Installationstal av Republiken Azerbajdzjans president Heydar Alirza ogly Aliyev – Baku, «Republik» Palats, den 10 oktober 1993

Ärade landsmän!

Mina damer och herrar!

Jag känner mig mycket hedrad av att ha blivit vald till president för oberoende Republiken Azerbajdzjan och jag skulle vilja uttrycka min djupa respekt, stora vördnad och tacksamhet till det azerbajdzjanska folket och till alla medborgare i Republiken Azerbajdzjan.

Azerbajdzjaner upplever en mycket hård och tragisk period i sin historia. Jag inser vilket stort ansvar som anförtrotts mig i denna svåra tid och jag vill försäkra er om att med all min verksamhet och aktiviteter ska jag försöka behålla folkets höga förtroende och uppfylla deras förväntningar.

Med antagande av denna höga och ansvarsfulla post förlitar jag mig först och främst på det azerbajdzjanska folkets intelligens, vishet och stöd. Azerbajdzjaners förhoppningar på mig förpliktigar mig att våga ta detta ansvar. Jag garanterar att jag ska göra stora ansträngningar för att min nations förväntningar skulle kunna gå i uppfyllelse.

Slutet av 20-talet präglas av de politiska processer som i grunden, har förändrat världen. Det azerbajdzjanska folket stod inte utanför dessa processer och till följd av detta blev sin hundraåriga dröm verklighet, d.v.s. azerbajdzjaner fick sin självständighet. De sociopolitiska processer som då pågick i världen och nämligen i forna Sovjet Unionen ledde till att Azerbajdzjan blev ett självständigt och fullständigt oberoende land. Självständigheten av vår republik är en viktig historisk händelse, som alla våra medborgare och hela azerbajdzjanska nationen har uppnått. Och därför under inga omständigheter bör man ens prata om exceptionella förtjänster av någon rörelse eller någon kraft i förvärvet av denna självständighet. Samtidigt kräver den statliga självständigheten stort ansvar och ställer komplicerade utmaningar framför republiken och dess medborgare. Att stärka statens självständighet, att skapa och utveckla statliga strukturer och attribut, att garantera folkets säkerhet och Azerbajdzjans territoriella integritet och suveränitet samt att stoppa kriget i landet, att förbättra medborgarnas välfärd, att skapa nödvändiga förutsättningar för deras liv och arbete kommer att vara huvudsakliga inriktningar i min verksamhet som president och jag ska göra mitt bästa för att utföra dem.

Azerbajdzjan är ett land med en lång historia, rik kultur och enorma naturresurser. Den statliga självständigheten skapar särskilt goda förutsättningar för att utnyttja dem på ett effektivt sätt för Azerbajdzjans utveckling och framtid. Och det är vår viktigaste uppgift. Vårt land blev självständigt under extremt hårda och svåra omständigheter. Den hittills största prövningen för republiken är det krig som vårt land har upplevt i mer än fem år.

Det är också de armeniska väpnade styrkornas aggression mot våra territorier. Som följd av detta krig står det azerbajdzjanska folket inför ett katastrofläge. Det är därför den viktigaste uppgiften som vi ska uppfylla är att hjälpa landet att gå ur kriget och skapa fredliga förhållanden och stabilitet för våra medborgares liv. Azerbajdzjan befinner sig i en mycket svår situation, mitt i en kris till följd av de allvarliga misstag som gjorts i början av Nagorno-Karabachs konflikt av den tidigare regeringen både i vår republik och i forna Sovjetunionen. Tyvärr har de inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att hjälpa republiken att finna vägen ut ur denna komplicerade situation. Den pågående ekonomiska, sociala, sociopolitiska och andliga kris som råder i republiken har nyligen fördjupats och år 1993 nådde krisen sin höjdpunkt. I juni i år har republikens inre stabilitet helt kränkts. Konfrontationen mellan olika politiska krafter, kriminella grupperingars och separatisters verksamhet som syftar till landets fördelning samt några andra faktorer ledde till att spänningen i Azerbajdzjan intensifierades.

Till följd av de allvarliga misstag som gjorts tidigare av Azerbajdzjans regering, stod republiken på randen till inbördeskrig i juni och det uppstod en verklig fara för separationen av vissa regioner. Tack och lov har vi lyckats förhindra dessa faror, likvidera ett antal kriminella grupperingar och säkerställa den sociopolitiska stabiliteten i republiken. De senaste fyra månaderna har varit mycket svåra för Azerbajdzjan. Under denna period har både republiken och dess medborgare utstått fruktansvärda prövningar. Och det visade sig i verkligheten att nationens vishet, samarbete, solidaritet och enighet kunde övervinna dessa svårigheter och skapa förutsättningar som kan hjälpa republiken att finna en ny väg framåt.

Trots att det finns en relativ stabilitet i landet står vi fortfarande inför en stor fara. Som följd av pågående aggression i mer än fem år har de armeniska militära styrkorna ockuperat en del av Azerbajdzjan. Nu är ca 20 procent av vårt territorium under ockupation av de armeniska angriparna. De har helt ockuperat det tidigare Nagorno-Karabach området. Shusha, den härliga och heliga staden för alla azerbajdzjaner har varit under ockupation i redan ett och ett halvt år. De armeniska väpnade styrkorna invaderade Lachin, Kalbajar, Agdam, Fizuli, Jabrail och Gubadli distrikten i Azerbajdzjan. Till följd av detta har hundratals byar, städer, bosättningar förvandlats till aska och ruiner. Den befolkning som har bott i dessa städer och byar har blivit flyktingar och befinner sig i kritiska situationer. Alla dessa faktorer har intensifierat spänningen i det socio-politiska och andliga livet i landet. Idag står vi inför verkliga utmaningarna. Vi måste komma ur kriget, befria de ockuperade områdena, säkerställa den territoriella integriteten, stärka gränsernas okränkbarhet och få flyktingarna att återvända till sina hem.

Jag garanterar er och anser att det är min huvudsakliga uppgift som president att uppbåda alla ansträngningar av det azerbajdzjanska folket, att använda alla möjligheter och att göra mitt bästa för att uppnå dessa mål.

Naturligtvis är det inte en lätt uppgift att få slut på kriget som pågått i fem år och att återfå de ockuperade områdena. Vårt samhälle har olika åsikter om hur dessa mål kan uppnås. Vårt land tar en fridsam ställning och vi skulle vilja hitta fredliga lösningar på konflikten och främst genom förhandlingar. För att fullfölja detta ändamål är det väsentliga att effektivt använda alla diplomatiska resurser för att inleda fredsförhandlingar. Under dessa förhandlingar måste också Azerbajdzjans intressen beaktas. Som följd av ovan nämnda åtgärder kommer vi att uppnå våra mål på ett fredligt sätt. Med hjälp av effektiva insatser från Förenta nationerna, OSSE, FN:s säkerhetsråd, mäktiga länder och olika internationella organisationer som ska delta i lösningen på denna konflikt, ska vi i framtiden försöka hålla vårt land utanför kriget och återställa landets territoriella integritet.

Men det är också viktigt för Azerbajdzjan som en självständig stat att ha en stark armé som skulle kunna skydda landet och försvara dess frihet. Tyvärr efter Azerbajdzjan fick sin självständighet har vi inte gjort ett tillräckligt bra arbete inom detta område. Om behovet uppstår och ifall fredsförhandlingarna misslyckas, kommer det att bli vår huvuduppgift att skapa en stark armé som kan försvara Azerbajdzjan och säkerställa den territoriella integriteten.

Det är värt att notera att under det femåriga kriget har det azerbajdzjanska folket genomgått många prövningar, upplevt glädjen över segrar och bittra nederlag. Detta krig är en stor tragedi för alla azerbajdzjaner. Men samtidigt har kriget visat till hela världen att vår nation har hjältemod, visdom och tapperhet. Våra medborgare har lidit stora förluster i det här kriget. Under försvarandet av vårt land föll de hjältemodiga sönerna i striderna som martyrer. Idag vid denna högtidliga ceremoni ber jag er att hedra minnet av det azerbajdzjanska folkets martyrer med en tyst minut. De offrade sina liv för att försvara Azerbajdzjans territorium och dess suveränitet. Låt minnet om martyrerna leva för evigt. Deras själar får vila i frid! (Allah rahmat elasin! Gebirleri nurla dolsun!).

Idag förklarar jag att martyrernas blod icke skall förbli ohämnad. Vi kommer för alltid bära med oss ett ljust och fint minne av dem i våra hjärtan. Våra ungdomar och den kommande generationen ska söka inspiration i förfädernas hjältedåd. Det azerbajdzjanska folket kommer att rycka upp, förena sina styrkor, skapa en modern armé och hädanefter ska vi kunna skydda statens oberoende och Azerbajdzjans territorium samt bevara landet som vår ögonsten.

En av de huvudsakliga uppgifterna för oberoende Azerbajdzjan är att bilda en självständig stat. Vår väg är klar och vi har bekräftat detta många gånger att det är en väg till demokrati. Vi måste skapa en demokratisk rättsstat i Azerbajdzjan som skall grundas på demokratiska principer.

Det azerbajdzjanska folket kommer att bilda och utveckla den demokratiska staten genom att använda sina historiska och nationella traditioner samt genom att förlita sig på världens erfarenhet och mänskliga värderingar. Det är vår kurs och jag lovar idag att jag ska vara trogen denna väg i framtiden.

Vi ska följa vägen till demokrati i harmoni med vår historiska bakgrund och samtidigt ska vi skapa nödvändiga förutsättningar för att integrera vår självständiga republik i världens civilisation. Vi har redan lyckats skapa möjligheter för detta och vi kommer att fortsätta. Mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, religionsfrihet, press och samvetsfrihet är grundläggande principer som möjliggör att skapa ett demokratiskt och civiliserat samhälle i Azerbajdzjan och vi ska göra vårt bästa för att få ett erkännande av dessa värderingar. Azerbajdzjan håller på att förändras till demokrati med flerpartisystem. Det finns redan flera partier och nya partier kommer att bildas. Azerbajdzjan vill lägga grunder för deras fungerande och utveckling. Naturligtvis kommer samhället med flerpartisystem byggas bara på demokratiska principer. Allt detta ska utan tvekan bidra till Azerbajdzjans utveckling som en självständig stat.

Opposition spelar en betydande roll i ett samhälle med flerpartisystem. Vi skall därför behandla vår opposition i framtiden med respekt. Jag vill uttrycka min förhoppning att oppositionspartierna och de existerande politiska krafterna i Azerbajdzjan ska kunna bredda vägen på det konstruktiva samarbetet. Tack vare detta ska nya möjligheter öppnas för den framtida utvecklingen av en verklig demokrati i Azerbajdzjan. Kort sagt inser vi att fungerandet av olika politiska partier och krafter i Azerbajdzjan är en helt normal process och jag är också beredd för det konstruktiva samarbetet med dem.

Dock bör oppositionsgrupper och oberoende politiska organisationer sluta att använda de illegala, onormala sätt och kampmetoder, som nyligen använts av dem, eftersom dessa metoder strider mot demokratiska principer. Politiska partier och rörelser kan fungera i Azerbajdzjan på ett legalt sätt. Men politiska partier, krafter samt socialpolitiska organisationer får inte bilda väpnade grupperingar och försvarsstyrkor! Idag vill jag säga detta framför alla azerbajdzjaner. I det här sammanhanget vill jag påminna om att den negativa påverkan av Folkfronten, som en gång hade haft en positiv inverkan på det sociopolitiska livet i Azerbajdzjan, bidrog till bildandet av separata olagliga väpnade grupper i Azerbajdzjan. Vi tror att alla partier, krafter, socialpolitiska organisationer måste bli av med sina existerande väpnade styrkor. Det ska bara finnas en beväpnad enhet i vårt land och det är vår armé. Vi måste göra vårt bästa för att ta bort olagliga beväpnade grupper, eftersom det är grunden för intern säkerhet och social och politisk stabilitet i republiken.

Att säkra mänskliga rättigheter är en av de viktigaste uppgifterna för det civiliserade demokratiska samhället. Jag vill försäkra er att under min mandatperiod ska jag alltid fokusera min uppmärksamhet på frågor gällande mänskliga rättigheter och ska jag garantera skydd för grundläggande rättigheter och friheter för alla medborgare. Kort sagt ska alla förutsättningar skapas i vårt samhälle för människans frihet. Utifrån denna synpunkt har samvetsfrihet en särskild betydelse på vårt nuvarande utvecklingsstadium. Azerbajdzjaner har återvänt till sin religion. Islam har en historiskt viktig plats i världen. Religionen hade ett stort inflytande på vår nations andliga liv och vetenskapliga tänkande. Tack vare islam har vår nationella kultur och gamla traditioner överförts från generation till generation och som en nationell egendom har kommit till den nuvarande generationen. Vi har skapat alla förutsättningar för religionsfriheten i Azerbajdzjan och i framtiden kommer vi att fortsätta med detta. Vi hoppas att vår religion ska spela en stor roll i medborgerlig solidaritet och nationell samhörighet i denna svåra period för republikens utveckling.

Azerbajdzjan är en multinationell republik. Det är ett kännetecken för vårt land. Vi har en rik historia och vi är stolta över vårt historiska arv och vår sociopolitiska ställning. Alla medborgare i Azerbajdzjan har samma rättigheter, oavsett nationalitet. I framtiden kommer vi också att skapa samma möjligheter för alla medborgare till delaktighet i det sociopolitiska livet i Azerbajdzjan. Idag har jag fått gratulationer till presidentposten från chefen för Kaukasus muslimer samt från företrädare för de kristna och judiska religiösa organisationerna. Jag vill uttrycka min tacksamhet och försäkrar er att vi ska göra allt som är möjligt för att säkerställa jämlikhet för alla nationer och religioner i Azerbajdzjan.

Ett av de viktigaste villkoren för att förstärka vår republiks självständighet är att fullfölja en riktigt progressiv utrikespolitik som möjliggör att försvara Azerbajdzjans intressen på den internationella arenan. Tyvärr, efter Azerbajdzjan blev en självständig stat har vi inte gjort tillräckligt inom utrikespolitiken. Vi måste lösa många frågor. Vår utrikespolitik bör riktas i första hand till att säkerställa Azerbajdzjans självständighet. Vi skall skapa och utveckla tillitsfulla relationer byggda på ömsesidig respekt med alla länder. Vi skall använda detta framgångsrika samarbete för att befästa Azerbajdzjans position såsom för utvecklingen av dess ekonomi, vetenskap och kultur. Vår utrikespolitik är fredsälskande och den syftar till att respektera andra länders suveränitet och territoriella integritet. Men samtidigt ska vi göra allt för att skydda och försvara vår republiks suveränitet, självständighet och territoriella integritet med hjälp av vår utrikespolitiska kurs. Jag tror att tack vare det genomförda arbetet ska möjligheter skapas för att representera Azerbajdzjan på bästa sätt och följaktligen ska vår republik ta en värdig plats i världssamfundet.

Presidenter för många länder har framfört sina gratulationer i samband med tillträdandet av mitt ämbete som Azerbajdzjans president. Jag accepterar dem i första hand som erkännandet av Republiken Azerbajdzjans självständighet och dess plats i världssamfundet. Jag tackar varmt de presidenter som har skickat sina gratulationer och de internationella företrädare från olika länder som deltar i denna ceremoni. Jag skulle vilja betona att Azerbajdzjan som en självständig stat kommer att försöka i framtiden att bilda fruktbara relationer med dessa och andra länder. Vi kommer att acceptera ansträngningar och hjälp från andra länder som kan bidra till att vår republik hittar en väg ut ur den kritiska situation som vi befinner oss i. Jag är mycket tacksam för alla gratulationer. Jag önskar Er och presidenter för Era länder och Ert folk all lycka, glädje och framgång.

Vi bör också hitta lösningar på många sociala och ekonomiska problem för att komma ur denna svåra och kritiska situation. Självständighetsförklaringen är en viktig historisk händelse för azerbajdzjaner, men p.g.a. ekonomiska problem uppstår många svårigheter för vårt folk. Tyvärr har den kris som republiken upplevt under de senaste åren haft en negativ påverkan på alla ekonomibranscher.

Det är välkänt att vår ekonomi är allvarligt försvagad, helt obalanserad som följaktligen har lett till att befolkningens välfärd har försämrats. Samtidigt vill jag betona att republiken besitter enorma sociala, ekonomiska, vetenskapliga och tekniska potentialer. Tack vare Azerbajdzjans geopolitiska läge, dess naturresurser och de anläggningstillgångar som har bildats under många år, blir det möjligt för vår ekonomi att övervinna den svåra ekonomiska krisen. Å ena sidan bör vi i vår framtida verksamhet använda Azerbajdzjans befintliga potential på ett effektivt sätt och å andra sidan bör vi genomföra de ekonomiska reformer som ska ledda till marknadsekonomi.

Detta är en svår och mödosam väg. Övergång från ett socioekonomiskt system som infördes under tiotals år till den fria marknadsekonomin kommer säkert att innebära stora svårigheter. Dessutom har de misstag som nyligen gjorts i detta område förvärrat situationen avsevärt. Men i alla fall måste vårt land följa denna väg, eftersom vi inte har något annat val. Arbetet i denna inriktning måste organiseras med hänsyn till Azerbajdzjans ekonomiska situation och vårt lands traditioner. Vi måste använda vår befintliga ekonomiska potential. Vi får inte låta vår potential bli förstört i framtiden. Vi ska försöka använda denna potential som Azerbajdzjans nationella egendom för att förbättra folkets välfärd i all aspekter.

Vårt mål är att genomföra demokratiska reformer i det ekonomiska systemet och varvid agera på ett effektivt sätt. Jag vill försäkra er att vi ska hålla oss till denna väg. Jag skulle vilja uppmärksamma alliansen Azerbajdzjan med Oberoende staters samvälde. Det var heta debatter i Azerbajdzjan i denna fråga och äntligen har Azerbajdzjan anslutit sig till OSS. Vi är övertygade om att detta steg kommer att skapa gynnsamma förutsättningar för den ekonomiska utvecklingen i republiken och vi ska använda dessa möjligheter på bästa sätt.

Jag vill också säga att vissa politiska krafter försöker presentera alliansen Azerbajdzjan med Oberoende staters samvälde som ett farligt steg. Det är inte en korrekt synpunkt. Som medlem i OSS kommer Azerbajdzjan att försvara sin självständighet och denna allians med OSS kan aldrig påverka vår självständighet på ett negativt sätt. Som en självständig stat ska Azerbajdzjan vägledas av demokratiska principer och agera i enlighet med internationella demokratiska normer. Vi kommer aldrig att återupprätta den tidigare kommunistiska ideologin och kommunistiska regimen i Azerbajdzjan. Jag hoppas att majoriteten av folket i republiken har samma åsikter. Azerbajdzjan kommer aldrig att bli en del av en annan stat. Azerbajdzjan ska inte tas under kontroll av andra länder eftersom vi ska bevara vår självständighet.

Vår inrikes-och utrikespolitik kommer att följa vägen till världens demokrati och ska baseras bara på demokratiska principer. Genom att beakta och respektera demokratiska värderingar ska vi använda vår utrikespolitikskurs för att förstärka Azerbajdzjans självständighet. Och som Azerbajdzjans president vill jag säga offentligt framför mitt folk att jag alltid ska vara trogen dessa principer.

Kära, ärade landsmän!

Idag är en historisk och mycket viktig dag för mig. Jag vill återigen uttrycka min djupa respekt, uppskattning och tacksamhet till alla medborgare i Azerbajdzjan, till det azerbajdzjanska folket för det förtroende ni har ingjutit. Jag skulle vilja säga att från och med i dag och till slutet av mitt liv ska jag tjäna mitt folks intressen och ägna all min energi åt Azerbajdzjans framtid och utveckling.

Jag håller min hand på Azerbajdzjans konstitution och svär att jag ska använda all min kunskap, erfarenhet och kraft för att förbättra välfärd för det azerbajdzjanska folket, för Republiken Azerbajdzjan.

Jag lovar och svär att troget utöva ämbetet som president för höga mål och höga idéer och att efter bästa förmåga bevara och försvara Azerbajdzjans oberoende, suveränitet och territoriella integritet.

Jag lovar att vara en garant för genomförandet av konstitutionen och lagarna i Azerbajdzjan, att skydda det azerbajdzjanska folkets rättigheter och friheter, oberoende av nationalitet, religion eller politisk åsikt. Jag ska vara en garant för frihet, rättvisa, jämlikhet, demokratiska förändringar och utveckling i Azerbajdzjan som en demokratisk rättsstat.

Jag svär att troget tjäna Azerbajdzjan, det azerbajdzjanska folket och att göra mitt bästa för att vår självständiga stat skulle kunna ta en värdig plats bland de civiliserade staterna i världssamfundet.

Jag håller min hand på den heliga Koranen och svär att vara trogen de nationella och andliga traditionerna av det azerbajdzjanska folket. Jag ska säkerställa att dessa traditioner upprätthållas, stödjas och utvecklas i vår självständiga stat.