Tunis Respublikasının prezidenti Zati-Alilәri cәnab Zeynulabidin ben Əliyә - Bakı şəhəri, 17 mart 2000-ci il


Hörmәtli cәnab prezident!

Tunis Respublikasının Müstəqillik günü bayramı münasibətilə Sizi, dost vә qardaş Tunis xalqını ürәkdən təbrik edirәm.

Әminəm ki, qarşılıqlı әlaqәlәrimizin genişlәnmәsi xalqlarımızın rifaһının daһa da yüksәlmәsinә, regionumuzda sülһ vә әmin-amanlığın tәmin olunmasına xidmәt edәcәkdir.

Cənab prezident, Sizә möһkәm cansağlığı və səadət, ölkənizə tərəqqi vә firavanlıq arzulayıram.

Hörmətlə,

Heydәr Әliyev,
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti.

"Azərbaycan" qəzeti, 18  mart  2000-ci il.