybų Sąjungos vadovybė nuo Karabacho konflikto pradžios. Deja, ankstesniuoju laikotarpiu nebuvo priimta reikiamų priemonių, kad jis būtų užbaigtas. Ekonominė, socialinė, visuomeninė politinė bei dvasinė krizė, kurią patiria Respublika, pastaruoju metu dar labiau pagilėjo ir, galima sakyti, patį kritiškiausią tašką pasiekė 1993 m. Šių metų birželio mėn. buvo pažeistas vidinis Respublikos stabilumas; atskirų politinių jėgų konfrontacija, nusikalstomų grupuočių, separatistinių jėgų veiksmai, kuriais siekiama suskaldyti Respubliką, ir daugelis kitų priežasčių dar labiau padidino įtampą. 

Dėl grubių Azerbaidžano valstybės vadovų klaidų birželio mėn. Respublika buvo prie pilietinio karo slenksčio ir iškilo reali grėsmė, kad atsiskirs kai kurie šalies regionai.Ačiū Dievui, visiems šiems procesams buvo užkirstas kelias, buvo likviduotos kelios nusikalstamos grupuotės ir susidarė palankios sąlygos užtikrinti visuomeninį politinį stabilumą šalies viduje.Paskutinieji ketveri mėnesiai buvo labai sunkūs Azerbaidžanui.Šiuo laikotarpiu Respublika, jos piliečiai patyrė rimtus išmėginimus ir tai dar kartą įrodo, kad šalies išmintis, nacionalinis susitarimas ir solidarumas, pilietinė vienybė gali įveikti bet kokius sunkumus, sukurti sąlygas, kaip išvesti šalį iš sunkios padėties.

Vis dėlto, nors šalies viduje ir pasiektas santykinis stabilumas, mums dar gresia didelis pavojus. Dėl Armėnijos karinių pajėgų agresijos, kuri trunka daugiau nei penkerius metus, apie 20 proc. šalies teritorijų, okupuotų azerbaidžaniečių žemių, yra Armėnijos grobikų rankose. Visiškai okupuota buvusioji Kalnų-Karabacho sritis, brangus ir šventas kiekvienam azerbaidžaniečiui miestas Šuma jau pusantrų metų yra agresoriaus rankose.Armėnijos karinės pajėgos taip pat yra užgrobusios Azerbaidžano Lačinskio, Kalbadžarskio, Agdamsko, Fizulinskio, Džebrailsko, Gubadlinskio rajonus, todėl buvo sugriauta šimtai kaimų, gyvenviečių, sugriauti gyvenamieji namai, beveik vienas milijonas mūsų tautiečių, gyvenančiųjų tose žemėse, tapo pabėgėliais ir gyvena labai sunkiomis sąlygomis.Visa tai tik sustiprina įtampą visuomeninio, politinio bei dvasinio gyvenimo srityse. Ir dabar pagrindinis mūsų uždavinys - nutraukti Respublikoje vykstantį karą, grąžinti visas okupuotas žemės, užtikrinti teritorinį vientisumą ir suverenaus Azerbaidžano sienų saugumą, grąžinti pabėgėlius į gimtuosius namus.

Galiu Jums patvirtinti, kad kaip prezidentas, tai laikau savo pagrindiniu uždaviniu ir, mobilizavęs visas Azerbaidžano tautos jėgas, išnaudojant visas galimybes, dėsiu visas pastangas, kad pasiekčiau šį tikslą.

Žinoma, bus nelengva nutraukti daugiau nei penkerius metus trunkantį karą, grąžinti okupuotas žemes.Mūsų visuomenėje vyrauja įvairios nuomonės, kaip tai pasiekti.Apskritai, užimdami taikią poziciją, mes teikiame pirmenybę, kad ši problema, visų pirma, būtų išspręstą taikiai, derybomis.Todėl būtina efektyviai išnaudoti diplomatines galimybes, vesti taikias derybas, užtikrinant, kad būtų paisoma Azerbaidžano interesų, ir šiomis derybomis pasiektume numatytą tikslą.Efektyviai išnaudojant Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos Saugumo ir Europos Organizacijos, JTO Saugumo Tarybos, stambių valstybių, dalyvaujančių sureguliuojant šį konfliktą ir visų tarptautinių organizacijų teikiamas galimybes, mes ir ateityje dėsime visas pastangas, kad nutrauktume karą Azerbaidžane ir grąžintume okupuotas teritorijas.  

Tačiau Azerbaidžano Respublika, kaip nepriklausoma valstybė, privalo turėti kovai pasirengusią kariuomenę.Deja, tuo laikotarpiu, kai Azerbaidžanas atgavo savo nepriklausomybę, šioje srityje buvo labai mažai kas padaryta.Jei reikės, tuo atveju, jei mūsų taikomos taikaus sureguliavimo priemonės neduos reikiamų rezultatų, vienas iš mūsų pagrindinių uždavinių - sukurti kariuomenę, kad būtų apgintas teritorinis vientisumas ir užtikrinta šalies apsauga.

Reikia pažymėti, kad per penkerių metų karą Azerbaidžano tauta perėjo didelius išbandymus, patyrė pergalės džiaugsmą ir nesėkmių kartėlį. Šis karas mums yra didelė tragedija.Tuo pačiu metu šis karas dar kartą parodė visam pasauliui Azerbaidžano tautos jėgą, galią, heroizmą  ir išmintį.Šiame kare mūsų tauta patyrė milžiniškus nuostolius.Gindami mūsų žemes, herojiškai žuvo ir šachidais (kankiniais) tapo šios tautos sūnūs.Šiandien prašau Jūsų šios iškilmingos ceremonijos metu pagerbti tylos minute šachidus, atidavusius gyvybes ginant Azerbaidžano žemes ir suverenitetą. „Allach onlara rechmet eliasin, gibirleri nurla dolsun.“

 

Šiandien pareiškiu, kad bus atkeršyta už mūsų šachidų kraują. Jų atmintis amžinai bus gyva mūsų širdyse, mūsų jaunimas ir ateinančios kartos ims pavyzdį iš jų heroizmo, Azerbaidžano tauta pakils, apjungs savo jėgas, sukurs šiuolaikinę armiją ir nuo šiol kaip akies vyzdį saugos savo valstybę, savo žemę.  

Vienas iš pagrindinių uždavinių, kylančių nepriklausomai Azerbaidžano Respublikai - valstybės kūrimo organizavimas.Mūsų kelias - aiškus ir mes ne kartą pareiškėme apie tai: tai - demokratijos kelias.Nepriklausomame Azerbaidžane reikia sukurti teisinę demokratinę valstybę, kurios veikimas būtų paremtas demokratiniais principais.Azerbaidžano valstybė, naudodamasi savo istorinėmis, nacionalinėmis tradicijomis, remdamasi pasauline patirtimi, demokratija, bendražmogiškomis vertybėmis, turi žengti demokratinės valstybės kūrimo keliu. Toks mūsų kelias ir šiandien pažadu, kad būsiu jam ištikimas.

Einant šiuo keliu, susišaukia mūsų istorinė praeitis ir kartu tai būtina sąlyga, kad Azerbaidžanas, kaip nepriklausoma šalis būtų priskirta prie civilizuotų pasaulio šalių.Todėl Azerbaidžane buvo sukurtos ir nuo šiol bus kuriamos visos sąlygos. Asmens, žodžio, kalbos ir sąžinės laisvės Azerbaidžane bus tomis prielaidomis, leidžiančiomis sukurti demokratinę civilizuotą visuomenę ir užtikrinsime, kad būtų įtvirtintos šios vertybės.  Azerbaidžane kuriama daugiapartinė sistema, buvo įkurtos ir nuo šiol atsiras daugiau partijų. Azerbaidžano valstybė sieks užtikrinti visas sąlygas joms kurti ir plėtoti ir, neabejotinai, daugiapartinė visuomenė, kurioje bus įtvirtinti demokratiniai principai, prisidės prie Azerbaidžano, kaip nepriklausomos valstybės, vystymosi.

Daugiapartinėje visuomenėje didelį vaidmenį vaidina ir opozicija.Mes toliau su didele pagarba elgsimės su opozicija ir noriu viltis, kad Azerbaidžano visuomenėje esančios opozicijos partijos ir jėgos konstruktyviai bendradarbiaus su pozicija, o tai sudarys tinkamas prielaidas Respublikoje plėtoti tikrąją demokratiją. Vienu žodžiu, mes manome, kad opozicinės jėgos Azerbaidžane yra normalus reiškinys ir tuo pačiu metu pareiškiame, kad esame pasiruošę konstruktyviam bendradarbiavimui su jomis.

Tačiau opozicijoje esančios grupės, atskiros politinės organizacijos turi atsisakyti pastaraisiais metais naudojamus neteisėtus, išsigimusius, antidemokratiškus metodus.Politinės partijos, judėjimai gali laisvai veikti Azerbaidžane, nei viena politinė partija ar judėjimas, visuomeninė politinė organizacija negali turėti ginkluotų grupuočių.Šiandien ryžtingai skelbiu apie tai Azerbaidžano piliečiams.Deja, neigiamas Tautos fronto pavyzdys šioje srityje, suvaidinusio teigiamą vaidmenį visuomeniniame ir politiniame Respublikos gyvenime, lėmė, kad buvo sukurtos ir veikė atskiros neteisėtos karinės grupuotės.Manome, kad visos partijos, judėjimai, visuomeninės ir politinės organizacijos atsisakys savo ginkluotųjų grupuočių.Tik valstybė gali turėti ginkluotąsias pajėgas.Visi kartu turime siekti, kad būtų likviduotos neteisėtos ginkluotosios grupuotės.Tai yra pagrindinė visuomeninio ir politinio stabilumo sukūrimo sąlyga Respublikoje.

Vienas iš pagrindinių civilizuotos, demokratinės visuomenės uždavinių - žmogaus teisių apsauga.Užtikrinu Jus, kad užimdamas šį aukštą postą, visada kreipsiu dėmesį į šią sferą, užtikrinsiu visas žmogaus teisių apsaugos garantijas.Vienu žodžiu, mūsų visuomenėje bus sukurtos visos sąlygos, kad galėtų reikštis visos asmens laisvės.Mano požiūriu, šiuo metu vieną iš aktualių klausimų - sąžinės laisvė.Mūsų tauta sugrįžo prie savo tikėjimo.Islamo religija turi savo istorinę vietą pasaulyje.Ji turėjo milžinišką įtaką tautos dvasingumui, jos mokslinei minčiai, jėgai ir galiai.Mūsų nacionalinės tradicijos, kultūra dėl islamo buvo perduodama iš kartos į kartą ir kaip nacionalinis paveldas pasiekė dabartinę kartą.Azerbaidžane sudarytos ir nuo šiol bus sudaromos visos sąlygos tikėjimo laisvei, ir manome, kad religija šiuo sunkiu Respublikai laikotarpiu suvaidins didelį vaidmenį siekiant pilietinio solidarumo ir vienybės. 

Azerbaidžanas - daugiatautė Respublika.Tai mūsų Respublikos ypatybė, ji pasižymi turininga istorija ir mes didžiuojamės šia istorija, pilietine-politine Respublikos padėtimi.Mūsų Respublikoje visi piliečiai, nepriklausomai nuo nacionalinės ir religinės tapatybės, turi lygias teises, nes čia ir toliau bus sudaromos visos sąlygos lygiateisiam piliečių dalyvavimui visuomeniniame-politiniame Azerbaidžano Respublikos gyvenime. Šiandien mane pasveikino Kaukazo musulmonų vadovas, krikščionių ir žydų religinių konfesijų atstovai, tapus prezidentu.Išreikšdamas savo dėkingumą, noriu patikinti, kad Azerbaidžane bus padaryta viskas, kad užtikrintume visų nacijų ir religijų lygiateisiškumą.    

Vienas iš pagrindinių uždavinių stiprinant Respublikos nepriklausomybę - prasminga, kompetentinga užsienio politika, leidžianti ginti Azerbaidžano interesus tarptautinėje arenoje.Deja, iškovojus nepriklausomybę, užsienio srityje padaryta labai mažai.Mums teks spręsti rimtus klausimus.Mūsų užsienio politika, visų pirma, turi būti nukreipta Azerbaidžano nepriklausomybės užtikrinimui.Keliamas uždavinys užmegzti ir plėtoti lygiateisius, visoms pusėms naudingus santykius su visomis valstybėmis, efektyviai juos panaudoti tarptautinės Azerbaidžano Respublikos padėties stiprinimui ir jos ekonomikos, mokslo ir kultūros plėtojimui. Mūsų užsienio politika - taiki ir mes nekeliame tikslo pažeisti bet kurios valstybės suvereniteto ir teritorinio vientisumo.Tačiau tuo pačiu metu mes sieksime, naudodamiesi užsienio politikos galimybėmis, be kokia kaina užtikrinti Respublikos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą.Manau, kad atliktas darbas sukurs sąlygas plačiau pripažinti Azerbaidžaną ir Respublika užims deramą vietą pasaulio bendrijoje.  

Daugelio valstybių vadovai atsiuntė sveikinimo laiškus, išrinkus mane prezidentu. Visų pirma, priimu tai, kaip nepriklausomos Azerbaidžano Respublikos pripažinimą, jos vietą pasaulio bendrijoje. Išreikšdamas padėką valstybių vadovams, atsiuntusiems sveikinimus, šioje salėje esantiems užsienio šalių  atstovams, noriu patikinti, kad Azerbaidžano Respublika, kaip nepriklausoma valstybė, ateityje sieks užmegzti naudingus ryšius su šiomis ir kitomis šalimis, išnaudoti jų galimybes, kaip išeiti iš sudėtingos padėties, kurioje ji atsidūrė. Labai ačiū, dėkoju Jums ir linkiu Jūsų šalių vadovams ir Jūsų tautai laimės ir sėkmės visuose Jūsų darbuose.

Norėdami išvesti Azerbaidžaną iš sunkios, krizinės padėties, reikės daug nuveikti socialinėje-ekonominėje srityje.Jei įgyta nepriklausomybė mums yra istorinis įvykis, tai mūsų ekonomikos būklė kelia mums didelių sunkumų.Deja, krizė, kurią pastaraisiais metais išgyvena Respublika, turėjo neigiamą įtaką visoms ekonomikos šakoms.

Ekonomika, galima sakyti, visiškai sugriauta, todėl smarkiai nukentėjo piliečių gerovė. Tuo pačiu norėčiau pažymėti, kad Respublika turi milžinišką socialinį-ekonominį, mokslinį-techninį potencialą.Geopolitinė Azerbaidžano padėtis, jos gamtos turtai, per daugelį metų sukūrę pagrindinius fondus, leidžia mums išeiti iš šios sunkios krizės. Šiuo požiūriu, mes savo būsimąją veikla turime, iš vienos pusės, efektyviai išnaudoti jau sukurtą potencialą, o iš kitos pusės, - vykdyti ekonomines reformas, žengiant rinkos ekonomikos kryptimi.

Tai - sudėtingas ir sunkus kelias.Perėjimas iš dešimtmečiais kuriamos socialinės-ekonominės sistemos į laisvąją rinką susijęs su dideliais sunkumais, o šioje srityje padarytos klaidos dar labiau apsunkina padėtį. Tačiau turime eiti šiuo keliu, nes kitas - neduotas.Šį darbą turime organizuoti pagal Respublikos ekonomiką, jos tradicijas. Eidami šiuo keliu, mums būtina išnaudoti turimą ekonominį potencialą.Mes neturime teisės leisti ją sugriauti ateityje ir turime siekti, kad šis potencialas, kaip Azerbaidžano tautos turtas, būtų naudojamas Respublikos piliečių gerovei ir visų gyventojų sluoksnių gyvenimo lygio gerinimui. 

Mūsų pareiga - vykdyti demokratines reformas šioje srityje, imtis apgalvotų veiksmų ir užtikrinu Jus, kad mes eisime šiuo keliu.Todėl noriu ypatingai pažymėti tai, kad Azerbaidžano Respublika įstojo į Nepriklausomų Valstybių Sandraugą. Šiuo klausimu Respublikoje ilgą laiką vyko diskusijos ir pagaliau Azerbaidžanas prisijungė prie NVS. Esame įsitikinę, kad šis žingsnis sudarys palankias galimybes plėtoti šalies ekonomiką ir mes turime jomis pasinaudoti visa apimtimi.                

Taip pat noriu pabrėžti, kad kai kurie sluoksniai bando pateikti, kad tai pavojingas politinis žingsnis, kai Azerbaidžanas prisijungė prie NVS. Tai klaidinga nuomonė.Būdamas NVS sudėtyje, Azerbaidžanas nuolat gins savo nepriklausomybę ir priklausymas Sandraugai tikrai nepadarys Respublikos nepriklausomybei jokios žalos.Kaip nepriklausoma valstybė Azerbaidžanas eis demokratijos keliu, laikysis tarptautinių demokratinių normų.Azerbaidžane jau daugiau niekada nebus atstatyta komunistinė ideologija, komunistinis rėžimas.Manau, kad dauguma Respublikos piliečių laikosi tokios nuomonės.Azerbaidžano Respublika nuo šiol niekada nebeprisijungs, nebepateks į kokios nors kitos valstybės priklausomybę ir visada saugos savo nepriklausomybę.

Mūsų vidaus ir užsienio politika remsis pasaulio demokratijos principais.Įtvirtindami demokratijos principus Azerbaidžane, užsienio politika sieksime sustiprinti Azerbaidžano nepriklausomybę.Kaip prezidentas atvirai pareiškiu savo tautai ir noriu patikinti, kad visada būsiu ištikimas šiems principams.

Brangūs, gerbiamieji tėvynainiai!

Šiandien man istorinė diena, reikšminga diena. Noriu dar kartą išreikšti savo gilią padėką, pagarbą ir meilę Azerbaidžano piliečiams, visai Azerbaidžano tautai už man parodytą didelį pasitikėjimą ir užtikrinu Jus, kad iki savo gyvenimo pabaigos ištikimai tarnausiu savo tautai, pašvęsiu savo veiklą Azerbaidžano Respublikos vystymui.

Padėdamas ranką ant Azerbaidžano Respublikos Konstitucijos, prisiekiu pašvęsti savo žinias, patirtį, jėgas Azerbaidžano tautos, Respublikos gerovei.

Prisiekiu, kad vykdysiu prezidento pareigas aukščiausiųjų tikslų, aukštųjų idėjų vardan, dėsiu visas pastangas, kad būtų užtikrinta visa Azerbaidžano Respublikos nepriklausomybė, suverenitetas ir teritorinis vientisumas.

Prisiekiu, kad būsiu Azerbaidžano Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, visų Azerbaidžano piliečių, nepriklausomai nuo tautybės, tikėjimo ir politinių įsitikinimų, teisių ir laisvių apsaugos vykdymo garantas, Azerbaidžano Respublikos laisvės ir demokratinių pokyčių garantas, kad ji vystytųsi kaip demokratinė teisinė valstybė.

Prisiekiu deramai tarnauti Azerbaidžano Respublikai, Azerbaidžano tautai, siekti, kad mūsų nepriklausoma valstybė užimtų deramą vietą tarp civilizuotų pasaulio šalių, pasaulio bendrijoje.

Uždėdamas ranką ant šventojo Korano, prisiekiu, kad būsiu ištikimas Azerbaidžano tautos nacionalinėms, dvasinėms tradicijoms ir užtikrinsiu, kad šios tradicijos įsitvirtintų, gyvuotų ir plėstųsi mūsų nepriklausomoje valstybėje.