Rozhovor prezidenta Ázerbájdžánské republiky Gejdara Alijeva poskytnutý zpravodaji televizní společnosti CNN USA - 29. září 1994


Otázka: Pane prezidente, co očekáváte od setkání s prezidentem USA Billem Clintonem? Chcete změkčit pozici Ruska?

Odpověď: Očekávám od setkání s prezidentem Ameriky Billem Clintonem hodně. V první řadě projednání a posouzení otázky posílení a rozšíření mezinárodních vztahů mezi Ázerbájdžánskou republikou a Spojenými státy Americkými a to včetně podpory touto zemí realizace a zajištění kontraktu, podepsaného před nedávnou dobou v Baku mezi státní ropnou společností Ázerbájdžánu a konsorciem západních ropných společností. Současně i očekávám aktivizaci činnosti mezinárodních organizací směřovaných a zaměřených na to, aby vyvedly Ázerbájdžán z těžké a bolestné situace, zachránit ho od agrese ze strany Arménie a rovněž tak více aktivní účast Spojených států Ameriky v této otázce. 

Otázka: Když se včera setkali, prezident Bill Clinton a prezident Boris Jelcin, tak posléze vystoupili s prohlášením, ve kterém se hovoří o tom, že přišli k určitému souhlasu v otázce spojené a související s náhorně-karabašským konfliktem. Souhlasíte s tím, aby Náhorní Karabach byl předán Arménii a tímto obrazem a způsobem tak bylo dosaženo míru? 

Odpověď: Ne, já nikdy nemohu souhlasit s vydáním a předáním Náhorního Karabachu Arménii. Nicméně je mi známo, že včera, když vystupovali na tiskové konferenci, pan Billy Clinton a pan Boris Jelcin dospěli k takovému názoru, že náhorně-karabašská otázka, to je vlastně konflikt mezi Arménií a Ázerbájdžánem musí být vyřešen mírovou cestou, v rámci mezinárodních organizací, v souvislosti s tímto musí být přijata speciální 

rezoluce Organizace spojených národů. Můžeme souhlasit s vyřešením celého konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem jenom a pouze za podmínek, že bude zabezpečena územní a teritoriální celistvost a integrita, suverenita, nerozdělitelnost a neporušenost státních hranic Ázerbájdžánské republiky. Jak jsem slyšel tak pan prezident Bill Clinton tam takové myšlenky a názor přednesl. 

Otázka: Soudě podle vašich slov, očekáváte, že prezident Bill Clinton více otevřeně bude mluvit o tom, že Náhorní Karabach nebude předán Arménii. Pochopil jsem vás správně? 

Odpověď: Udivuje mne, že mi neustále pokládají podobnou otázku: bude předán Náhorní Karabach Arménii nebo ne? Válka pokračuje více jak šest let a přinesla sebou mnoho neštěstí a trápení, Arménie jí vede s cílem okupace a obsazení Náhorního Karabachu. Celou tuto dobu Ázerbájdžán bránil svoje území, svou územní a teritoriální celistvost a integritu, svoji suverenitu. Jak je možné v současné době vést jednání o předání Náhorního Karabachu Arménii? Udivuje mne taková položení takové otázky. Vždyť po celou dobu šesti let se otázka nepokládala takovým obrazem a způsobem v žádné mezinárodní organizaci a ani jedním z vedoucích představitelem státu. 

Otázka: Ale během těchto šesti měsíců zahynulo více jak 20 tisíc lidí. Arménie vás ve všech směrech překonává a převyšuje a ve vaší zemi je velké množství uprchlíků. Nechcete jít na nějaké určité ústupky? 

Odpověď: Ano, během těchto šesti let ázerbájdžánská strana ztratila přibližně okolo 20 tisíc lidí, skoro 100 tisíc lidí bylo zraněno, 20 procent ázerbájdžánského území bylo obsazeno arménskými okupačními silami Více jak jeden milion ázerbájdžánských občanů, Ázerbájdžánců z tohoto okupovaného a obsazeného území uprchlo a odešlo ze svých domů a stalo se uprchlíky. Všechno toto je důsledkem vojenské agrese Arménie proti Ázerbájdžánu. Ale žádná mezinárodní organizace, žádný spravedlivý stát nemůže souhlasit s touto vojenskou agresí a ospravedlňovat jí. V důsledku některých objektivních příčin a díky pomoci poskytované Arménií některými státy a některými zainteresovanými stranami, její ozbrojené síly získaly výhodu a převahu. Ale v souladu s mezinárodním právem, nemá ani jeden stát právo násilně zabírat a obsazovat území druhého státu. Rovněž tak, nemá ani jeden stát právo násilně porušovat státní hranice druhého státu. Já si jenom přeji a chci, aby Arménie dodržovala toto mezinárodní právo a normy. Rozhovory s panem Billem Clintonem mi potvrdily moje mínění, že prezident Ameriky je zastáncem jednání a chování v souladu s těmito principy a chápe naší situaci, přeje si spravedlivé vyřešení této otázky mezinárodními organizacemi, při tom vystupuje a jedná za zajištění územní a teritoriální celistvosti a integrity, suverenity, neporušitelnosti a nerozdělitelnosti hranic Ázerbájdžánské republiky. 

Otázka: Já chápu vaší pozici a chtěl bych položit ještě jednu otázku: Na Kavkazu a to  i rovněž v Gruzii a také v Tadžikistánu existují velké konflikty. Co je podle vašeho názoru příčinou těchto konfliktů, vytváří a způsobuje tyto konflikty podle vás Rusko, aby si obnovilo svoje pozice v regionu?

Odpověď: Víte, náš konflikt je pro nás samotné takovým velkým utrpením a pohromou, že nás úplně zaměstnává natolik, že já prostě nemám čas na to, abych určil anatomii těchto konfliktů a v současné době ani nemám potřebu se o toto zajímat. Ale, nepochybně, každý konflikt má své důvody a příčiny. Jestliže do současné doby nejsou tyto konflikty ukončeny, to znamená, že jsou na tom zainteresované nějaké strany zvenčí.

Otázka: Můžete podrobněji říci a odpovědět, jestli je jednou z těchto zainteresovaných stran Rusko? 

Odpověď: Já v současné době nehodlám obviňovat jakýkoliv stát, protože pro to jsou potřebné pádné důkazy. 

Otázka: Už jste podepsali velký ropný kontrakt, na kterém se účastní západní společnosti a rovněž tak ruská. Bude mít, podle vašeho pohledu a názoru, tento kontrakt vliv na vytvoření stability v tomto regionu? 

Odpověď: Ano, do ropného kontraktu, podepsaného dne 20.září v Baku, vkládám velké naděje. Tento kontrakt vytváří vztahy mezi Ázerbájdžánskou republikou a 10 ropnými společnostmi ze západu a rovněž tak s ruskou, vytváří tak základy pro jejich spolupráci na dalších 30 let. Společně s tímto, protože tyto společnosti reprezentují tak velké státy jako jsou Spojené státy Americké, Velká Británie, Rusko, Turecko, Norsko, Saudská Arábie, to vytváří široké možnosti pro rozvoj ekonomických vztahů mezi Ázerbájdžánem a těmito státy. Já vkládám naděje do tohoto kontraktu a jsem přesvědčen, že bude vzájemně výhodný pro obě strany, vytvoří dobré podmínky pro integraci Ázerbájdžánské republiky do světové ekonomiky. 

MODERÁTOR: Prezidente Ázerbájdžánské republiky, pane prezidente, velice vám děkuji. 

Odpověď: A já vám velice děkuji, za možnost, která mi byla poskytnuta, ohledně vystoupení ve vašem televizním pořadu. 

MODERÁTOR: Pane prezidente, newyorkské vysílací studio vám velice děkuje.

Odpověď: A já rovněž velice děkuji newyorkskému vysílacímu studiu, vyjadřuji svou vděčnost.