Adresarea Preşedintelui Republicii Azerbaidjan Heydar Aliyev către poporul azer cu ocazia aniversării a 85 de ani de la formarea Republicii Democrate Azerbaidjan - oraşul Baku, 27 mai 2003


Dragi compatrioţi! 

În acest an se împlinesc 85 de ani din ziua formării Republicii Democrate Azerbaidjan, o zi care ocupă un loc semnificativ în istoria multiseculară a statalităţii poporului nostru, fiind o pagină elocventă şi plină de glorie. După redobândirea independenţei, această sărbătoare este marcată în fiecare an în mod solemn pe cuprinsul ţarii noastre. În timpul desfăşurării manifestărilor noi ne îndreptăm privirile încă o dată asupra perioadei în care a existat republica, analizăm amănunţit locul şi rolul ei în istoria noastră, studiem din toate punctele de vedere, experienţa edificării statului. Ţinând cont de faptul că Republica Democrată Azerbaidjan ocupă un loc demn în istoria statalităţii noastre, în februarie curent am semnat o dispoziţie specială cu privire la înălţarea în oraşul Baku până la sfârşitul anului 2003 a unui monument dedicat republicii democrate.

Republica Democrată Azerbaidjan, fiind prima republică democrată în Orientul musulman a luat fiinţă ca o consecinţă logică a dezvoltării social-economice, social-politice şi culturale multiseculare a ţării noastre, a proceselor de deşteptare şi renaştere naţională a poporului nostru. Republica Democrată Azerbaidjan a constituit un indiciu al nivelului conştiinţei politice a poporului nostru, a potenţialului său intelectual şi cultural, al capacităţilor şi a unui mare talent. Marele merit pentru proclamarea la 28 mai 1918 a independenţei Azerbaidjanului, statornicirea şi desfăşurarea activităţii Republicii Democrate aparţine personalităţilor aflate atunci la cârma republicii, precum Ali Mardan bek Topçubaşi, Mammad Emin Rasulzade, Fath Ali-Khan Khoyski, Nasib bek Yusifbeyli, Samed bek Mehmandarov, Ali ağa Şihlinski şi altora. Numele acestor eminenţi oameni de stat, intelectuali patrioţi, militari profesionişti sunt imprimate pentru totdeauna în memoria poporului nostru.

Republica Democrată Azerbaidjan a fost un model nou de stat şi societate, îmbinând în mod armonios valorile democratice ale Europei şi particularităţile culturii orientale. Necătând la faptul că prima republică a existat doar 23 de luni, paşii întreprinşi în acel răstimp au jucat un rol important din punctul de vedere al punerii temeliilor statalităţii noastre independente şi al determinării viitoarei căi de dezvoltare. Consolidarea drepturilor şi libertăţilor democratice, acordarea drepturilor egale tuturor cetăţenilor indiferent de apartenenţa etnică şi confesională, declararea limbii azere drept limbă de stat, deosebita atenţie acordată dezvoltării învăţământului şi a culturii, crearea armatei naţionale regulate, structurilor de securitate şi multe altele stau drept mărturie a anvergurii, esenţei şi semnificaţiei politicii promovate de către guvernul republicii democrate.

Măsurile traduse în viaţă au avut o mare influenţă asupra restabilirii tradiţiilor statalităţii poporului nostru şi consolidării conştiinţei naţionale. Anume din aceste considerente, chiar şi după ocupaţia bolşevică din aprilie 1921, când republica a căzut, aspiraţia de independenţă nu i-a părăsit nicicând pe azeri, în conştiinţa lor au predominat dintotdeauna ideile libertăţii. În pofida faptului că odată cu instaurarea puterii sovietice, efectiv a fost lichidată independenţa statală a Azerbaidjanului, poporul nostru fie şi formal, a putut să apere şi să conserve statul său, care a devenit unul din subiectele URSS în calitate de republică unională.

După restabilirea independenţei sale de stat în noile condiţii istorice, poporul nostru, ghidându-se de tradiţiile republicii democrate, a întemeiat statul azer independent. Spre deosebire de Republica Democrată Azerbaidjan, Republica Azerbaidjan a reuşit, în condiţii vitrege, să-şi apere şi să-şi consolideze independenţa şi suveranitatea sa. În pofida gravelor erori comise în primii ani, au fost luate măsuri dure pentru apărarea statalităţii, în ţara a fost instaurată o stabilitate social-politică durabilă.

Astăzi, în Republica Azerbaidjan, continuă să se desfăşoare cu succes procesul edificării unui stat democratic, laic şi de drept şi a societăţii civile. Realizările obţinute în acest domeniu trezesc un sentiment de mândrie. Începând cu mijlocul anilor '90, în republica noastră sunt efectuate cu succes reforme politice, economice şi sociale, economia ţării se dezvoltă continuu, se iau măsuri eficiente pentru consolidarea protecţiei sociale a populaţiei. Se stabilesc relaţii cu diferite ţări pe baza egalităţii şi colaborării reciproc avantajoase. Devenind membru al prestigioaselor organisme internaţionale şi regionale, Azerbaidjanul se integrează tot mai mult în comunitatea internaţională, ocupă un loc destoinic în cadrul ei. Se pun în practică măsuri consecvente şi adecvate pentru soluţionarea celei mai dificile pentru noi probleme - conflictului armeano-azer din Nagorno-Karabah, recuperării teritoriilor noastre ocupate, restabilirii integrităţii noastre teritoriale.

Noi şi astăzi trebuie să studiem aprofundat istoria Republicii Democrate Azerbaidjan, activitatea eminentelor sale personalităţi, să propagăm ideile ei, să valorificăm experienţa sa. Experienţa istorică a republicii confirmă că este insuficient să obţii independenţa de stat şi suveranitatea, e necesar de asemenea să le apărăm şi să le consolidăm prin toate mijloacele. Politica promovată de actualul stat azer, performanţele obţinute ne permit să afirmăm cu toată încrederea, că noi vom conserva mereu independenţa noastră de care am fost privaţi în perioada Republicii Democrate Azerbaidjan, o vom apăra şi o vom păstra, vom face-o ireversibilă, indestructibilă şi eternă.

Dragi compatrioţi! Onoraţi cetăţeni! 28 mai este Ziua Republicii, una dintre cele mai scumpe sărbători naţionale ale poporului nostru. Cu ocazia acestei sărbători vă felicit cordial pe fiecare dintre voi, pe fiii şi fiicele Patriei noastre, pe efectivul forţelor noastre armate, pe veteranii de război, pe membrii familiilor şahizilor, refugiaţilor şi strămutaţilor forţat, îi urez poporului nostru pace, linişte şi bunăstare. 

Heydar Aliyev,

Preşedintele Republicii Azerbaidjan.

Ziarul «Azerbaykan», 28 mai 2003