OKYJYLARA ÝÜZLENME


HORMATLY OKYJYLAR!

  TÄZE MATERIALLAR

2021-nji ýylyň 10-njy maýynda azerbaýjan halkynyň milli lidery, häzirki zamanyň görnükli syýasy işgäri Geýdar Aliýewiň mirasyna bagyşlanan “Geýdar Aliýewiň Mirasy” atly Halkara elektron kitaphanasynyň işe başlanlygyna 17 ýyl boldy.

Işini 50 dilde alyp barýan kitaphanada, siz bu beýik syýasatçynyň ýüzlerçe işleri - çykyşlarynyň tekstleri, interwýulary, duşuşyklary, beýannamalary we hatlary bilen tanyşyp bilersiňiz.

Geýdar Aliýewiň işleriniň dürli dillerde çap edilmegi politologlar, ykdysadiýetçiler, žurnalistler we Azerbaýjanyň täze taryhy we ösüşi, geçmişi we geljegi bilen gyzyklanýan ähli adamlar üçin peýdaly bir zat bolup durýar. Okyjylaryň hatlary hem biziň kitaphanamyzyň olarda uly gyzyklanma döredýändigine şaýatlyk edýär. Ikiýüzdenem köp dünýä döwletlerinden bolan, ýüzlerçe müňler okyjylar biziň kitaphanamyz bilen tanyşdy diýip, ulaltman bellemek mümkindir. Biziň kitaphanamyzyň hemişeki okyjylarynyň hatarynda dünýäň öňde baryjy ylmy we okuw merkezleriniň, abraýly döwlet edaralarynyň, meşhur media-organlaryň, kitaphanalaryň, uly transmilli kompaniýalaryň we şulara meňzeş başga edaralaryň wekilleri bardyr.

“Geýdar Aliýewiň Mirasy” Halkara elektron kitaphanasy neşirýat işleri bilen hem meşgullanýar. Biziň dürli daşary ýurt dillerinde neşir edilen kitaplarymyzyň hatary bilen, biziň saýtymyzda tanyşyp bilersiňz.

“Geýdar Aliýewiň Mirasy” Halkara elektron kitaphanasy günde täzelenüär we baýlaşdyrylýar. Siziň kitaphana hakdaky ähli seslenmeleriňizi we teklipleriňizi iýbermegiňizi haýyş edýäris.

                                                 offise@aliyev-heritage.org

“Geýdar Aliýewiň Mirasy” Halkara elektron kitaphanasy, öz teklipleri bilen biziň saýtymyzy kämilleşdirmekde ýardam berenlere öz minnetdarlygyny bildirýär..
 

Neşirler


 Gözden geçirmek

FOTOGALEREÝA

Geýdar Aliýewiň mirasyny öwrenmek boýunça merkeziň derňew topary tarapyndan taýýarlanan täze taryhy maglumatlar: 

1. Hojalydaky pajyga – adamzadyň garşysyna edilen jenaýat

Anonslar
1990
2020-01-20
Geýdar Aliýewiň, 1990-njy ýylyň 20-nji ýanwarynda bolan pajyga bagyşlanyp, Azerbaýjan Respublikasynyň Moskwa şäherindäki Hemişelik wekilhanasynda geçirilen ýygnakda eden çykyşy.
Genosid
2019-02-21
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Geýdar Aliýewiň, Hojaly şäherindäki genosidiň üç ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen dabarada eden çykyşy - Baku, "Tezepir" metjidi, 1995-nji ýylyň 26-njy fewraly.
"Asyryň naýbaşy kontrakty"
2018-09-20
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Geýdar Aliýewiň Baku şäherinde geçen, kaspi şelfiniň nebit känilerini bilelikde peýdalanma baradaky Azerbaýjanyň Döwlet nebit kompaniýasy bilen daşary ýurt nebit kompaniýalarynyň konsorsiumynyň arasyndaky baglaşylan şertnama gol çekme dabarasyndaky sözlän sözi - "Gulistan" köşgi, 1994-nji ýylyň 20-nji sentýabyry
PROGRAMMA ÇYKYŞLARY
2018-06-15
Azerbaýjan Respublikasynyň Ýokary Sowetiniň başlygy Geýdar Alirza oglu Aliýewiň, Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisi tarapyndan geçirilen mejlisde eden çykyşy - 1993-nji ýylyň 15-nji iýuny
Şanly seneler
2018-05-25
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Geýdar Aliýewiň Milli Mejlisiň Azerbaýjan DemokratikRespublikasynyň 80 ýyllyk ýubileýi mynasybetli geçiren dabaraly mejlisinde sözlän sözi - 1998-nji ýylyň 26-nji maýy
JEMGIÝET
2018-03-19
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Geýdar Aliýewiň Azerbaýjanyň milli baýramy bolan Nowruz baýramynyň toý dabarasynda eden çykyşy - 2003 ýylyň 21-njimarty.
Genosid
2016-03-29
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Geýdar Aliýewiň Azerbaýjanlylaryň genosidiniň güni bolan 31-nji mart mynasybetli halka ýüzlenmesi – 1999-njy ýylyň 30-njy marty
Nebit boýunça kontraktlar
2013-10-28
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Geýdar Aliýewiň «Şahdeňiz» ýatakdan Türkiýe döwletine tebigy gazy eltme baradaky azerbaýjan-türk resminamalaryna gol çekme dabarasynda eden beýannamasy - 2001-njy ýylyň 12-nji marty
Azerbaýjan-Ýewropa Geňeşi
2013-09-20
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Geýdar Aliýewiň Azerbaýjan Respublikasynyň Ýewropa Sowetine kabul edilmegi mynasybetli dabarada eden çykyşy – Strasburg, 2001-nji ýylyň 25-nji ýanwary
Hatlar
2013-09-13
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Geýdar Aliýewiň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti onuň alyhezretleri jenap Uilýam J. Klintona ýüzlenmesi. Baku ş., 1999-njy ýylyň 8-nji fewraly
1991
2013-08-27
Halk deputaty Geýdar Aliýewiň Azerbaýjan Respublikasynyň Ýokary Sowetiniň sessiýasynda eden çykyşy - 1991-nji ýylyň 29-njy awgusty
Bakudaky duşuşyklar
2013-06-06
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Geýdar Aliýewiň Zakawkazýedäki Russiýa goşunlarynyň serkerdesi, general - polkownik Fýodor Reut bilen duşuşygynda eden çykyşy 1994-nji ýylyň 6-njy ýanwary
Nebit we gaz turbageçirijiler
2013-05-18
Azerbaýjanyň Prezidenti Geädar Aliýewiň Baku - Tbilisi - Jeýhan Esasy Eksport turbageçirijisiniň taslamasy baradaky şertnamalara gol çekme dawarasynda sözlän giriş we jemleýji sözi. 2000-nji ýylyň 17-nji oktýabyry
INTERWÝU
2013-03-07
Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Geýdar Aliýewiň Bi-Bi-Si radiosynyň habarçysyna beren interwýusy - 1999-njy ýylyň 20-nji maýy
Genosid
2013-02-22
Hojalydaky pajyga – adamzadyň garşysyna edilen jenaýat