Kreipimasis į Azerbaidžano tautą - 2003 m. spalio 1 d.


Brangieji tėvynainiai, gerbiamieji Azerbaidžano piliečiai!

Šiomis dienomis sukanka 34-eri metai, kaip iš viso vadovauju Azerbaidžano Respublikai ir 10-metis kaip esu nepriklausomos Azerbaidžano Respublikos prezidentas. Per šiuos metus viso mano kaip azerbaidžaniečio, Azerbaidžano Respublikos piliečio, taip pat jos vadovo ir prezidento gyvenimo idėja - vien tarnauti Jums, Azerbaidžano tautai, kurią myliu daugiau už gyvenimą, siekti mūsų šalies valstybingumo, ekonominės, politinės, dvasinės pažangos. Šiame kelyje visos jėgos ir valios sėmiausi iš savo išmintingos ir kilnios tautos. Pačiais sunkiausiais momentais, pačiomis sudėtingiausiomis situacijomis rėmiausi tik savo tautos žmonėmis. Tai teikė man ištvermės, valios, lėmė visą mano sėkmę.

Azerbaidžano tauta užėmė pelnytą vietą tarp avangardinių pasaulio tautų. Šiandien jau visiems žinomas jos turtingas dvasinis pasaulis, deramas indėlis pasaulio kultūros lobynui, sugebėjimas perimti pasaulio civilizacijos vertybes. Šiandien nieko nestebina, kad azerbaidžaniečiai, dėl savo triūso, talento, visose srityse palaipsniui ir vis intensyviau integruojasi į pasaulio tautų šeimą.

Šiandien mūsų nepriklausoma valstybė vystosi remdamasi pačia pažangiausia pasaulio šalių patirtimi ir vertybėmis. Vadovaudamiesi demokratinės visuomenės, teisinės valstybės, žmonių ir piliečių teisių viršenybės, politinio pliuralizmo principais, Azerbaidžanas petys į petį veikia su avangardinėmis, galingiausiomis Europos ir pasaulio valstybėmis. Mūsų šalis užėmė garbingą vietą tarptautinėje bendrijoje. Šiandien pagrindiniai strateginiai ir globalūs pasaulio, regiono ir mus supančio išorinio pasaulio klausimai nesprendžiami neatsižvelgiant į mūsų nuomonę, mūsų interesus. Mus žino, priima, prie mūsų taikomasi, sprendžiant svarbius klausimus.

Ekonominis Azerbaidžano gyvenimas dinamiškai persitvarko, atgimsta ir vystosi. Kiekvienais metais auga vidaus ir užsienio kapitalo investicijų apimtys šalies ekonomikoje, modernizuojamas agrarinis sektorius, maisto ir lengvoji pramonė, ekonomikoje auga naftos sektoriaus dalis, išsaugomas manato stabilumas, didėja valiutos resursai, sukuriama vis daugiau ir daugiau darbo vietų, kuriose mokamas aukštas darbo užmokestis. Visa tai - nuo 1994 m. vykdomos naujos naftos ir ekonominio vystymo strategijos rezultatas. Esu įsitikinęs, kad jei tęsime šia dvasia, tai per ateinančius metus Azerbaidžane nebus nei vieno bedarbio ar beturčio žmogaus. Sparčiais tempais augs žmonių darbo užmokestis, pensijos ir bendrosios pajamos. Azerbaidžano valstybė, mūsų verslininkai galės dalyvauti pačiuose perspektyviausiuose ir pelningiausiuose projektuose, investuoti ne tik mūsų šalyje, bet ir užsienyje.

Mūsų valstybė palaipsniui stiprina savo gynybinę ir karinę galią. Mūsų nacionalinė armija perima pažangiausią patirtį ir technologijas, jaunimas noriai tarnauja armijoje.

Visai tai buvo pasiekta nelengvai. Per praėjusį laikotarpį su jumis sustabdėme labai pavojingas apraiškas, provokacijas ir kitas prieš Azerbaidžano tautą nukreiptas akcijas tiek šalies viduje, tiek išorėje, įveikėme milžiniškus sunkumus. Jums tai puikiai žinoma.

Dėl Azerbaidžano vadovybės neryžtingumo, laiku nebuvo užkirstas kelias avantiūristiniam nacionalistiniam separatizmui, inspiruotam armėnų Kalnų Karabache 1988 m. Armėnijos armija, pasinaudodama 1990-1993 m. mūsų Respublikoje prasidėjusia politine ir valdžios krize, bevaldyste ir chaosu, okupavo Azerbaidžano žemes, pavertė daugiau nei milijoną mūsų tėvynainių pabėgėliais ir persikėlėliais. Šalies piliečius Respublikoje kurstė ginkluotiems susirėmimams, pasipriešinimui, buvo dedamos milžiniškos pastangos griaunant mūsų valstybę ir valstybingumą. Mes užkirtome tam kelią. Tačiau mums nepavyko išspręsti Azerbaidžano teritorinio vientisumo, pabėgėlių ir persikėlėlių į gimtuosius namų židinius problemos, kuri kilo chaoso ir anarchijos laikotarpiu. Esu įsitikinęs, kad mes būtinai išspręsime šį klausimą.

Nepaisant to, per tuos praėjusius metus mums pavyko išspręsti klausimus, turėjusius lemtingą reikšmę mūsų tautai ir valstybei.

Visų pirma, mes pasiekėme visuomeninio-politinio stabilumo, kuris sudaro mūsų valstybingumo pagrindą, padėjo pilietinės visuomenės pamatą, paremtą nacionaline vienybe ir įstatymų viršenybe.

Antra, pertvarkėme ir toliau vystome šalies ekonomiką, kuri laikoma kiekvienos valstybės tikslu, jos gyvavimu.

Trečia, mums pavyko sukurti atitinkamomis institucijomis paremtą stiprią, demokratinę valstybę, laikoma Azerbaidžano tautos troškimų ir lūkesčių išraiška, užtikrinti jos nepriklausomybės neatšaukiamumą.

Tik turint nepriklausomą valstybę, pasižyminčia nacionaline vienybe, visuomeniniu-politiniu stabilumu, dinamiškai besivystančia ekonomika, veikiant stiprioms valstybinėms institucijoms, kurias remia demokratinė ir pilietinė visuomenė, galima išspręsti visus klausimus, įskaitant teritorinio vientisumo problemą. Esu įsitikinęs, kad taip ir bus.

Gerbiamieji Azerbaidžano piliečiai, brangioji mano tauta!

Lygiai 60 metų savo turiningu gyvenimu gyvenau savo tautos dabartimi ir ateitimi. Iš jų paskutinįjį dešimtmetį tarnavau nepriklausomai Azerbaidžano valstybei. Jums žinomas šioje srityje nuveiktas darbas, bet turiu dar daug neįgyvendintų perspektyvinių planų. Pastaruoju metu iškilusios sveikatos problemos neleidžia užbaigti viso šio pradėto darbo, kurio rezultatai man akivaizdūs. Nepaisant to, mano kandidatūra taip pat iškelta ir užregistruota 2003 m. spalio 15 d. artėjančiuose prezidento rinkimuose. Šimtai tūkstančių žmonių, įsijungusių į rinkimo kampaniją, agituoja mano naudai. Naudodamasis proga, išreiškiu gilų padėką šiems žmonėms, visiems partijos „EniAzerbaidžan“ nariams, iškėlusiems ir palaikantiems mano kandidatūrą, kitų visuomeninių-politinių organizacijų atstovams, mokslo, švietimo ir kultūros veikėjams, inteligentijos atstovams ir mane palaikančiai visai Azerbaidžano tautai. Tikiuosi, greitai, atgavęs sveikatą, grįšiu į Tėvynę ir vėl būsiu kartu su savo tauta. Šiandien aš atšaukiu savo kandidatūrą Ilchamo Alijevo naudai.

Kreipdamasis į jus - savo tėvynainius, kviečiu palaikyti artėjančiuose prezidento rinkimuose kandidatą, mano politinį įpėdinį, „EniAzerbaidžan“ partijos pirmąjį pirmininko pavaduoją, Ilchamą Alijevą. Jis yra labai intelektuali, energinga ir iniciatyvi, pragmatinio mąstymo asmenybė, puikiai besiorientuojanti šiuolaikinėje politikoje ir ekonomikoje. Užtikrinu Jus, kad kaip Ilchamas Alijevas, taip ir „EniAzerbaidžan“ partija ir toliau, sutelkusi aplink save pačius iškiliausius mūsų tautos sūnus ir dukteris, nuveiks daug vardan Azerbaidžano valstybės pažangos ir mūsų tautos gerovės. Tikiu, kad Jums padedant ir palaikant Ilchamą Alijevą, išspręsime lemtingus klausimus, ir iki galo įgyvendinsime dar neįvykdytus planus. Tikiu juo, kaip pačiu savimi, ir daug tikiuosi iš jo ateityje.

Su didžiausia pagarba,

Gaidaras Alijevas

Azerbaidžano Respublikos prezidentas