Generaliniam Jungtinių Tautų Organizacijos sekretoriui, Jo Ekscelencijai, Kofiui Ananui - Baku, 1999 m. liepos 5 d.


Gerbiamasis Generalini sekretoriau! 

Naudodamasis proga, reiškiu Jums dėkingumą už Jūsų pastangas įgyvendinti tokią didžią idėją, kaip užtikrinti pagrindines žmogaus teises ir laisves, įtvirtintas Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, taip pat įvertintą nuolatinį mūsų šalies atsidavimą Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos siekiams. 

Taip pat manau reikia pabrėžti, kad Azerbaidžano Respublika kartu su vis progresyviąja žmonija aktyviai dalyvauja priemonėse, kuriomis siekiama įgyvendinti Visuotinės deklaracijos nuostatas. 

Azerbaidžano Respublika, įgijusi valstybinę nepriklausomybę, prisiekė ištikimai laikytis demokratinių principų, gerbti bei paisyti žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių. 

Azerbaidžano Respublika, įgyvendindama Visuotinės deklaracijos tikslus ir uždavinius, prisijungė prie 125 tarptautinių konvencijų, įskaitant daugiašales Žmogaus teisių gynimo sutartis - «Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas», «Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas», «Tarptautinė konvencija dėl visų rasinės diskriminacijos formų panaikinimo», «Konvencija prieš kankinimus ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą», «Konvencija dėl visų diskriminavimo formų panaikinimą moterims» ir «Vaiko teisių konvencija». 

Siekiant užtikrinti teisę į gyvybę, kuri įtvirtinta tarptautinėse Žmogaus teisių sutartyse ir Azerbaidžano Respublikos Konstitucijoje, pirmąjį kartą Rytuose 1998 m. vasario 10 d. Azerbaidžano Respublikoje buvo priimtas įstatymas dėl mirties bausmės panaikinimo. 1998 m. gruodžio 11 d. mūsų šalis prisijungė prie antrojo «Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto» fakultatyvinio protokolo, skirto panaikinti mirties bausmę. 

Siekiant užtikrinti ir apginti pagrindines žmogaus ir piliečio teises ir laisves, Azerbaidžano Respublikoje buvo priimti atitinkami Prezidento įstatymai, potvarkiai ir įsakai, įskaitant Azerbaidžano Respublikos įstatymus «Dėl informavimo laisvės», «Dėl nepriklausomų susirinkimų laisvės», Azerbaidžano Respublikos Prezidento įsakus «Dėl priemonių, užtikrinant žmogaus ir piliečio teises ir laisves», «Dėl papildomų priemonių, užtikrinant žodžio, minties ir informavimo laisvę Azerbaidžano Respublikoje», Azerbaidžano Respublikos Prezidento potvarkius «Dėl Jungtinių Tautų Organizacijos Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 50-ųjų metinių organizavimo», «Dėl valstybinės programos, ginant žmogaus teises tvirtinimo» ir kitus norminius-teisinius aktus. 

Šiuo metu, palaikant tarptautinėms organizacijoms, ruošiami žmogaus teisių gynimo įstatymų projektai. 

Mūsų šalis labai vertina ir nuolat plėtoja bendradarbiavimą žmogaus teisių gynimo srityje su autoritetingomis tarptautinėmis organizacijomis, įskaitant JTO Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro valdyba. 

Norėtųsi ypač pabrėžti reikšmingą 1998 m. rugpjūčio 18 d. tarp Azerbaidžano Respublikos ir JTO Žmogaus teisių centro pasirašytą projektinį dokumentą, stiprinantį žmogaus teisių gynimo plėtros infrastruktūros kūrimą ir potencialą. 

Pastaraisiais metais žmogaus teisių gynimo srityje buvo išleista įvairių vadovėlių ir mokymo priemonių vidurinėms ir aukštosioms mokykloms azerbaidžaniečių kalba. 

Kartu su visais Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos straipsniais, Azerbaidžano Respublikoje visiškai palaikomos 30-ojo straipsnio nuostatos ir dedamos pastangos joms įgyvendinti.

Kartu su visomis anksčiau nurodytomis priemonėmis, norėtųsi dar kartą atkreipti tarptautinės bendruomenės ir Jungtinių Tautų Organizacijos dėmesį į mūsų šalies daugiau nei milijono tėvynainių tremtį iš jų nuolatinių gyvenamųjų vietų Armėnijos okupuotose Azerbaidžano teritorijose, etninį valymą ir diskriminaciją ir, vadinasi, masinį žmogaus teisių ir laisvių pažeidimą dėl Armėnijos vykdomos agresijos. 

Pažymint visus šiuos klausimus ir vadovaujantis azerbaidžaniečių pažeistųjų teisių ir laisvių atstatymu, kurie buvo ištremti iš gimtųjų namų židinių, raginu Jus negailėti pastangų išlaisvinant okupuotąsias Azerbaidžano teritorijas, greitojo pabėgėlių ir priverstųjų persikėlėlių grįžimo į gimtuosius namų židinius, bei raginu palaikyti teisėtus Azerbaidžano tautos interesus. 

Su didžiausia pagarba, 

Gaidaras Alijevas

Azerbaidžano Respublikos Prezidentas