Discursul Președintelui Republicii Azerbaidjan, Heydar Aliyev la Summitul șefilor de state şi guverne ale țărilor membre ale Consiliului Europei - Strasbourg, Palatul \"Europa\", 11 octombrie 1997

Onorate domnule Președinte!

Onorată asistență, doamnelor şi domnilor!

Adresez un cuvânt de salut participanţilor la cel de-al doilea Summit al Consiliului Europei. Sunt profund satisfăcut de faptul, că Republica Azerbaidjan independentă participă pentru prima dată la acest prestigious forum internaţional, consacrat discutării celor mai importante probleme de interes general european în ajunul unui nou mileniu.

Colosalele schimbări pozitive, petrecute pe planeta noastă - sfârşitul războiului rece, căderea cortinei de fier - au unit Europa, au contribuit la integrarea în structurile europene a unor noi state, care au ales calea democrației.

Un rol important în aceste procese aparține Consiliului Europei și noi dăm o înaltă apreciere contrbuției sale la întărirea păcii şi a stabilității, la afirmarea principiilor democrației pluraliste și a valorilor general umane pe întregul continent european.

Azerbaidjanul a dezvoltat de-a lungul întregii sale istorii relații strânse cu Europa, fiind o parte componentă a ei.

După obținerea independenței, Republica Azerbaidjan a parcurs o cale complicată și dramatică. Greutățile perioadei de tranziție, instabilitatea politică internă, dezmățul formațiunilor paramilitare nelegale, șirul necontenit al încercărilor loviturilor de stat, criza social-economică, consecințele dezastruoase ale agresiunii din partea Armeniei vecine au creat o atmosferă de anarhie şi haos cu nenumărate încălcări ale dreptului omului, ceea ce a pus în pericol însăşi existența statalității azere.

Cu prețul unor eforturi uriașe, noi am reușit într-un timp scurt să stabilizăm situația în țară şi să purcedem la realizarea reformelor politice şi economice radicale, îndreptate spre construcția unui stat democratic, de drept, laic și cu o economie de piață.

Au avut loc primele alegeri democratice în parlamentul republicii pe baza sistemului multipartinic. A fost adoptată prin referendum popular prima Constituție a Republicii Azerbaidjan independente ce garantează principalele libertăți şi drepturi ale omului. Zeci de partide politice, sute de mijloace mass-media independente, libertatea cuvântului, conștiinței, condiții favorabile dezvoltării minorităților naționale - toate acestea vorbesc despre formarea unei societăți democratice în țara noastră.

Liberalizarea economiei, minimizarea proceselor inflaţioniste, atragerea pe scară largă a investițiilor străine, realizarea cu succes a programului de privatizare, instituirea proprietății private asupra pământului au contribuit la depășirea de către economia Azerbaidjanului a îndelungatului declin şi demararea unei reale creșteri a producției şi a nivelului de trai al cetățenilor țării noastre.

Desigur, noi continuăm să ne lovim de greutățile obiective ale perioadei de tranziție, se resimte şi povara grea a moștenirii de șaptezeci de ani de totalitarism, însă realizarea cu succes a reformelor democratice, susținerea fermă a acestor reforme de către majoritatea absolută a cetățenilor republicii, atestă caracterul ireversibil al independenței şi democrației în Azerbaidjan.

Cea mai mare problemă pentru noi continuă să fie consecinţele agresiunii din partea Republicii Armenia, în urma căreia rămân sub ocupaţie douăzeci de procente din teritoriul Azerbaidjanului, peste un million de locuitori ai acestor pământuri au fost izgoniți din casele lor și trăiesc în condiții insuportabile în orășele de corturi.

Noi percepem cu satisfacție eforturile OSCE, orientate spre soluționarea echitabilă a conflictului armeano-azer.

Summitul OSCE de la Lisabona din decembrie 1996 a adoptat o rezoluție foarte importantă în această chestiune. Principiile Lisabonei - recunoașterea intergrității teritoriale a Azerbaidjanului și a Armeniei, conferirea Nagorno-Karabahului unui înalt grad de autoadministrare în componența statului azer şi garantarea securității întregii populații din Nagorno-Karabah.

Noi dăm o înaltă apreciere Rezoluției Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 22 aprilie 1997, care confirmă o dată în plus integritatea teritorială a statului azer, principiile summitului de la Lisabona cu privire la aplanarea conflictului armeano-azer. Aceste documente constituie un fundament solid pentru instalarea păcii pe baza normelor general acceptate ale dreptului internațional.

În mai 1994 noi am încheiat cu Armenia un acord de încetare a focului şi intenționăm să-l respectăm până la aplanarea definitivă a conflictului.

Noi sprijinim propunerea recentă a copreședinților Grupului OSCE de la Minsk - a Rusiei, SUA și a Franţei - cu privire la soluționarea conflictului în două etape: în prima etapă vor fi retrase formațiunile armene înarmate din cele șase raioane ocupate, vor reveni la domiciliul lor locuitorii acestor zone şi vor fi restabilite comunicațiile, distruse în timpul războiului; în etapa a doua va fi soluționată problema statutului Nagorno-Karabahului concomitent cu eliberarea raioanelor Lacinski și Șușinski.

Astăzi, declar încă o dată, că noi ne situăm cu fermitate pe pozițiile soluționării pașnice a conflictului, dorim o pace trainică şi de durată cu Armenia.Necătând la imensele daune materiale pricinuite Azerbaidjanului în timpul agresiunii, noi dorim să restabilim relațiile de bună vecinătate şi de colaborare între țările noastre, bunăstarea şi prosperitatea popoarelor noastre, a păcii şi a stabilității în regiunea noastră.

Doamnelor şi domnilor!

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a conferit Azerbaidjanului în iunie 1996 statutul de \"invitat special\", totodată, noi ne-am alăturat Convenţiei culturale europene şi Acordului parţial deschis cu privire la prevenirea, protejarea şi organizarea de ajutoare în caz de catastrofe naturale şi tehnologice.

La 13 iulie 1996 eu am adresat o scrisoare Secretarului General al Consiliului Europei cu rugămintea de a primi Republica Azerbaidjan în Consiliul Europei ca membru cu drepturi depline. Exprimând acceptul de a ne alătura Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului, am rugat Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei să urgenteze negocierile cu guvernul azer în această direcție.

Noi colaborăm activ cu instituțiile Consiliului Europei, participăm la activitățile promovate de ele, creăm toate condițiile necesare pentru misiunile Consiliului Europei în Azerbaidjan.

Noi ne punem mari speranțe în ajutorul Consiliului Europei în ceea ce privește desfășurarea transformărilor democratice în țara noastră. Sper ca Azerbaidjanul să devină în timpul apropiat membru cu drepturi depline al Consiliului Europei. Din partea noastră vom face totul ca să corespundem standartelor ridicate ale democrației europene moderne.

Onorată asistență, doamnelor şi domnilor!

Summitul nostrum face bilanțul tumultuosului şi dramaticului secol XX, stabilește sarcinile şi perspectivele următorului veac.Ca şi altădată, noua Europă, fortificată pe idealurile libertății, democrației şi a umanismului, va juca un rol important pe calea progresului şi prosperării întregii umanități.

Sint sigur, că Republica Azerbaidjan care dispune de enorme resurse naturale, de un bogat potențial cultural și intelectual, își va aduce contribuția sa demnă la acest proces binefăcător.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Ziarul \"Azerbaykan\", 15 octombrie 1997.