Qətran Təbrizi ‎‎(1012-1088)‎


Azərbaycanın bütün Şərqdə şöhrət qazanan şairlərindən biri, saray ədəbiyyatının ilk görkəmli nümayəndəsı.