Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ekselansları Kofi Annan`a - 5 Temmuz 1999

Sayın Genel Sekreter, fırsattan yararlanarak, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi`nde saptanmış olan insan hakları ve temel özgürlüklerini sağlanması gibi böylesine yüce ilkelere ulaşmak için çaba göstermenizden dolayı ve ülkemizin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi`nin amaçlarına hep bağlı kaldığını takdir ettiğinizden dolayı size şükranlarımı sunarım.

Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti`nin ilerici insanlıkla beraber evrensel bildirinin maddelerinin uygulanmasına yönelik etkinliklerde aktif olarak yer aldığının altını çizerim.

Bağımsızlığını kazanmış Azerbaycan Cumhuriyeti demokratik ilkelere, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesine ve onun yerine getirilmesine bağlılığını beyan etmiştir.

Evrensel bildirinin amaç ve görevlerini yerine getiren Azerbaycan Cumhuriyeti 125 uluslararası sözleşmeye, keza insan haklarının korunması alanında çok taraflı anlaşmalara- Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Her türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme, İşkencelere ve diğer zalimane, gayri insani veya onur kırıcı muamele ve cezalara karşı sözleşme, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesine taraf olmuştur.

İnsan hakları alanında uluslararası sözleşmelerde va Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasında tespit edilmiş yaşama hakkının güvence altına alınması amacıyla Doğu`da ilk kez 10 Şubat 1998 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti`nde ölüm cezasının kaldırılması ile ilgili yasayı onaylanmıştır. 11 Aralık 1998 tarihinde ise ülkemiz idam cezasının kaldırılmasına yönelik \"Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi\"nde ikinci ek seçmeli protokole taraf olmuştur.

Temel insan ve vatandaş haklarının ve özgürlüklerinin sağlanması, onların korunması amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti`nde uygun yasalar, cumhurbaşkanının ferman ve kararnameleri, ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti`nin Haberleşme özgürlüğü, Serbest toplanma özgürlüğü yasaları, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı`nın «İnsan ve vatandaş haklarının ve özgürlüklerinin sağlanması alanında önlemler\", «Azerbaycan Cumhuriyeti`nde ifade, düşünce ve haberleşme özgürlüğünün sağlanması konusunda ek önlemler\" üzerine fermanları, «Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi`nin kabul edilmesinin 50.yıldönümün kutlanması\", «İnsan haklarının korunmasına ilişkin devlet programının onaylanması\" konulu kararnemeleri ve diğer hukuksal düzenlemeler onaylanmıştır.

Halihazırda uluslararası örgütlerin desteği ile insan haklarının korunması alanında bir takım yasaların taslakları hazırlanıyor.

Ülkemiz insan haklarının korunması alanında itibar sahibi uluslararası örgütlerle, aynı zamanda BM İnsan Hakları Yüksek Komisyonu Dairesiyle işbirliğine büyük önem veriyor ve onu daima geliştiriyor.

Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti ile BM İnsan Hakları Dairesi arasında 18 Ağustos 1998 yılında imzalanmış olan «İnsan haklarının geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin potansiyelin güçlendirilmesi ve altyapının oluşturulması» konulu tasarı belgesinin önemini özellikle vurgulamak isterim.

Son yıllarda Azerbaycan dilinde lise dereceli ve yüksek eğitim tesisleri için insan haklarının korunması ile ilgili çeşitli ders kitapları ve eğitim araçları yayımlanmıştır.

Azerbaycan Cumhuriyeti İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi`nin tüm hükümlerinin yanı sıra, 30.maddede belirtilen hükümleri de tam olarak destekliyor ve onların yaşama geçirilmesi için çaba harcıyor.

Tüm yukarıda anlatılanların yanı sıra, Ermenistan`ın ülkemize karşı saldırısı sonucunda bir milyondan fazla yurttaşımızın Ermenistan`daki ve Azerbaycan`ın işgal edilmiş topraklarındaki daima yaşadıkları yerlerden göç ettirilmesine, etnik temizleme ve ayrımcılığa, bu şekilde insan hak ve özgürlüklerinin toplu olarak ihlaline uluslararası kamuoyu ve Birleşmiş Milletler`in dikkatini birkez daha çekmek isterim.

Tüm bunları belirterek, doğup büyüdükleri yerlerden kovulan Azerbaycanlıların ihlal edilmiş olan hak ve özgürlüklerinin yeniden sağlanması amacıyla işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması, mültecilerin ve zorunlu göçmenlerin kendi topraklarına kısa sürede geri dönmesi için çabalarınızı esirgememeye ve Azerbaycan halkınnın meşru çıkarlarını desteklemeye çağırıyorum.

Derin saygılarla,
Haydar Aliyev
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Bakü