Azerbaidžano Respublikos Prezidento, Gaidaro Alijevo, įžanginis žodis ir baigiamoji kalba posėdyje, skirtame Respublikos prezidento potvarkio vykdymo klausimams „Dėl bendradarbiavimo tarp Europos Tarybos ir Azerbaidžano Respublikos programos vykdymo priemonių“ - Prezidento rūmai, 1996 m. liepos 10 d.

Žinoma, kad birželio 28 d. Europos Taryba priėmė specialųjį potvarkį dėl ypatingojo svečio statuso suteikimo Azerbaidžano Respublikai. Tai didelis įvykis mūsų Respublikos gyvenime. Tai, iš vienos pusės, patvirtina, kad Azerbaidžanas priklauso Europai. Iš kitos pusės, tai byloja, kad mūsų Respublikoje esanti valstybinė sistema, kelias, kurio laikosi visuomenė, gyvenimas, Respublikos įstatymairemiasi demokratija ir Azerbaidžane vykstantys demokratiniais procesai pagrįsti demokratiniais principais.

 

Žinote, kad Azerbaidžane priėmę įstatymus, paskelbėme, kad kurdami valstybę, visuomenę, ekonomiką, gyvenimą, šalį vesime demokratijos keliu. Šiuo metu šioje srityje nuveikta ir atliekami dideli darbai. Mums labai svarbu, kad pasaulinė bendruomenė, ypač išsivysčiusios pasaulio šalys, ir valstybės, išsivysčiusios remiantis demokratiniais principais, ekonomine bei valstybės kūrimo prasme, tai pripažintų ir, pagaliau, kad tuos pasiekimus, pasikeitimus, procesus pripažintų ir Europos Taryba.

Kartoju, iš vienos pusės, tai rodo Azerbaidžano Respublikos autoritetą, prestižą tarptautinėje arenoje, demokratiniame pasaulyje, iš kitos pusės, tai įkvėpia mus, padeda eiti šiuo keliu. Todėl, tai pažymėdamas, kartoju, kad tai reikšmingas įvykis, ir sveikinu Jus, Azerbaidžano Respublikos piliečius, mūsų tautą. Kai gavome panešimą apie šią nutartį, liepos 1 d. nuvykau su vizitu į Vokietiją. Todėl šiandieninis pasitarimas nebuvo sušauktas iš karto. Tačiau vizito metu susitikau su Vokietijos prezidentu, ponu Romanu Herzogu, federaliniu kancleriu, ponu Helmutu Koliu, federalinio kanclerio pavaduotoju, užsienio reikalų ministru, ponu Klausu Kinkeliu, Bundestago Vokietijos-Kaukazo grupės pirmininku, ponu Vimmeru, Bundestago pirmininko pavaduotoju, kitais jo nariais, ir jie visi pareiškė, kad patenkinti tuo, jog Azerbaidžanas laikosi būtent demokratijos kelio, rinkos ekonomikos. Jie su pasitenkinimu tai patvirtino, įskaitant susitarimą, kurį Azerbaidžanas pasirašė su Europos Sąjunga balandžio mėnesį, ir aukštai vertina tą faktą, kad mūsų Respublikai buvo suteiktas svečio statusas Europos Sąjungoje.

Taip pat noriu pažymėti, kad federalinis kancleris, ponas Kolis, mūsų privačių derybų metu, ypatingai pabrėžė šiuos klausimus. Dar kartą kartoju, kad mums tai reikšmingas visuomeninio ir politinio gyvenimo įvykis, kurį laikau mūsų valstybiniu reikalu. Tuo pačiu, tai iškelia mums didelius uždavinius. Šiandien mes, eidami pirmyn šia kryptimi, neabejotinai turime siekti tapti pilnateisiniais Europos Tarybos nariais. Manau, kad mums pavyks tai pasiekti. Mūsų pasirinktas strateginis kelias, nuveiktas darbas, praktinė veikla leis tai padaryti. Be abejonės, šioje srityje būtina ir toliau nuveikti didelius darbus.

Liepos 8 d. pasirašiau specialųjį potvarkį dėl mums iškeltų uždavinių vykdymo, kurie susiję su Europos Tarybos nutartimi dėl mūsų Respublikos. Ši nutartis paskelbta spaudoje. Pakviečiau Jus čia dėl su šia nutartimi iškeltų uždavinių vykdymo, ir bendrųjų uždavinių, kurie susiję su Europos Tarybos nutartimi.

Tegul Užsienio reikalų ministerija pateikia trumpą informaciją. Nepaisant to, kad ši nutartis buvo paskelbta spaudoje, norėčiau, kad ŠachinAlijev vėliau dar kartą ją perskaitytų ir nustatytume užduotis bei paskirtume už jų vykdymą atsakinguosius asmenis.

Baigiamoji kalba

Manau, kad paskelbus šį dokumentą spaudoje, visos organizacijos, organai, paskirti atlikti šias užduotis, susijusias su minėta nutartimi, jau ėmėsi darbo. Tačiau, dėl tos priežasties, jog šiam klausimui suteikiama ypatinga reikšmė, manau reikia dar kartą perskaityti jį čia, nors ši nutartis buvo paskelbta spaudoje. Aš vėl kreipiuosi į visus čia susirinkusius, kad reikia nedelsiant, rimtai ir nuosekliai spręsti šiuos klausimus. Todėl čia buvo sušauktas Ministrų kabinetas, Vykdantysis prezidento aparatas, Užsienio reikalų ministerija ir kitos ministerijos, Milimedžliso komisijos, kitų komisijų nariai - Milimedžlisas privalai rimtai užsiimti šiuo reikalu. Būtina koordinuoti, kaip vykdomi visi šie darbai.

Žinote, kad turime stengtis įtvirtinti savo pirmojo pasiekimo rezultatus ir pasiekti, kad taptume pilnateisiais Europos Tarybos nariais. Manau, kad reikalas neapsiriboja tik tuo, kad mums būtų suteiktas specialiai pakviesto svečio statusas, o vėliau taptume jos nariu. Reikalas tas, kad visa tai prisidėtų prie didelių mūsų Respublikos politinio, visuomeninio, ekonominio gyvenimo permainų. Tai reikalinga, kad įvykdytume šiuos pokyčius, sustiprintume šiuos procesus, o ne todėl, kad išlaikėme vieną egzaminą ir dabar turite išlaikyti kitą. Ne, reikalas - ne egzaminas. Tai, visų pirma, būtina mums patiems.

Turime pripažinti, kad jei greitai einame šiuo keliu, suderiname savo įstatymus su demokratiniais pasaulio šalių įstatymais, siekiame paspartinti valstybinės kūrimą, pakelti mūsų visuomenę į demokratinių šalių, bendruomenių ir valstybių lygį, visa tai privalome įvykdyti. Ne dėl tos priežasties, kad kažkam patiktume, kad kažkas pasakytų apie mūsųRespubliką: „Taip, esate puiki šalis“, tiesiog tai būtina, kad iš esmės pakeistume mūsų šalies gyvenimą, pasiektume norimą mūsų šalies išsivystymo lygį, pagerintume savo ekonomiką, socialinę situaciją, mūsų tautos gerovę, įvykdytume rimtus mūsų šalies ekonomikos pokyčius. Tai tarpusavyje susijusias kompleksinės priemonės ir jas turime vykdyti kompleksiškai.