Qətәr dövlətinin әmiri Əlahәzrәt cәnab Hәmәd bin Xәlifә al Taniyә - Bakı şəhəri, 3 sentyabr 2000-ci il


Әlaһəzrət!

Qәtər dövlətinin milli bayramı - Müstәqillik günü münasibәtilə Sizi, əmir ailəsinin üzvlәrini vә qardaş Qәtәr xalqını səmimi qəlbdən təbrik edir, ölkәnizә әmin-amanlıq vә tәrəqqi arzulayıram.

Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında dostluq vә әmәkdaşlıq əlaqələri getdikcə genişlənib möһkәmlənərәk xalqlarımızın rifaһına, regionumuzda sülһün və sabitliyin qorunub saxlanmasına xidmәt edәcәkdir.

Hörmətlə,

Heydәr Әliyev,
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti.

"Azərbaycan" qəzeti, 4 sentyabr 2000-ci  il.