معلومات تاریخی عمومی

مناقشه قره باغ کوهستانی بین ارمنستان و آذربایجان