"Neftçi" İdman-Sağlamlıq Mərkəzinin 60 illiyi və mərkəzin olimpiya qurğusunun açılışı mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - 25 yanvar 1997-ci il


Əziz dostlar, idmançılar!

Hörmətli xanımlar və cənablar!

Bu gün bizi buraya bu salona bir neçə əlamətdar hadisə toplamışdır. Bir neçə yubiley təntənəsi üst-üstə düşüb, hamısını birlikdə qeyd edirik. Azərbaycan idmanının inkişafında böyük xidmətləri olan "Neftçi" cəmiyyətinin 60 illiyi, "Neftçi" futbol komandasının 50 illiyi, idman-sağlamlıq mərkəzi kompleksinin açılış mərasimi və nəhayət, son illərdə, xüsusən 1996-cı ildə Azərbaycan Respublikası idmançılarının əldə etdikləri nailiyyətlərin yekunlaşdırılması - bunlar hamısı birlikdə bizim bugünkü mərasimimizə xüsusi əhəmiyyət və keyfiyyət verir.

Mən sizin hamınızı, Azərbaycanın bütün idmançılarını bu təntənəli yubileylər münasibətilə təbrik edirəm, Azərbaycan idmançılarına yeni uğurlar, respublikamızın idmanına gələcək yüksəliş arzulayıram.

Xalqımız, millətimiz fəxr edə bilər ki, biz insan həyatının, cəmiyyətinin mühüm sahəsi, ayrılmaz bir hissəsi olan idmanda belə yüksək zirvələrə qalxa bilmişik, böyük nailiyyətlər əldə etmişik. O nailiyyətlər haqqında bu gün burada konkret faktlar gətirildi, nümunələr göstərildi. Həqiqətən Azərbaycan idmançılarının dünya yarışlarında olimpiya oyunlarında, keçmiş Sovetlər İttifaqının yarışlarında və son illərdə keçirilən cürbəcür beynəlxalq yarışlarda əldə etdikləri nailiyyətlər xalqımızın milli sərvətidir. Biz bununla fəxr edirik və bu, xalqımızı gələcəkdə də idmana cəlb etmək üçün böyük amildir.

İnsan yaranandan bəri idman onunla bərabər inkişaf edibdir. İnsan idmansız yaşaya bilməz. Hər bir insan idmanla məşğul olmadığını bəyan etsə də, onsuz da məşğul olur. İnsanın hər bir fiziki hərəkəti idmandır. Ancaq idmanın formalaşmış nümunələrindən istifadə etmək və onu insan həyatının ayrılmaz hissəsi kimi qəbul etmək - bu, idmanın yüksək nümunələridir. Hesab edirəm ki, xalqımız bütün əsrlərdə qəhrəmanlıq, cəsurluq, döyüş nümunələri göstərərkən məhz fiziki cəhətdən sağlam, dözümlü, dəyanətli olduğuna görə belə zirvələrə çatıbdır.

Keçmiş əsrlərdə xalqımız arasında idmanın bir çox növləri böyük şöhrət qazanmışdır. Əsrlərdən-əsrlərə Azərbaycan pəhləvanları xalqımızda nə qədər fiziki güc, qüdrət, iradə olduğunu sübut etmişlər. Xalqımız öz pəhləvanları, cəngavərləri, qəhrəmanları ilə fəxr etmişdir. Qəhrəmanlıq yüksək fiziki keyfiyyətlər, cəsarət, iradə tələb edir. Bunlarsız insan qəhrəman ola bilməz. Bunların olması, insanda cəmləşməsi də onun fiziki cəhətdən nə qədər yüksək zirvələrə çatdığını göstərir. Bunlar hamısı idmandır. Bəzən insanlar idmanın ayrı-ayrı növlərinin sön dövrdə, yəni idmanın mütəşəkkil surətdə yayıldığı dövrdə yarandığını hesab edirlər. Ancaq belə deyil, insan həmişə idmanla bir yerdə olubdur.

İndi müasir həyat tələb edir ki, insan idmanla daha çox məşğul olsun. Hesab edirəm ki, xalqımız müstəqil Azərbaycanda idmanla məşğul olmaq üçün daha da çox imkanlar əldə edibdir. Azərbaycanın idman ustalarının beynəlxalq yarışlarda əldə etdikləri nailiyyətlər onu göstərir ki, xalqımızın idman sahəsində böyük potensialı var. Ancaq bu potensialı hərəkətə gətirmək, inkişaf etdirmək, yüksək beynəlxalq standartlar səviyyəsinə çatdırmaq üçün idmanı təşkil etmək, ona qayğı göstərmək lazımdır. Məhz buna görə də son illər biz, Azərbaycanın dövləti, bütün çətinliklərə baxmayaraq, müstəqil Azərbaycan Respublikasında idmanın inkişafı üçün lazımi vəsait ayırmağı zəruri hesab etmişik və bundan sonra da bu tədbirləri görəcəyik.

Bu gün biz burada "Neftçi" idman mərkəzinin abadlaşdırılmış, bərpa olunmuş, yeniləşdirilmiş, təmir edilmiş kompleksi ilə tanış olduq. Gördüyünüz şəxsən məni çox sevindirir. Həm "Neftçi" idman cəmiyyəti, həm Dövlət Neft Şirkəti, Gənclər və İdman Nazirliyi, həm Suraxanı rayonunun icra hakimiyyəti birlikdə çox iş görüblər, bu kompleksin müasir səviyyəyə çatdırılması üçün tədbirlər həyata keçiriblər və böyük nailiyyətlər əldə ediblər. Mən bunu bəyənir, təqdir edirəm və işləri görənlərin hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu kompleks "Neftçi" idman cəmiyyətində idmanın daha da yüksəklərə qaldırılmasına, Azərbaycanın gəncləri içərisindən idman ustalarının hazırlanmasına və idmanın kütləviliyinin təmin olunmasına xidmət edəcəkdir.

Mən dəfələrlə öz fikrimi bildirmişəm və bu gün bir daha demək istəyirəm ki, idman təkcə ayrı-ayrı çempionların əldə etdikləri nailiyyətlərdən ibarət olmamalıdır, idman kütləvi olmalıdır. Bədən tərbiyəsi Azərbaycan xalqının həyatına, Azərbaycan cəmiyyətinin hər bir hüceyrəsinə sirayət etməlidir. Bu bizim məqsədimizdir. Çalışmalı və nail olmalıyıq ki, Azərbaycanda bədən tərbiyəsi geniş yayılsın, gənclər məktəblərdə, insanlar hər yerdə - müəssisələrdə, təşkilatlarda bədən tərbiyəsi ilə məşğul olsunlar. Bu, xalqımızın fiziki, mənəvi sağlamlığının əsasını təşkil edən amillərdən biridir. Biz çalışırıq və çalışmalıyıq ki, xalqımız sağlam olsun, gənc nəsillər sağlam yetişsinlər. Xalqımızın həm fiziki sağlamlığını, həm şüuri, mənəvi sağlamlığını təmin etmək dövlətimizin ali məqsədi, vəzifəsidir. Bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün bədən tərbiyəsini geniş yaymalı, ona geniş imkanlar yaratmalı, insanları bədən tərbiyəsinə, idmana kütləvi surətdə cəlb etməliyik.

Xalqımızın görkəmli nümayəndələrinin idman sahəsində indiyə qədər əldə etdikləri nailiyyətlər və ümumiyyətlə, tarix boyu qəhrəmanlıq salnaməsi xalqımızın fiziki cəhətdən nə qədər sağlam kökləri olduğunu bildirir. Biz bu kökləri yaşatmalı, inkişaf etdirməli, sarsılmaz, böyük bir çinara döndərməliyik. Elə etməliyik ki, gələcək nəsillərimiz daha sağlam, güclü olsunlar, mənəviyyatca daha da yüksək səviyyələrə çatsınlar.

İdman bunun üçün gözəl vasitədir, bədən tərbiyəsi əsas vasitələrdən biridir. İnsanların fiziki, mənəvi sağlamlığı, şüurunun inkişaf etməsi idmanla, bədən tərbiyəsi ilə sıx bağlıdır. Ona görə də mən daim idmana, bədən tərbiyəsinə xüsusi əhəmiyyət vermişəm və verirəm. Azərbaycanın prezidenti kimi öz qayğımı bundan sonra da göstərəcəyəm. İdmanla, bədən tərbiyəsi ilə məşğul olan bütün təşkilatlar, Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi bu imkanlardan istifadə etməli, ölkəmizdə idmanı, bədən tərbiyəsini geniş inkişaf etdirmək üçün çalışmalıdırlar.

Qarşımızda beynəlxalq yarışlar, 2000-ci ilin dünya Olimpiya oyunları durur. Biz bunlara hazırlaşmalıyıq. Azərbaycan Respublikası idmançılarının son illər beynəlxalq yarışlarda, dünya çempionatlarında əldə etdikləri nailiyyətlər, qızıl, gümüş, bürünc medallar idmanımızın nə qədər böyük potensialı olduğunu göstərir. Eyni zamanda onu göstərir ki, xalqımız milli azadlığını əldə edəndən, Azərbaycan müstəqil dövlət olandan sonra xalqımızın daxilindəki bu potensial daha güclü inkişaf edir. Çünki keçmiş zamanlarda biz heç vaxt beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra əldə etdiyimiz qədər nailiyyət əldə etməmişdik.

Biz müstəqil dövlətik və ölkəmizin yığma komandasının Atlantada Olimpiya oyunlarında Azərbaycan bayrağı altında iştirak etməsini hamımız böyük iftixar hissi ilə seyr edir, fərəhlənir, sevinirdik. Sevinməyə haqqımız da var. Çünki orada bayrağımız dalğalanırdı, dünya dövlətlərinin komandaları arasında müstəqil Azərbaycan dövlətinin də komandası vardı. Nəinki vardı, bu komandanın bəzi üzvləri yüksək nailiyyətlər də əldə etdilər.

Bu bizim ilk addımımız idi. Ancaq tam əminəm ki, gələn Olimpiya oyunlarına qədər idmanımız inkişaf edəcəkdir, Azərbaycan idmançıları özlərini hazırlayacaqlar və gələn Olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmanı, ölkəmizin idmançıları, Azərbaycan Respublikası daha yüksək pillələrə qalxacaqdır. Mən buna tam əminəm. Bunun üçün Azərbaycan dövləti və prezident kimi mən bütün imkanları yaradacağıq. Buna arxayın, əmin ola bilərsiniz.

Bu gün sizinlə, Azərbaycan idmanının görkəmli nümayəndələri ilə - veteranlarla və gənclərlə görüşməyimdən çox məmnunam. Bilirsiniz, bu gün biz burada həm idman tariximizi görür, həm də bu günümüzü, gələcəyimizi görürük. İdman veteranları ilə görüşəndə, onları burada görəndə iyirmi-otuz, qırx il bundan öncə Azərbaycan idmanının bayrağını qaldıranları görürük, tariximizin nə qədər zəngin olduğunu görürük.

Bu gün idmançıları, gəncləri, yeniyetmələri görəndə, günümüzün daha parlaq olduğunu dərk edir və gələcəyimizin nə qədər gözəl olacağını təsəvvür edirik. Bu, xoşbəxt bir gün, xoşbəxt dövrdür.

Keçmişimizə görə fəxr edə bilərik. Mən Azərbaycan idmanını bu səviyyəyə qaldıranlara, idmanımızın veteranlarına, respublikamızda idmanın inkişafı üçün xidmət göstərənlərin hamısına hörmət və ehtiramımı bildirir və təşəkkür edirəm. Bu gün Azərbaycan idmanının inkişafı üçün xidmət göstərənlərə, bu sahədə çalışanların hamısına uğurlar arzulayıram. Əmin ola bilərsiniz ki, bu sahədə gördüyünüz işlərin hamısı Azərbaycan dövləti tərəfindən dəstəklənəcəkdir. Çünki bu, həyatımızın mühüm sahəsidir.

Azərbaycanın gənclərinə cansağlığı arzu edirəm. Onlar Azərbaycanın gələcəyidir. Bütün sahələrdə Azərbaycanın gələcəyi parlaqdır. Xüsusən respublikamızın gələcəyini təşkil edən gənclərimiz, onların fiziki hazırlığı, gələcək üçün gördükləri iş böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bunlar hamısı birlikdə hər bir Azərbaycan vətəndaşında yüksək milli iftixar, vətənpərvərlik hissi doğurur.

İdman eyni zamanda insanlarda vətənpərvərlik hissini yüksəldən amillərdən biridir, xalqımızın döyüş qabiliyyətini artıran amillərdən biridir. Biz müstəqil dövlətik, Milli Ordumuz var. Hər il gənclər Milli Ordumuza xidmətə gedirlər. İdman nə qədər çox inkişaf etsə, gənclər bədən tərbiyəsinə nə qədər çox qoşulsalar, məktəblərdə bədən tərbiyəsi nə qədər geniş yayılsa, orduya gedən gənclərimiz bir o qədər sağlam olacaq, yüksək fiziki keyfiyyətlərə malik olacaqlar. Bu da onların döyüş qabiliyyətini artıracaq, orduda ləyaqətlə xidmət etmələri üçün əsas yaradacaqdır.

Ordumuz gündən-günə güclənir və güclənməlidir. Azərbaycanı qorumaq, Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini daim saxlamaq üçün güclü ordumuz olmalıdır və belə ordu yaranır. İndi ordumuz Azərbaycan torpaqlarının keşiyində, müdafiəsində durubdur. Ordumuz işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi üçün, lazım gələrsə hər zaman döyüşə hazır olmalıdır. Bunların hamısını təmin etmək üçün gənclərimiz sağlam olmalı, bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olmalıdırlar.

Görürsünüz, bədən tərbiyəsi, idman həyatımızın, demək olar, bütün tərəflərini, istiqamətlərini əhatə edir. İdman, bədən tərbiyəsi nə qədər mühüm bir sahə, nə qədər gözəl işdir. Bədən tərbiyəsi, idman insana fiziki hazırlıq verir, insanı fiziki cəhətdən möhkəmləndirir, ona gözəllik verir. Arzumuz da budur. Şəxsən mənim daim arzum odur ki, Azərbaycan milləti, hər bir azərbaycanlı fiziki cəhətdən güclü, sağlam olsun, gözəl, ağıllı, şüurlu olsun. Biz belə gənc nəsil hazırlamalıyıq, belə gənc nəslin hazırlanması üçün bütün imkanlarımızdan istifadə etməliyik. Bu imkanlardan biri də bədən tərbiyəsi, idmandır.

Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, idmanla məşğul olan bütün təşkilatlar qarşılarında duran vəzifələrin nə qədər məsuliyyətli, şərəfli olduğunu dərk edirlər. Əminəm ki, onlar indiyə qədər olduğu kimi bundan sonra da öz peşələrinə, işlərinə, xalqımıza, vətənimizə sadiq olacaqlar. Bu əlamətdar hadisələr münasibətilə sizi bir daha təbrik edir, cansağlığı, səadət arzulayır, Azərbaycanda bədən tərbiyəsinin, idmanın inkişafı yolunda sizə uğurlar diləyirəm. Sağ olun.