HEYDƏR ƏLIYEV AZƏRBAYCAN ELMINDƏ


Nəbiyev Bəxtiyar Eyvaz oğlu. “HEYDƏR ƏLIYEV VƏ AZƏRBAYCAN SSR-IN IQTISADI INKIŞAFI: 1969- 1982-CI ILLƏR” (2007)
Məmmədov Tahir Tais oğlu. “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA SİYASİ MƏTBUATIN FORMALAŞMASI VƏ İNKİŞAFINDA HEYDƏR ƏLİYEVİN ROLU” (2008)
Pişnamazzadə Samir Polad oğlu. “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA MİLLİ MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİN QORUNMASI” (2008)
Selahettin Dikmen Ali. “HEYDƏR ƏLİYEYİN DİPLOMATİK BAXIŞLARI” (2008)
Rzayev Oqtay Əli Yusif oğlu. “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QLOBALLAŞMA DÖVRÜNDƏ İNTEQRASİYA VƏ İNKİŞAF SİYASƏTİ” (2009)
Əhmədova Salatin Ali qızı. «HEYDƏR ƏLİYEVİN DİL SİYASƏTİ» (2010)
Qasimov Ədalət Qasim oğlu. “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ İNKİŞAF TARİXİ (1969-2003-cü illər) (2011)
Baxşəliyev Fərid Rafiq oğlu. “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANIN TƏHSİL SİSTEMİNDƏ APARILAN İSLAHATLARIN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRI (problemin öyrənilməsinin müqayisəli-tarixi təcrübəsi)” (2011)
Haciyev Rəhman Balabəy oğlu. «HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA GƏNCLƏR SİYASƏTİ (1993-2003-CÜ ILLƏR)» (2012)
Şabanov Mehman Sərxan oğlu. “HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCANIN ƏRAZİ BÜTÖVLÜYÜNÜN TƏMİN OLUNMASI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİ” (2012)
Quliyeva Kəmalə Rafiq qizi. “HEYDƏR ƏLİYEV İRSİNDƏ MƏNƏVİ TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ” (2012)
Muxtarov Anar Vilayət oğlu. “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XARİCİ ÖLKƏLƏRLƏ BEYNƏLXALQ HÜQUQİ ƏMƏKDAŞLIĞININ FORMALAŞMASI VƏ İNKİŞAFINDA HEYDƏR ƏLİYEV FAKTORU” (2012)
Сabbarli Ələkbər Həsən oğlu. “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ NAXÇIVAN TARİXİ MƏSƏLƏLƏRİ” (2013)
Hüseynova Leyla Əhliman qızı. “HEYDƏR ƏLİYEV İRSİNDƏ AZƏRBAYCAN TARİXİ MƏSƏLƏLƏRİ (MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜ)” (2014)
Məmmədova Şərəbani Əli qızı. “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI MƏSƏLƏLƏRİ” (2014)
Quliyeva Səidə Zakir qızı. “HEYDƏR ƏLİYEVİN ƏSƏRLƏRİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATI İLƏ ƏLAQƏLƏRİNİ ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN MƏNBƏ KİMİ” (2014)
Allahverdiyeva Lalə Zahir qızı. “İBTİDAİ SİNİF ŞAGİRDLƏRİNİN İDEYA İNAMININ FORMALAŞDIRILMASINDA HEYDƏR ƏLİYEV İRSİNDƏN İSTİFADƏNİN ELMİ-PEDAQOJİ ƏSASLARI” (2014)
Guliyev Fərid Yusif oğlu. «HEYDƏR ƏLİYEVİN DİASPORA SİYASƏTİ VƏ ONUN UĞURLU DAVAMI (1993-2001-ci illər)» (2014)
Hüseynova Rimunə Zakir qızı. “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TÜRK DÖVLƏTLƏRİ İLƏ MÜNASİBƏTLƏRİNİN İNKİŞAFINDA HEYDƏR ƏLİYEVİN ROLU (1993-2003-CÜ ILLƏR)” (2015)
Vəzirov Həbib Cəlil oğlu. “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ İQTİSADİ İNKİŞAFI” (2015)
Əkbərov Qadir Ismayil oğlu. “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR MƏSƏLƏSİ” (2016)
Paşazadə Tahir Ağalar oğlu. “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN XALQ YARADICILIĞI” (2018)